Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 5/2020


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

Petícia proti vzniku Covid-19 oddelenia v geriatrickom pavilóne Nemocnice s poliklinikou v Prešove

Text: „Vážený pán riaditeľ FNsP Prešov, my dialyzovaní pacienti dialyzačného strediska LOGMAN a. s. v Prešove týmto vyjadrujeme nesúhlas s vytvorením COVID oddelenia v budove geriatrie. Nakoľko sme väčšinou staršieho veku, cítime sa byť ohrození možnosťou nákazy Covid 19. Rozhodnutie umiestniť Covid 19 oddelenie do geriatrického pavilónu považujeme za nesprávne, ktoré ohrozuje okrem nás aj ďalších geriatrických pacientov tohto monobloku. Žiadame umiestniť Covid 19 oddelenia do inej budovy“.

Je kvórová:   
Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
66, ktoré podporili petíciu v troch podpisových hárkoch

Dátum doručenia:
18.09.2020

Dátum vybavenia:
09.11.2020

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov – nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 18.09.2020 bola Ministerstvu zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) doručená postúpením z Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len „FNsP Prešov“) listom sp. zn. 590/R/2020 zo dňa 17.9.2020 označeným ako „Stanovisko k Petícii proti vzniku Covid-19 oddelenia v geriatrickom pavilóne Nemocnice s poliklinikou v Prešove“ petícia pacientov dialyzačného strediska LOGMAN a. s., Jána Hollého 5898/14, Prešov označená ako „Petícia proti vzniku Covid-19 oddelenia v geriatrickom pavilóne Nemocnice s poliklinikou v Prešove" adresovaná riaditeľovi FNsP Prešov v originálnom vyhotovení. Petícia bola adresovaná na vedomie aj primátorke mesta Prešov, predsedovi vlády SR a ministrovi zdravotníctva v kópii.

Útvar kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS) postúpenú  petíciu prijal, posúdil podľa obsahu ako aj formálnych náležitostí v kontexte ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) a zaevidoval v Osobitnej správe registratúry ako petíciu pod sp. zn. Pet 5/2020, ktorá má charakter žiadosti. V zmysle uvedených skutočností je  MZ SR ako vecne príslušný orgán verejnej moci povinné vybaviť predmetnú petíciu podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi.
 
Riaditeľ FNsP Prešov v postupujúcim liste zo dňa 17.9.2020 k petícii uviedol, že jedna z osôb, ktorá svojim podpisom podporila petíciu a zúčastnila sa pracovného stretnutia vo FNsP Prešov, mu oznámila, že podávateľ petície ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (zástupca podľa zákona o petičnom práve) zomrela. Na základe uvedených skutočností ÚKDaS osobitný listom požiadal uvedenú osobu o informáciu, kto bude mu úmrtí podávateľa zástupcom podľa zákona o petičnom práve. MZ SR však odpoveď od uvedenej osoby neobdržalo.

ÚKDaS pri vybavovaní petície požiadal osobitným listom zo dňa 21.09.2020 v určenej lehote štatutárny orgán FNsP Prešov o súčinnosť v zmysle § 6a ods. 2 zákona o petičnom práve. Riaditeľ FNsP Prešov v postupujúcom liste k petícii zo dňa 17.9.2020 adresovanom MZ SR uviedol, že stretnutie k predmetu petície s troma osobami, ktoré podporili svojim podpisom predmetnú petíciu, sa uskutočnilo vo FNsP Prešov dňa 11.9.2020. FNsP Prešov na tomto stretnutí informovala zúčastnené osoby, že uvažuje o sťahovaní oddelenia COVID-19 z dôvodu zvýšenia kapacity lôžkovej časti oddelenia ako zálohu pre druhú vlnu epidémie, v prípade, ak by nárast pacientov bol tak veľký, že by súčasná kapacita nebola postačujúca. V liste bolo ďalej uvedené, že vedenie FNsP Prešov ubezpečilo zúčastnených, že všetky opatrenia sú vykonávané v koordinácii s RÚVZ Prešov tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť všetkých pacientov a zdravotníckeho personálu. Na základe žiadosti MZ SR o súčinnosť riaditeľ FNsP Prešov v liste zo dňa 29.10.2020 adresovanom MZ SR uviedol, že na základe záverov stretnutia zo dňa 11.9.2020 inicioval ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.9.2020 vo FNsP Prešov za účasti štyroch osôb, ktoré podporili svojim podpisom predmetnú petíciu, zástupcu dialyzačného strediska LOGMAN a. s., Prešov a zástupcov FNsP Prešov. Zástupcovia vedenia FNsP Prešov na uvedenom stretnutí informovali pacientov a zástupcu dialyzačného strediska LOGMAN a. s., Prešov, že na základe pokynov a usmernenia RÚVZ Prešov sa v geriatrickom pavilóne vykonali také opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť všetkých pacientov a zdravotníckeho personálu a to tak, aby sa nekrížili trasy pre COVID-19 pacientov a ostatných pacientov. Pacienti na ochorenie COVID-19 majú vyčlenené a zabezpečené samostatné vstupy, schodisko a výťah.

V zmysle uvedených skutočností je zrejmé, že petícii dialyzovaných pacientov dialyzačného strediska LOGMAN, a. s. Prešov označenej ako „Petícia proti vzniku Covid-19 oddelenia v geriatrickom pavilóne Nemocnice s poliklinikou v Prešove“ nemohlo byť z vecnej príslušnosti zo strany MZ SR vyhovené, nakoľko zodpovednosť za zriadenie COVID-19 oddelenia vo FNsP Prešov je plne v kompetencii vedenia FNsP Prešov, ktoré je zodpovedné za zabezpečenie takých opatrení, aby bola zabezpečená bezpečnosť všetkých pacientov a zdravotníckeho personálu. Odoslaním písomného oznámenia výsledku vybavenia petície MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.