Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 4/2021


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície
„PETÍCIA/PETÍCIÓ“

Text
: „My, nižšie podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo zdravotníctva a Vládu Slovenskej republiky, aby prehodnotili pripravovaný návrh reformy nemocníc, ktorý by znemožnil existenciu nemocnice v Rimavskej Sobote, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v regióne“.

Je kvórová:   
Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 36 098 osôb na 3 875 podpisových hárkoch v listinnej podobe

Dátum doručenia: 17.09.2021

Dátum vybavenia: 06.10.2021

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 17.09.2021 bolo do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doručené nedatové podanie označené ako „odovzdanie petičných hárkov“ podpísané  predsedom Petičného výboru, Daxnerova 35, 979 01 Rimavská Sobota spolu s prílohami a to podaním označeným ako „PETÍCIA/PETÍCIÓ“ s petičnými hárkami v počte 3 875 kusov v originálnom vyhotovení s podpismi 36 098 občanov. Kancelária ministra zdravotníctva postúpila doručenú dokumentáciu z vecnej príslušnosti v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení na vybavenie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) v spolupráci so Sekciou reformnej agendy.

ÚKDaS ako organizačný útvar vecne príslušný na vybavovanie sťažností a petícií vo vecnej pôsobnosti MZ SR dokumentáciu prijal a po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí doručenej dokumentácie požadovaných príslušnými ustanoveniami zákona o petičnom práve zistil, že len podanie označené ako „PETÍCIA/PETÍCIÓ“, s  3 875 kusmi petičných hárkov v originálnom vyhotovení je petíciou podľa cit. zákona, ktorú ÚKDaS zaevidoval v Osobitnej správe registratúry ako petíciu pod sp. zn. Pet 4/2021 s textom v znení: „My, nižšie podpísaní občania Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo zdravotníctva a Vládu Slovenskej republiky, aby prehodnotili pripravovaný návrh reformy nemocníc, ktorý by znemožnil existenciu nemocnice v Rimavskej Sobote, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v regióne“.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR je povinné vybaviť petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. Súčasne vzhľadom na skutočnosť, že petíciu podporilo svojimi podpismi viac ako 10 000 osôb, je MZ SR povinné postupovať pri jej vybavovaní aj v zmysle ustanovení § 5d zákona o petičnom práve, v zmysle ktorých:

  • (1) Ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom.
  • (4) Orgán verejnej moci nie je povinný prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie  v plnom rozsahu.

V súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 v spojení s § 5d ods. 4 zákona o petičnom práve MZ SR predložilo zástupcovi písomné oznámenie výsledku vybavenia petície, z ktorého vyberáme.

MZ SR nepovažuje obsah textu petície v znení, citujeme „... pripravovaný návrh reformy nemocníc, ktorý by znemožnil existenciu nemocnice v Rimavskej Sobote“ za pravdivý a nevychádza z pripravovaného návrhu zákona LP/2021/437 Zákon o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „návrh zákona“). Návrh zákona nepojednáva o rušení nemocníc, ale o ich transformácii na určitú úroveň, podľa poskytovania programových profilov. Finálna podoba siete konkrétnych nemocníc nie je ešte záväzne prijatá, avšak návrh zákona neznemožňuje existenciu žiadnej z nemocníc a teda ani nemocnice v Rimavskej Sobote. Z uvedeného dôvodu má MZ SR za to, že je možné obsahu petície vyhovieť a preto nebolo dôvodné prerokovať obsah petície v zmysle ustanovenia § 5d ods. 4 zákona o petičnom práve so zástupcom a petičným výborom. Zároveň si dovoľujeme upozorniť, že pripravovaný návrh zákona bol v rámci medzirezortného pripomienkového konania zverejnený na internetovom portáli www.slov-lex.sk a bol sprístupnený aj širokej verejnosti na pripomienkovanie a to v lehote do 30.08.2021. Medzirezortné pripomienkové konanie bolo ukončené, vyhodnotené, MZ SR predložilo návrh zákona Úradu vlády SR a vláda SR na svojom zasadnutí dňa 29.9.2021 predmetný návrh zákona schválila.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.