Oznámenie výsledku vybavenia petície

Pet 7/2023

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície
Petícia za zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava so sídlom Staromyjavská 59, 907 01 Myjava a Nemocnice na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske do siete nemocníc II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc“
 

Je kvórová: Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 34 809

Dátum doručenia: 26.06.2023

Dátum vybavenia: 08.08.2023

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:
Dňa 26.06.2023 bola do podateľne MZ SR doručená petícia s názvom „Petícia za zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava so sídlom Staromyjavská 59, 907 01 Myjava a Nemocnice na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske do siete nemocníc II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc“, ktorú sprievodným listom predložil predseda petičného výboru a podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a súčasne osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“). V sprievodnom liste bolo uvedené, že predmetnú petíciu podpísalo na 1773 podpisových hárkoch v listinnej podobe 30 139 osôb a na 584 hárkoch v elektronickej podobe 4670 osôb, spolu petíciu podporilo 34 809 osôb.

MZ SR podanie označené ako „Petícia za zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava so sídlom Staromyjavská 59, 907 01 Myjava a Nemocnice na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske do siete nemocníc II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc“ prijalo a po posúdení jeho materiálnych a formálnych náležitostí v kontexte ustanovení zákona o petičnom práve podanie zaevidovalo v Osobitnej správe registratúry MZ SR ako petíciu pod sp. zn. Pet 7/2023, ktorá má charakter žiadosti.

Vzhľadom na skutočnosti, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na jej vybavenie je povinné vybaviť predmetnú petíciu  podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého, ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods.5 zákona o petičnom práve, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve. V zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Pracovné stretnutie sa v danej veci uskutočnilo dňa 28.07.2023.

V zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o petičnom práve MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie podanej petície predložilo zástupcovi nasledovnú odpoveď.

Ministerstvo v decembri 2022 pri určovaní siete nemocníc postupovalo v zmysle § 45 ods. 7 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, rozhodlo o podmienenom zaradení nemocníc do siete nemocníc a vydalo prvý zoznam kategorizovaných nemocníc. Ide o prvú čiastkovú fázu kategorizácie nemocníc – čo znamená, že ide o zaradenie nemocníc do základnej úrovne povinných programov a išlo o určenie povinných programov pre jednotlivé nemocnice.

Druhá fáza tvorby siete nemocníc v sebe zahŕňala schvaľovanie doplnkových programov, ktoré nemocnica môže poskytovať nad rámec povinných programov. Finálny zoznam ministerstvo zverejnilo v apríli 2023. Doplnkové programy schvaľuje ministerstvo, zazmluvnenie nepovinných programov je na dohode medzi poisťovňou a nemocnicou.

Nemocnica I. úrovne má možnosť poskytovať programy zo škály 32 doplnkových programov a 18-tich nepovinných programov. Nemocnica v Partizánskom požiadala o poskytovanie 13-tich doplnkových programov, z čoho 11 jej bolo pridelených. Nemocnica na Myjave požiadala o poskytovanie 24-tich doplnkových programov, z čoho 12 jej bolo pridelených. 7 medicínskych programov, o ktoré nemocnica požiadala, nie je možné poskytovať na danej úrovni (nakoľko ide o tzv. zakázané programy – tzn. že vyhláška č. 316/2022 Z. z. neumožňuje ich poskytovanie na danej úrovni).

Detail k vyhodnoteniu nemocníc a k zaradeniu nemocnice v Partizánskom a Myjave do I. úrovne:
Ministerstvo pri tvorbe siete kategorizovaných nemocníc postupovalo podľa § 10 ods. 2 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, pričom ministerstvo podmienene zaradí nemocnice do siete ak sú splnené
  • 1. podmienky pre tvorbu siete, ktorými sú geografická dostupnosť ústavnej starostlivosti, počet poistencov v spádovom území nemocnice a minimálny počet lôžok,
  • 2. predpoklady na poskytovanie povinných programov v rámci programového profilu, ktorými sú:
    • - prevádzkovateľ nemocnice má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
    • - prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne personálne zabezpečenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať,
    • - prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne materiálno-technické vybavenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať.

Z pohľadu plnení jednotlivých kritérií v nemocnici v Partizánskom dnes neexistujú všetky povinné programy II. úrovne. Konkrétne nemocnica neposkytuje, alebo neposkytuje v požadovanom rozsahu a za stanovených podmienok, Program brušnej chirurgie, Muskuloskeletálny program, Popáleninový program, Program detskej chirurgie, Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu, Program pediatrickej hematológie a onkológie a Program pediatrickej imunológie a alergológie. To znamená, že v týchto programoch nedosahuje nemocnica v medicínskych službách spadajúcich do danej úrovne programu ani 20 % prípadov priemeru nemocníc II. úrovne, a teda poskytuje málo hospitalizačných prípadov. Ministerstvo v rámci tohto hodnotenia bralo do úvahy  roky 2019 aj 2021, aby boli v maximálnej možnej miere zohľadnené výkyvy v čase spôsobené pandémiou COVID.

Nemocnica v Partizánskom má taktiež nedostatky v minimálnych špeciálnych personálnych požiadavkách na programy, konkrétne sa jedná o programy: Traumatologický program, Muskuloskeletálny program, Program gastroenterológie a hepatológie, Neurologický program, Neonatologický program, Program detskej chirurgie, Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu a Program pediatrickej nefrológie.
 

Z pohľadu plnení jednotlivých kritérií v Myjavskej nemocnici dnes neexistujú všetky povinné programy II. úrovne. Konkrétne nemocnica neposkytuje, resp. neposkytuje v požadovanej miere za stanovených podmienok Program brušnej chirurgie, Gynekologický program, Muskuloskeletálny program, Popáleninový program, Program pneumológie a ftizeológie, Program gastroenterológie a hepatológie, Nefrologický program, Pôrodnícky program, Program detskej chirurgie, Program detskej chirurgie, Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu, Program pediatrickej hematológie a onkológie a Program pediatrickej imunológie a alergológie. To znamená, že v týchto programoch nedosahuje nemocnica v medicínskych službách spadajúcich do danej úrovne programu ani 20 % prípadov priemeru nemocníc II. úrovne, a teda za dané obdobie poskytovala málo hospitalizačných prípadov. Nemocnica Myjava má taktiež nedostatky v minimálnych špeciálnych personálnych požiadavkách na programy, konkrétne sa jedná o programy: Traumatologický program, Muskuloskeletálny program, Program nevaskulárnych intervencií, Program gastroenterológie a hepatológie, Neurologický program, Neonatologický program, Program detskej chirurgie, Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu a Program pediatrickej nefrológie. Vzhľadom aj na vyššie uvedené ministerstvo rozhodlo o zaradení nemocníc do I. úrovne.

Petíciu občanov regiónu v okolí Myjava a Partizánske berieme s plnou vážnosťou, podnetmi uvedenými v petícii a podnetmi, ktoré zazneli počas rokovania sa zaoberáme. Zároveň aktívne komunikujeme s vedením nemocníc. Cieľom ministerstva je zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom celého Slovenska. Dovoľujeme si zdôrazniť, že koncept reformy nemocníc ponecháva nemocniciam I. úrovne najväčšiu flexibilitu v poskytovaní starostlivosti v šírke a spektre podľa potrieb regiónu, v ktorom pôsobia a ambícií vedenia nemocnice. Nemocnica sa tak môže profilovať v konkrétnych špecializáciách nad rámec rozsiahlej ambulantnej starostlivosti či jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

Odoslaním listu, ktorým MZ SR oznámilo zástupcovi výsledok vybavenia petície s názvom „Petícia za zaradenie Nemocnice s poliklinikou Myjava so sídlom Staromyjavská 59, 907 01 Myjava a Nemocnice na okraji mesta, n.o., so sídlom Nová nemocnica 511, 958 01 Partizánske do siete nemocníc II. úrovne v rámci kategorizácie nemocníc“, považuje MZ SR petíciu za vybavenú v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.