Oznámenie výsledku vybavenia petície

Pet 4/2022

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície:
„Petícia za zachovanie pôvodného rozsahu Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec“

„My obyvatelia mesta Kráľovský Chlmec a okolitých obcí Medzibodrožia a Poúžia žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o prehodnotenie zámeru preradenia Nemocnice s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec v rámci OSN na komunitnú nemocnicu.....“

Je kvórová: Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 17 562

Dátum doručenia: 03.11.2021

Dátum vybavenia: 26.01.2022

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 03.11.2021 bolo do podateľne MZ SR doručené podanie zo dňa 27.10.2021 označené ako „Odovzdanie petičných hárkov“, ktoré predložil zástupca petičného výboru a osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“), spolu s dvoma balíkmi označenými ako „Petícia za zachovanie pôvodného rozsahu Nemocnice s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec“, ktorých obsahom bolo 1 793 ks petičných hárkov v listinnej podobe v originálnom vyhotovení označených ako „PETÍCIA/PETÍCIÓ“ v slovenskom a maďarskom jazyku. V liste zo dňa 27.10.2021 bolo uvedené, že predmetnú petíciu podporilo 17 562 osôb na 1 793 ks petičných hárkoch v listinnej podobe.

Kancelária ministra zdravotníctva postúpila doručenú dokumentáciu z vecnej príslušnosti v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení na vybavenie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností v spolupráci so Sekciou reformnej agendy.

Útvar kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) ako organizačný útvar MZ SR v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení vecne príslušný na vybavovanie petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o petičnom práve“) aj v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MZ SR sprievodný list spolu s prílohami prijal. ÚKDaS po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí doručenej dokumentácie požadovaných zákonom o petičnom práve zistil, že podanie označené ako „Odovzdanie petičných hárkov“ spolu s petičnými hárkami v listinnej podobe v originálnom vyhotovení s označením „PETÍCIA/PETÍCIÓ“ v slovenskom ako aj maďarskom jazyku podpísanými 17 562 osobami, ktoré podporili predmetnú petíciu, je petíciou podľa cit. zákona, ktorú ÚKDaS zaevidoval v Osobitnej správe registratúry v roku 2021 ako petíciu pod sp. zn. Pet 12/2021, ktorá bola v roku 2022 prečíslovaná na Pet 4/2022.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR je povinné vybaviť doručenú petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Súčasne vzhľadom na skutočnosť, že petíciu podporilo svojimi podpismi viac ako 10 000 osôb, je MZ SR povinné postupovať pri jej vybavovaní aj v zmysle ustanovenia § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie predmetnej petície osobitným listom zo dňa 10.11.2021 v súlade s ustanoveniami § 5 v spojení s § 5d zákona o petičnom práve oznámilo zástupcovi, že podanú petíciu vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní od jej doručenia. V zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve zástupcovia MZ SR prerokovali predmetnú petíciu so zástupcom v zmysle zákona o petičnom práve a členmi petičného výboru on-line formou dňa 12.01.2022.

Na úvod si dovoľujeme uviesť, že sme začiatkom leta 2021, po ukončení prvej fázy analýz, zahájili komunikáciu s nemocnicami ohľadom pripravovanej Optimálnej siete nemocníc. Absolvovali sme s nemocnicami rokovania, s cieľom vypočuť si špecifiká jednotlivých nemocníc a regiónov. Zistené poznatky sme následne zohľadnili vo výsledkoch analýz súčasnej siete nemocníc a plánujeme ich zohľadniť pri modelovaní optimálnej siete. Takéto stretnutie sme absolvovali aj so zástupcami nemocnice v Kráľovskom Chlmci.

Petíciu občanov regiónu v okolí Kráľovského Chlmca berieme s plnou vážnosťou, podnetmi uvedenými v petícii a podnetmi, ktoré zazneli počas rokovania sa budeme zaoberať a všetky spomenuté faktory budeme brať do úvahy pri tvorbe optimálnej siete nemocníc a kategorizácie ústavnej starostlivosti.

Zároveň by sme chceli poukázať na fakt, že v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol dňa 14.12.2021 schválený poslancami Národnej rady SR je stanovené, že samotná optimálna sieť nemocníc sa bude vyhotovovať až na konci roku 2022. Najskôr musia byť jasne definované podmienky kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Z týchto dôvodov nie je možné zaujať stanovisko ku konkrétnym nemocniciam a ich postaveniu v sieti.

Našim cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska, no zároveň chceme podporiť to, čo už funguje kvalitne. Našim cieľom je podporiť a zachovať oddelenia, ktoré zabezpečujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť a zároveň je v danom regióne dopyt po danej zdravotnej starostlivosti.

Počas roka 2022, pred tým, ako bude optimálna sieť nemocníc sfinalizovaná, plánujeme komunikáciu so zástupcami jednotlivých nemocníc a teda aj so zástupcami nemocnice v Kráľovskom Chlmci zintenzívniť a spoločne detailne rozobrať vstupné dáta, spektrum výkonov, problémy regiónov, atď.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.