Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 5/2023


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

„Petícia za zachovanie NsP, n.o. Revúca v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností spadajúcich pod doplnkové programy úrovne II., o ktoré NsP, n.o. Revúca požiadala a neboli zo strany MZ SR schválené“

Je kvórová:   
Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu
: 9 321

Dátum doručenia:
04.05.2023

Dátum vybavenia:
21.06.2023

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 04.05.2023 bola do podateľne MZ SR doručená bez sprievodného listu na podpisových hárkoch v listinnej podobe petícia s názvom „Petícia za zachovanie NsP, n.o. Revúca v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností spadajúcich pod doplnkové programy úrovne II., o ktoré NsP, n.o. Revúca požiadala a neboli zo strany MZ SR schválené“. Písomnosti predložil podávateľ a súčasne osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“), avšak bez podpisu, bez uvedenia počtu podpisových hárkov a bez uvedenia počtu osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu či už v listinnej alebo elektronickej podobe. MZ SR doručenú dokumentáciu prijalo a po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí požadovaných zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) síce zaevidovalo ako petíciu pod sp. zn. Pet 5/2023, avšak s určitými nedostatkami. MZ SR v zmysle § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve listom zo dňa 15.05.2023 vyzvalo podávateľa, aby zistené nedostatky petície odstránil v zákonnej lehote aj s poučením. Nedostatky petície podávateľ odstránil listom doručeným MZ SR dňa 09.06.2023, v ktorom uviedol, že petíciu podporilo celkom 9 321 osôb, z toho 7 823 osôb na 539 hárkoch v listinnej podobe a 1498 osôb v elektronickej podobe.

Keďže doručená petícia má charakter žiadosti za zachovanie NsP, n.o. Revúca v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností spadajúcich pod doplnkové programy úrovne II., o ktoré NsP, n.o. Revúca požiadala a neboli zo strany MZ SR schválené, MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na jej vybavenie je povinný vybaviť predmetnú petíciu podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého, ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve.

V zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o petičnom práve MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie podanej petície predložilo zástupcovi nasledovnú odpoveď.

MZ SR postupovalo v zmysle § 45 ods. 7 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti”), rozhodlo o podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydalo prvý zoznam kategorizovaných nemocníc. Zároveň prideľovalo nemocniciam tzv. doplnkové programy, t. j. programy nad rámec povinných programov, o ktoré si nemocnica žiadala.
Cieľom ministerstva a optimalizácie siete nemocníc je zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom celého Slovenska. Nová sieť nemocníc zavádza nové požiadavky na:

 • minimálny počet výkonov,
 • personálne obsadenie jednotlivých oddelení,
 • technické a materiálne vybavenie nemocníc.

Plnenie týchto požiadaviek bude kontrolované. Nemocnica bude môcť poskytovať konkrétne výkony len v prípade, že bude spĺňať požadované štandardy. Tým sa zabezpečí vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ale aj lepšie pracovné podmienky pre lekárov, sestry, pôrodné asistentky a všetkých zdravotníckych pracovníkov. Nemocnica NsP Revúca bola zaradená do I. úrovne a zároveň jej bolo schválených 15 programov z požadovaných 26-tich doplnkových programov II. úrovne.

Detail k vyhodnoteniu nemocníc a k zaradeniu nemocnice v Revúcej do I. úrovne:

Ministerstvo pri tvorbe siete kategorizovaných nemocníc postupovalo podľa § 10 ods. 2 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a ministerstvo podmienene zaradí nemocnice do siete ak sú splnené

 1. podmienky pre tvorbu siete, ktorými sú geografická dostupnosť ústavnej starostlivosti, počet poistencov v spádovom území nemocnice
 2. predpoklady na poskytovanie povinných programov v rámci programového profilu, ktorými sú:
  • - prevádzkovateľ nemocnice má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
  • - prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne personálne zabezpečenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať,
  • - prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne materiálno-technické vybavenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať.

Z pohľadu plnení jednotlivých kritérií, v prípade kritéria existencie medicínskych programov nemocnica NsP Revúca neposkytuje celú škálu povinných programov II. úrovne, nemocnica neposkytuje nasledovné programy II. úrovne ani na 20% priemeru hospitalizačných prípadov pre daný program a danú úroveň programu: Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu, Program pediatrickej imunológie a alergológie.

Z pohľadu plnenia kritéria pre tvorbu siete, ktorým je plnenie limitov na počty výkonov pre vybrané medicínske služby nemocnica plní len na 43% pre II. úroveň programov. Vyhodnocované boli roky 2019 aj 2021, aby boli v maximálnej možnej miere zohľadnené výkyvy v čase spôsobené COVIDom. Z pohľadu kritéria plnenia špeciálneho personálneho zabezpečenia, nemocnica plní toto kritérium na 44%. Čo znamená, nemocnica nemá vybraných odborníkov.

Vyhodnotenie ku konkrétnym požadovaným programom:

V prípade pôrodníckeho programu a neonatologického programu, resp. pre pôrodnicu stanovili odborníci pri kategorizácii limit 800 pôrodov ročne, pretože ho považujú z hľadiska bezpečnosti pacientov ako nevyhnutné minimum. NsP Revúca mala za rok 2019 263 pôrodov a za rok 2021 294 pôrodov. V rámci pôrodov sa zákonite vyskytuje isté percento komplikácií. Čím menej skúsenosti má nemocnica s poskytovaním pôrodníckej starostlivosti, tým zriedkavejšie sa personál stretáva s komplikáciami, a tým je potom menej skúsený a pripravený tieto komplikácie riešiť. Zároveň podmienkou je aj zabezpečenie prítomnosti anestéziológa 24/7, mimo závažných komplikácií (ako je aj cisársky rez), to ženám sťažuje prístup k epidurálnej anestézii počas klasického vaginálneho pôrodu. Zároveň o spustení optimalizácie siete nemocníc budú všetky pôrodnice vybavené jednotkou intenzívnej starostlivosti pre novorodencov (JISN). Dnes má NsP Revúca iba fyziologické oddelenie pre novorodencov a preto všetky komplikovanejšie stavy musia byť prevážané do iných nemocníc, čo ohrozuje nielen pacientku, ale aj novorodenca.

Gynekologický program, v zmysle Prílohy č. 1 vyhlášky č. 316/2022 Z. z. nie je možné poskytovať v nemocnici I. úrovne. Túto podmienku nastavovali odborníci gynekológovia.

V prípade traumatologického programu nemocnica neplní požadovanú podmienku na personálne zabezpečenie v zmysle prílohy č. 15 vyhlášky č. 316/2022 Z. z. v danom programe, je špeciálne personálne zabezpečenie najmenej štyria traumatológovia alebo ortopédi alebo chirurgovia so skúsenosťou s ošetrovaním úrazov. A nemocnica nemá urgentný príjem.

Vzhľadom na vyššie uvedené ministerstvo rozhodlo o zaradení nemocnice do I. úrovne, avšak s možnosťou poskytovať až 15 programov z II. úrovne.

Všetky nemocnice II. úrovne sú povinné plniť plný rozsah programov tejto úrovne ako aj limity (počty výkonov), personálne a materiálno technické podmienky. Miera plnenia stanovených podmienok (počtov výkonov, špeciálne personálne, materiálno-technické požiadavky a kvalita) bude každoročne vyhodnocovaná. V prípade nedostatočného plnenia uvedených podmienok – na menej ako 80 %, je stanovený mechanizmus sankčných krokov (od upozornenia cez zníženie úrovne, až po krátenie platieb od zdravotných poisťovní). Preto ako nemocnica I. úrovne, môže vedenie  nemocnice NsP Revúca toto postavenie využiť ako výhodu a venovať sa programom, v ktorých sú ako nemocnica silný, ktoré potrebujú obyvatelia regiónu a budovať si tak excelentnosť v konkrétnych oblastiach.

Cieľom ministerstva a optimalizácie siete nemocníc je zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom celého Slovenska. MZ SR komunikuje s vedením nemocnice NsP Revúca, a aj nemocnicu 2x za uplynulé týždne navštívilo. Petíciu občanov regiónu v okolí Revúcej berieme s plnou vážnosťou. Vnímame aj problematickú dostupnosť vzhľadom na terén a horskú oblasť. Práve preto nemocnice I. úrovne a teda aj nemocnica v Revúcej má možnosť poskytovať programy zo škály 32-och doplnkových programov a 18-tich nepovinných programov, tak aby bola zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov. A nemocnici bolo schválených až 15 programov.

Zákon ponecháva nemocniciam I. úrovne najväčšiu flexibilitu v poskytovaní starostlivosti v šírke a spektre podľa potrieb regiónu, v ktorom pôsobia a ambícií vedenia nemocnice. Nemocnica sa tak môže profilovať v konkrétnych špecializáciách nad rámec rozsiahlej ambulantnej starostlivosti či jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Zároveň nemocnice majú v zmysle zákona 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti možnosť podať žiadosť o preradenie do vyššej úrovne, alebo o poskytovanie doplnkových programov.

Odoslaním listu, ktorým MZ SR oznámilo zástupcovi výsledok vybavenia petície s názvom „Petícia za zachovanie NsP, n.o. Revúca v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností spadajúcich pod doplnkové programy úrovne II., o ktoré NsP, n.o. Revúca požiadala a neboli zo strany MZ SR schválené“, považuje MZ SR petíciu za vybavenú v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.