Oznámenie výsledku vybavenia petície

Pet 5/2022

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície:
„Petícia za svidnícku nemocnicu“

„Vzhľadom na fakt, že pripravovaný návrh optimalizácie siete nemocníc v rámci Slovenskej republiky nezaručí dostupnosť zdravotnej starostlivosti v základnej spádovej oblasti Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a. s. a naopak prehĺbi regionálne rozdiely, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o zachovanie regionálneho charakteru nemocnice s poskytovaním akútnej zdravotnej starostlivosti.“

Je kvórová: Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: vyše 16 000

Dátum doručenia: 26.10.2021

Dátum vybavenia: 27.01.2022

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 26.10.2021 boli do podateľne MZ SR doručené tri balíky označené ako „Petícia za svidnícku nemocnicu“ adresované MZ SR, na ktorých bol uvedený odosielateľ Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Kancelária ministra zdravotníctva postúpila doručenú dokumentáciu z vecnej príslušnosti v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení na vybavenie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností v spolupráci so Sekciou reformnej agendy.

Útvar kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) ako organizačný útvar vecne príslušný na vybavovanie sťažností a petícií vo vecnej pôsobnosti MZ SR doručenú zásielku prijal a po jej otvorení zistil, že obsahuje 1 042 petičných hárkov v listinnej podobe v originálnom vyhotovení označených ako „Petícia za svidnícku nemocnicu“ s nasledovným textom: „Vzhľadom na fakt, že pripravovaný návrh optimalizácie siete nemocníc v rámci Slovenskej republiky nezaručí dostupnosť zdravotnej starostlivosti v základnej spádovej oblasti Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, a.s. a naopak prehĺbi regionálne rozdiely, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o zachovanie regionálneho charakteru nemocnice s poskytovaním akútnej zdravotnej starostlivosti“ a zoznam 2 977 osôb, ktoré podporili petíciu elektronicky na webovej stránke www.peticie.com.

ÚKDaS po posúdení obsahu ako aj formálnych náležitostí doručených 1 042 petičných hárkov v listinnej podobe označených ako „Petícia za svidnícku nemocnicu“ ako aj zoznamu 2977 osôb, ktoré podporili petíciu elektronicky, v kontexte ustanovení § 3 ods. 3, § 4a ods. 5, 6, § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o petičnom práve“) síce zaevidoval doručenú dokumentáciu v Osobitnej správe registratúry v roku 2021 ako petíciu pod sp. zn. Pet 11/2021, avšak zistil, že petícia obsahovala určité nedostatky. Na základe uvedeného MZ SR listom zo dňa 29.10.2021 vyzvalo v zmysle § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve Mesto Svidník ako podávateľa petície o odstránenie zistených nedostatkov v určenej zákonnej lehote aj s poučením. Mesto Svidník prostredníctvom zástupcu v zmysle zákona o petičnom práve odstránilo zistené nedostatky dňom ich doručenia MZ SR a to 26.11.2021 a petícia bola v Správe registratúry v roku 2022 prečíslovaná na Pet 5/2022.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR je povinné vybaviť doručenú petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5, t. j. do 30 pracovných dní od odstránenia jej nedostatkov podľa odseku 4.

V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Súčasne vzhľadom na skutočnosť, že petíciu podporilo svojimi podpismi viac ako 10 000 osôb, je MZ SR povinné postupovať pri jej vybavovaní aj v zmysle ustanovenia § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie predmetnej petície osobitným listom zo dňa 04.01.2022 v súlade s ustanoveniami § 5 v spojení s § 5d zákona o petičnom práve oznámilo zástupcovi, že podanú petíciu vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní odo dňa odstránenia jej nedostatkov, ktoré boli odstránené listom zástupcu zo dňa 18.11.2021 doručeným MZ SR dňa 26.11.2021. V zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve zástupcovia MZ SR prerokovali predmetnú petíciu so zástupcom v zmysle zákona o petičnom práve a členmi petičného výboru on-line formou dňa 18.01.2022.

Na úvod si dovoľujeme uviesť, že sme začiatkom leta 2021, po ukončení prvej fázy analýz, zahájili komunikáciu s nemocnicami ohľadom pripravovanej Optimálnej siete nemocníc. Absolvovali sme s nemocnicami rokovania, s cieľom vypočuť si špecifiká jednotlivých nemocníc a regiónov. Zistené poznatky sme následne zohľadnili vo výsledkoch analýz súčasnej siete nemocníc a plánujeme ich zohľadniť aj pri modelovaní optimálnej siete. Takéto stretnutie sme absolvovali aj so zástupcami nemocnice vo Svidníku.

Petíciu občanov regiónu v okolí Svidníka berieme s plnou vážnosťou, podnetmi uvedenými v petícii a podnetmi, ktoré zazneli počas rokovania sa budeme zaoberať a všetky spomenuté faktory budeme brať do úvahy pri tvorbe optimálnej siete nemocníc a kategorizácie ústavnej starostlivosti.

Zároveň by sme chceli poukázať na fakt, že v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol dňa 14.12.2021 schválený poslancami Národnej rady SR je stanovené, že samotná optimálna sieť nemocníc sa bude vyhotovovať až na konci roku 2022. Najskôr musia byť jasne definované podmienky kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Z týchto dôvodov nie je možné zaujať stanovisko ku konkrétnym nemocniciam a ich postaveniu v sieti.

Našim cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska, no zároveň chceme podporiť to, čo už funguje kvalitne. Našim cieľom je podporiť a zachovať oddelenia, ktoré zabezpečujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť a zároveň je v danom regióne dopyt po danej zdravotnej starostlivosti.

Počas roka 2022, pred tým, ako bude optimálna sieť nemocníc sfinalizovaná, plánujeme komunikáciu so zástupcami jednotlivých nemocníc a teda aj so zástupcami nemocnice vo Svidníku zintenzívniť a spoločne detailne rozobrať vstupné dáta, spektrum výkonov, problémy regiónov, atď.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.