Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 7/2022


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

„PETÍCIA za okamžité odvolanie generálneho riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, MPH, ako prejav vyslovenia nedôvery zo strany zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby Bratislava

Text
: „PETÍCIA za okamžité odvolanie generálneho riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, MPH, ako prejav vyslovenia nedôvery zo strany zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby Bratislava

Je kvórová:   
Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
469 osôb na 37 podpisových hárkoch v listinnej podobe

Dátum doručenia:
12.10.2022

Dátum vybavenia:
28.11.2022

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 12.10.2022 bolo do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doručených od Základnej odborovej organizácie pri Záchrannej zdravotnej službe Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava, 33 kusov petičných hárkov v originálnom vyhotovení s označením „PETÍCIA“ s textom „Za okamžité odvolanie generálneho riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, MPH, ako prejav vyslovenia nedôvery zo strany zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby Bratislava“.  Dokumentácia bola postúpená Kancelárii ministra, ktorá ju pridelila na ďalšie konanie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) v spolupráci s Generálnym tajomníkom služobného úradu a Sekciou správy majetku štátu, zakladateľských práv a finančného kontrolingu podriadených organizácií.

ÚKDaS ako organizačný útvar vecne príslušný na vybavovanie sťažností a petícií vo vecnej pôsobnosti MZ SR doručenú zásielku prijal a po jej otvorení zistil, že obsahuje 33 petičných hárkov v listinnej podobe v originálnom vyhotovení označených ako „Petícia“ s nasledovným textom: „Za okamžité odvolanie generálneho riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, MPH, ako prejav vyslovenia nedôvery zo strany zamestnancov Záchrannej zdravotnej služby Bratislava“. 

ÚKDaS po posúdení obsahu ako aj formálnych náležitostí doručených 33 petičných hárkov  v listinnej podobe označených ako „Petícia“ v kontexte ustanovení § 3, § 4 ods. 2, § 4a ods. 6 a § 5 ods. 1 zákona o petičnom práve síce zaevidoval doručenú dokumentáciu v Osobitnej správe registratúry vedenej na ÚKDaS ako petíciu pod sp. zn. Pet 7/2022, avšak zistil, že petícia obsahovala určité nedostatky. Na základe uvedeného MZ SR listom zo dňa 17.10.2022 vyzvalo v zmysle § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve podávateľa petície, Základnú odborová organizácia pri Záchrannej zdravotnej službe Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava, o odstránenie zistených nedostatkov v zákonom určenej lehote s poučením. Nedostatky petície boli odstránené v zákonnej lehote dňa 8.11.2022 a súčasne bola určená petičným výborom aj osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci – MZ SR (ďalej len „zástupca“). Súčasne boli doručené aj ďalšie 4 originály petičných hárkov očíslovaných pod č. 34 až 37. V žiadosti o zohľadnenie výsledkov petície zo strany MZ SR pri výberovom konaní na obsadenie štatutára Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave zástupcovia petičného výboru žiadali ministra zdravotníctva okamžite odvolať a nevymenovať za riaditeľa Záchrannej zdravotnej služby v Bratislave Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, MPH z dôvodu problémovej komunikácie so zamestnancami a problémového riadenia organizácie, ktoré by neskôr mohlo prispieť k destabilizácii a odchodu zamestnancov.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia mala charakter žiadosti, MZ SR bolo povinné vybaviť doručenú petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vypláva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5, t. j. do 30 pracovných dní od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4.

V súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve MZ SR predložilo zástupcovi písomné oznámenie výsledku vybavenia petície, z ktorého vyberáme.

Záchranná zdravotná služba Bratislava je podľa § 21 ods. 5 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 523/2004 Z. z.“) príspevkovou organizáciou zriadenou rozhodnutím zriaďovateľa - Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorá podľa § 21 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa svojho zriadenia. V zmysle zriaďovacej listiny Záchrannej zdravotnej služby Bratislava zo dňa 04.12.1991, číslo 3724/1991-A/XXI-3, v znení neskorších zmien a dodatkov (ďalej ako „zriaďovacia listina“) je štatutárnym orgánom zodpovedným za jej riadenie riaditeľ.

Podľa § 4 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon č. 552/2003 Z. z.“) právne úkony za zamestnávateľa voči zamestnancovi, ktorý je štatutárnym orgánom, robí orgán, ktorý ho vymenoval alebo zvolil. Podľa § 100 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako zákon č. 578/2004 Z. z.“) riaditeľov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva menuje a odvoláva minister zdravotníctva. Na základe zriaďovacej listiny bol podľa § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. a v súlade s § 100 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. dňom 1. septembra 2022 vymenovaný Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH do funkcie riaditeľa – štatutárneho orgánu Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, na dobu určitú, do obsadenia miesta úspešným uchádzačom výberového konania, najdlhšie do 31. decembra 2022.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu, na funkčné obdobie 5 rokov, v štátnej príspevkovej organizácii Záchranná zdravotná služba Bratislava bolo vyhlásené ministerstvom zdravotníctva dňa 13. septembra 2022 vrátane podmienok a termínu podania písomnej žiadosti o účasť na predmetnom výberovom konaní s termínom uzávierky dňa 11. októbra 2022. Oznámenie o vyhlásení výberového konania bolo uverejnené na web stránke MZ SR a súčasne v denníku SME a Hospodárskych novinách.

Predmetné výberové konanie bolo realizované v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z., Smernicou o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 22. mája 2017 v znení jej dodatkov (ďalej ako „Smernica“), zriaďovacou listinou a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Záchranná zdravotná služba Bratislava sa uskutočnilo dňa 14. novembra 2022 na MZ SR. Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač (Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH), ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 14. novembra 2022, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania. V nadväznosti na uvedené menovaný uchádzač Ing. Mgr. Imrich Andrási, MPH vo výberovom konaní neuspel. O výsledku predmetného výberového konania MZ SR informovalo taktiež zverejnením oznamu na internetovej stránke (v časti MZ SR, Výberové konania, podriadené organizácie, Výsledok výberového konania) v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a Smernice o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 22. mája 2017 v znení jej dodatkov.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.