Oznámenie výsledku vybavenia petície

Pet 4/2020

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

Petícia za preplácanie senzorov za kontinuálne meranie glykémie z Verejného zdravotníctva“

Text: „Petíciou žiadame aby Senzory na kontinuálne monitorovanie glykémie v krvi boli plne hradené z verejného zdravotníctva pre všetkých diabetikov na intenzifikovanom inzulínovom režime“

Je kvórová:   
Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
22 730, ktoré podporili petíciu v elektronickej podobe

Dátum doručenia:
1.7.2020

Dátum vybavenia:
2.9.2020

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších  predpisov – nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

           
            Do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bolo dňa 1.7.2020 doručené nedatované a nepodpísané podávateľom podanie označené ako „Petícia – Senzory pre diabetikov“ s prílohou a to nedatovaným a nepodpísaným podaním označeným ako „Petícia za preplácanie senzorov na kontinuálne meranie glykémie z Verejného zdravotníctva“ a CD nosičom so zoznamom 22 730 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu elektronicky. Útvar kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) ako organizačný útvar vecne príslušný na vybavovanie sťažností a petícií vo vecnej pôsobnosti ministerstva dokumentáciu prijal a zistil nasledovné skutočnosti. Nedatovaným podaním označeným ako „Petícia – Senzory pre diabetikov“ pisateľ zasiela ministerstvu text petície „Petícia za preplácanie senzorov na kontinuálne meranie glykémie z Verejného zdravotníctva“ a CD nosič so zoznamom 22 730 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu elektronicky a žiada, aby senzory na kontinuálne monitorovanie glykémie v krvi boli plne hradené z Verejného zdravotníctva pre všetkých diabetikov na intenzifikovanom inzulínovom režime. Z webovej stránky www.peticie.com ÚKDaS zistil, že „Petícia za preplácanie senzorov na kontinuálne meranie glykémie z Verejného zdravotníctva“ je adresovaná aj Kategorizačnej komisii pre zdravotnícke pomôcky ako aj trom zdravotným poisťovniam.

            ÚKDaS po posúdení obsahu nedatovaného a nepodpísaného podania označeného ako „Petícia – Senzory pre diabetikov“, nedatovaného a nepodpísaného podania označeného ako „Petícia za preplácanie senzorov na kontinuálne meranie glykémie z Verejného zdravotníctva“ a hárkov so zoznamom 22 730 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu elektronicky ( ďalej len „petícia“), ako aj materiálnych a formálnych náležitostí v kontexte ustanovení § 3 ods. 3, § 4a ods. 6, § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) síce zaevidoval predmetné podanie v Osobitnej správe registratúry vedenej na ÚKDaS ako petíciu pod sp. zn. Pet 4/2020, avšak zistil, že petícia obsahovala určité nedostatky. ÚKDaS v zmysle § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve vyzval osobitným listom podávateľa petície na odstránenie zistených nedostatkov v lehote najneskôr do 30 pracovných dní od doručenia výzvy. Podávateľ nedostatky petície odstránil v učenej lehote a predložil ich MZ SR dňa 30.7.2020.

            ÚKDaS po posúdení obsahu petície zistil, že petícia má charakter žiadosti a ministerstvo ako vecne príslušný orgán verejnej moci je povinné vybaviť predmetnú petíciu podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5, t. j. do 30 pracovných dní od odstránenia jej nedostatkov v spojení s § 5d ods. 1, resp. ods. 4 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Orgán verejnej moci nie je povinný prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom rozsahu.           

            V súlade s § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve sa uskutočnilo na ministerstve dňa 11.8.2020 u riaditeľky ÚKDaS spoločné stretnutie podávateľa a zástupcu petície v sprievode ďalších dvoch osôb s generálnym riaditeľom Sekcie farmácie a liekovej politiky a zamestnancom tohto organizačného útvaru. Na pracovnom stretnutí bol prerokovaný predmet petície, pričom bol zúčastneným predostretý legitímny postup riešenia petície, z obsahu ktorej vyplýva, že osoby, ktoré podporili petíciu sa dožadujú rozšírenia indikačných obmedzení pre jednotlivé podskupiny zdravotníckych pomôcok na meranie glykémie diabetikov.

            Proces rozšírenia indikačného obmedzenia pre podskupinu zdravotníckych pomôcok je regulovaný zákonom č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Podľa § 41 ods. 1 zákona ministerstvo rozhoduje o zmene charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok na základe žiadosti alebo z vlastného podnetu. Podľa § 36 ods. 1 zákona žiadosť o zmenu charakteristík môže podať výlučne výrobca zdravotníckej pomôcky alebo zdravotná poisťovňa. Vychádzajúc z formálnych a obsahových náležitostí petície je možné konštatovať, že petícia nie je žiadosťou výrobcov dotknutých zdravotníckych pomôcok a ani zdravotných poisťovní a nemá zákonom požadované obsahové náležitosti žiadosti o zmenu charakteristík podskupiny zdravotníckych pomôcok. Z uvedených dôvodov je možné ju vnímať len ako podnet pre začatie konania ministerstvom z vlastného podnetu.

            V zmysle § 91 ods. 1 a 2 cit. zákona ministerstvo vo veciach kategorizácie koná s ohľadom na písomné odporúčania poradných orgánov, ktorými sú v tomto prípade kategorizačná komisia pre zdravotnícke pomôcky (ďalej len „kategorizačná komisia“). Podľa zaužívaných štandardných postupov, akýkoľvek podnet na začatie konania vo veciach kategorizácie zdravotníckych pomôcok je predmetom posúdenia kategorizačnej komisie, ktorá predloží ministerstvu písomné odborné odporúčanie. Na základe odborného odporúčania ministerstvo rozhodne o začatí konania z vlastného podnetu. V zmysle § 74 ods. 2 v spojení s 76 ods. 2 zákona sa konania z podnetu ministerstva začína dňom zverejnenia oznámenia o začatí konania na webovom sídle ministerstva. Účastníci konania (výrobcovia zdravotníckych pomôcok a zdravotné poisťovne) sú oprávnení sa vyjadriť k podkladom pre vydanie prvostupňového rozhodnutia (teda v tomto prípade aj k petícii) do 7 dní od začatia konania.

            Všetky podklady k prvostupňovému rozhodnutiu sú predmetom posúdenia poradných orgánov ministerstva. Podklady k prvostupňovému rozhodnutiu sú predmetom preskúmania a posúdenia medicínskej odbornej pracovnej skupiny, odbornej pracovnej skupiny pre farmakoekonomiku a kategorizačnej komisie. Následne berúc do úvahy odborné odporúčania poradných orgánov, ministerstvo rozhodne o rozšírení respektíve nerozšírení indikačného obmedzenia pre príslušnú podskupinu zdravotníckych pomôcok. Proti tomuto rozhodnutiu môže ktorýkoľvek z účastníkov konania podať námietky. O námietkach rozhoduje minister do mesiaca od vydania prvostupňového rozhodnutia. Proti rozhodnutiu ministra už nie je možné podať ďalšie námietky. Celý proces je verejne dostupný na elektronickom portáli dostupnom na webovom sídle ministerstva na nasledovnej elektronickej adrese: http://kategorizacia.mzsr.sk/Pomocky/

            Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi ministerstvo považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.