Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 6/2021


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

„PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NEMOCNICE SNINA AKO REGIONÁLNEJ NEMOCNICE“  
My, obyvatelia regiónu Snina, občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

  • Zachovať Nemocnicu Snina, s.r.o. s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice.
  • zaradiť investíciu Neurologické oddelenie Nemocnice Snina do Plánu obnovy a odolnosti Slovenska
  • zastaviť proces schvaľovania zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený bez spracovania kvalitnej analýzy ekonomických a sociálnych dopadov pripravovanej optimalizácie siete nemocníc na rozvoj regiónov, s prihliadnutím na prihraničné a menej dostupné regióny.
  • Pri tak významných rozhodnutiach smerujúcich  k prehlbovaniu regionálnych rozdielov žiadať a zapracovať stanoviská ďalších ministerstiev a socioekonomických partnerov s cieľom zabezpečiť dostupnosť zdravotníckych služieb a rovnaké možnosti pre všetkých občanom  aj v okrajových prihraničných regiónov Slovenska, z dôvodu zastavenia ich vyľudňovania.

Zásadne nesúhlasíme s plánom prekategorizovať regionálnu Nemocnicu Snina na nemocnicu komunitného typu. A to z dôvodu geografického s ohľadom na dojazdový čas až 90 min do najbližších nemocníc, čím by došlo k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov regiónu. Z dôvodu hrozby prepúšťania zamestnancov, ku ktorému by automaticky došlo jej preradením  na úroveň komunitnej nemocnice, čo je neprípustné v regióne s vysokou mierou nezamestnaností. Keďže ide o nemocnicu situovanú v pohraničí; Poľska a Ukrajiny, je nevyhnutné aby bola nepretržite k dispozícii so všetkými svojimi oddeleniami aj pre kritickú infraštruktúru a záchranné zložky“.

Je kvórová:   
Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
23 253 

Dátum doručenia:
7.10.2021

Dátum vybavenia:
21.12.2021

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 7.10.2021 bolo do podateľne MZ SR doručených so sprievodným listom zo dňa 04.10.2021 označeným vo veci ako „PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NEMOCNICE SNINA AKO REGIONÁLNEJ NEMOCNICE - podanie“ v prílohe 1 807 kusov petičných hárkov v listinnej podobe v originálnom vyhotovení s označením „PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NEMOCNICE SNINA AKO REGIONÁLNEJ NEMOCNICE“  a zoznamom 6 648 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu v elektronickej podobe prostredníctvom stránky www.mojapeticia.sk. Sprievodný list bol podpísaný osobou určenou za zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“) ako aj ďalšími osobami, ktoré sa pripojili k spoločnej výzve občanov. V sprievodnom liste bolo uvedené, že petícia prebiehala dvoma spôsobmi – elektronickou formou na portáli www.mojapeticia.sk a osobným zberom podpisom a petíciu podporilo celkom 23 253 obyvateľov.

Kancelária ministra zdravotníctva postúpila doručenú dokumentáciu z vecnej príslušnosti v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení na vybavenie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) v spolupráci so Sekciou reformnej agendy.

ÚKDaS ako organizačný útvar MZ SR v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení vecne príslušný na vybavovanie petícií v zmysle zákona o petičnom práve v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MZ SR sprievodný list spolu s prílohami prijal. ÚKDaS  po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí doručenej dokumentácie požadovaných zákonom o petičnom práve zistil, že podanie označené ako „PETÍCIA ZA ZACHOVANIE NEMOCNICE SNINA AKO REGIONÁLNEJ NEMOCNICE“ s 1 807 kusmi petičných hárkov v listinnej podobe a zoznamom 6 648 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu v elektronickej podobe, je petíciou podľa cit. zákona, ktorú zaevidoval v Osobitnej správe registratúry ako petíciu pod sp. zn. Pet 6/2021.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR je povinné vybaviť doručenú petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Súčasne vzhľadom na skutočnosť, že petíciu podporilo svojimi podpismi viac ako 10 000 osôb, je MZ SR povinné postupovať pri jej vybavovaní aj v zmysle ustanovenia § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie predmetnej petície osobitným listom zo dňa 10.11.2021 v súlade s ustanoveniami § 5 v spojení s § 5d zákona o petičnom práve oznámilo zástupcovi, že petíciu vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní od jej doručenia. V zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve zástupcovia MZ SR prerokovali predmetnú petíciu so zástupcom a členmi petičného výboru dňa 15.12.2021 na MZ SR.

V súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 v spojení s § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve MZ SR predložilo zástupcovi písomné oznámenie výsledku vybavenia petície.

Na úvod si dovoľujeme uviesť, že sme začiatkom leta 2021, po ukončení prvej fáze analýz, zahájili komunikáciu s nemocnicami ohľadom pripravovanej Optimálnej siete nemocníc. Absolvovali sme s nemocnicami rokovania, s cieľom vypočuť si špecifiká jednotlivých nemocníc a regiónov. Zistené poznatky sme následne zohľadnili vo výsledkoch analýz súčasnej siete nemocníc a plánujeme zohľadniť pri modelovaní optimálnej siete. Takéto stretnutie sme absolvovali aj so zástupcami Nemocnice Snina a mesta Snina. Zástupcu a členov petičného výboru sme prizvali na rokovanie k predmetnej petícii v súlade s ustanoveniami § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve, ktoré sa uskutočnilo na MZ SR dňa 15.12.2021, kde sme si opakovane prešli špecifiká oblasti, v ktorej sa Nemocnica Snina nachádza.
Petíciu občanov regiónu Snina berieme s plnou vážnosťou, podnetmi uvedenými v petícii a podnetmi, ktoré zazneli počas rokovania sa budeme zaoberať a všetky spomenuté faktory budeme brať do úvahy pri tvorbe optimálnej siete nemocníc a kategorizácie ústavnej starostlivosti.

Zároveň by sme chceli poukázať na fakt, že Vládny návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol dňa 14.12.2021 schválený poslancami Národnej rady SR. V zákone je stanovené, že samotná optimálna sieť nemocníc sa bude vyhotovovať až na konci roku 2022. Z tohto dôvodu nie je možné zaujať stanovisko ku konkrétnym nemocniciam a ich postaveniu v sieti.
Uvedomujeme si špecifiká prihraničnej oblasti, v ktorej je Nemocnica Snina situovaná. Zároveň s vďačnosťou prijímame pozvanie do Sniny, pretože považujeme za dôležité tieto špecifiká vidieť na vlastné oči a zároveň preveriť dostupnosť do nemocnice z priľahlých obcí.

V súčasnej dobe zároveň prebieha koordinácia s ostatnými rezortami, či už s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a Európskou komisiou v súvislosti s naviazaním investícii na reformu a zároveň komunikujeme aj s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR ohľadom nadefinovania lôžkového fondu pre kritickú infraštruktúru.
Počas nasledujúceho roka, pred tým, ako bude sfinalizovaná optimálna sieť nemocníc, plánujeme komunikáciu so zástupcami jednotlivých nemocníc a teda aj so zástupcami Nemocnice Snina zintenzívniť a spoločne detailne rozobrať vstupné dáta, spektrum výkonov, problémy regiónov, atď.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.