Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 4/2023


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

Petícia za zachovanie NsP Brezno, n.o. v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a za jej zaradenie do siete nemocníc II. úrovne“,

Je kvórová:    Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
29 772

Dátum doručenia:
31.03.2023

Dátum vybavenia:
21.06.2023

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 31.03.2023 bola do podateľne MZ SR doručená petícia s názvom Petícia za zachovanie NsP Brezno, n.o. v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a za jej zaradenie do siete nemocníc II. úrovne, ktorú podpísalo 29 772 osôb na podpisových hárkoch, z toho 2025 osôb online. MZ SR podanie označené ako „Petícia za zachovanie NsP Brezno, n.o. v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a za jej zaradenie do siete nemocníc II. úrovne “prijalo a po posúdení jeho materiálnych a formálnych náležitostí v kontexte ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) podanie zaevidovalo v Osobitnej správe registratúry MZ SR ako petíciu pod sp. zn. Pet 4/2023, ktorá má charakter žiadosti.

Vzhľadom na skutočnosti, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na jej vybavenie je povinné vybaviť predmetnú petíciu  podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého, akz obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods.5 zákona o petičnom práve, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve. V zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Pracovné stretnutie na MZ SR sa v danej veci uskutočnilo dňa 26.04.2023. MZ SR Vám listom zo dňa 27.04.2023 oznámilo, že v súlade s § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve Vami podanú petíciu vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní od jej doručenia.

V zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o petičnom práve MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie petície predložilo zástupcovi nasledovnú odpoveď.

MZ SR postupovalo v zmysle § 45 ods. 7 zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti”), rozhodlo o podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydalo prvý zoznam kategorizovaných nemocníc. Zároveň prideľovalo nemocniciam tzv. doplnkové programy, t. j. programy nad rámec povinných programov, o ktoré si nemocnica žiadala.

Cieľom ministerstva a optimalizácie siete nemocníc je zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom celého Slovenska. Nová sieť nemocníc zavádza nové požiadavky na:

 • minimálny počet výkonov,
 • personálne obsadenie jednotlivých oddelení,
 • technické a materiálne vybavenie nemocníc.

Plnenie týchto požiadaviek bude kontrolované. Nemocnica bude môcť poskytovať konkrétne výkony len v prípade, že bude spĺňať požadované štandardy. Tým sa zabezpečí vyššia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov, ale aj lepšie pracovné podmienky pre lekárov, sestry, pôrodné asistentky a všetkých zdravotníckych pracovníkov. Nemocnica NsP Brezno bola zaradená do I. úrovne a zároveň jej bolo schválených 22 programov z požadovaných 27 doplnkových programov II. a III. úrovne.

Detail k vyhodnoteniu nemocníc a k zaradeniu nemocnice v Brezne do I. úrovne:

Ministerstvo pri tvorbe siete kategorizovaných nemocníc postupovalo podľa § 10 ods. 2 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a ministerstvo podmienene zaradí nemocnice do siete ak sú splnené

 1. podmienky pre tvorbu siete, ktorými sú geografická dostupnosť ústavnej starostlivosti, počet poistencov v spádovom území nemocnice
 2. predpoklady na poskytovanie povinných programov v rámci programového profilu, ktorými sú:
  • - prevádzkovateľ nemocnice má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
  • - prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne personálne zabezpečenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať,
  • - prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne materiálno-technické vybavenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať.

  Z pohľadu plnení jednotlivých kritérií, v prípade kritéria existencie medicínskych programov nemocnica NsP Brezno poskytuje pomerne rozsiahle spektrum programov II. úrovne, čo znamená, že v programoch dosahuje v medicínskych službách spadajúcich do danej úrovne programu aspoň 20 % prípadov priemeru nemocníc II. úrovne. Nemocnica splnila podmienky pre poskytovanie až 22-och doplnkových programov, z požadovaných 27.

  Gynekologický program, Popáleninový program, Program nevaskulárnych intervencií, Infektologický program a Program pediatrickej imunológie a alergológie v zmysle Prílohy č. 1 vyhlášky č. 316/2022 Z. z. nie je možné poskytovať v nemocnici I. úrovne.

  Z pohľadu plnenia kritéria pre tvorbu siete, ktorým je plnenie limitov na počty výkonov pre vybrané medicínske služby nemocnica plní len na 56% pre II. úroveň programov. Vyhodnocované boli roky 2019 aj 2021, aby boli v maximálnej možnej miere zohľadnené výkyvy v čase spôsobené COVIDom. Z pohľadu kritéria plnenia špeciálneho personálneho zabezpečenia, nemocnica plní toto kritérium na 48%. Čo znamená, nemocnica nemá vybraných odborníkov. Nemocnici bolo pri schvaľovaní doplnkových programov Neurologický program, Traumatologický program, Program gastroenterológie a hepatológie stanovené prechodné obdobie 12 mesiacov na splnenie podmienky špeciálneho personálneho zabezpečenia, tak aby plnili podmienky pre poskytovanie daných programov. Vzhľadom na vyššie uvedené ministerstvo rozhodlo o zaradení nemocnice do I. úrovne, avšak s možnosťou poskytovať až 22 programov z II. úrovne.

  Všetky nemocnice II. úrovne sú povinné plniť plný rozsah programov tejto úrovne ako aj limity (počty výkonov), personálne a materiálno technické podmienky. Miera plnenia stanovených podmienok (počtov výkonov, špeciálne personálne, materiálno-technické požiadavky a kvalita) bude každoročne vyhodnocovaná. V prípade nedostatočného plnenia uvedených podmienok – na menej ako 80 %, je stanovený mechanizmus sankčných krokov (od upozornenia cez zníženie úrovne, až po krátenie platieb od zdravotných poisťovní). Preto ako nemocnica I. úrovne môže vedenie nemocnice NsP Brezno toto postavenie využiť ako výhodu a venovať sa programom, v ktorých sú ako nemocnica silný, ktoré potrebujú obyvatelia regiónu a budovať si tak excelentnosť v konkrétnych oblastiach.

  Cieľom ministerstva a optimalizácie siete nemocníc je zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom celého Slovenska. MZ SR komunikuje s vedením nemocnice NsP Brezno, a aj nemocnicu 2x za uplynulé týždne navštívilo. Zároveň MZ SR rokovalo aj s petičným výborom. Petíciu občanov regiónu v okolí Brezna berieme s plnou vážnosťou, podnetmi uvedenými v petícii a podnetmi, ktoré zazneli počas rokovania sa zaoberáme. Vnímame aj problematickú dostupnosť vzhľadom na terén a horskú oblasť. Práve preto nemocnice I. úrovne a teda aj nemocnica v Brezne má možnosť poskytovať programy zo škály 32-och doplnkových programov a 18-tich nepovinných programov, tak aby bola zabezpečená dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov. A nemocnici bolo schválených až 22 programov.

  Zákon ponecháva nemocniciam I. úrovne najväčšiu flexibilitu v poskytovaní starostlivosti v šírke a spektre podľa potrieb regiónu, v ktorom pôsobia a ambícií vedenia nemocnice. Nemocnica sa tak môže profilovať v konkrétnych špecializáciách nad rámec rozsiahlej ambulantnej starostlivosti či jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Zároveň nemocnice majú v zmysle zákona 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti možnosť podať žiadosť o preradenie do vyššej úrovne, alebo o poskytovanie doplnkových programov.

  Odoslaním listu, ktorým MZ SR oznámilo zástupcovi výsledok vybavenia petície s názvom „Petícia za zachovanie NsP Brezno, n.o. v celom jej doterajšom rozsahu poskytovaných zdravotníckych činností a za jej zaradenie do siete nemocníc II. úrovne“, považuje MZ SR petíciu za vybavenú v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 v spojení s 5d ods. 1 zákona o petičnom práve.