Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 3/2023


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

„Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!

Je kvórová:    Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
cca 22 000

Dátum doručenia:
24.03.2023

Dátum vybavenia:
21.06.2023

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 24.03.2023 bolo elektronicky, na e-mailovú adresu MZ SR: mzsr.podatelna@health.gov.sk doručené podanie označené ako „Petícia: Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!” spolu s podpisovými hárkami v elektronickej podobe, a to formou postúpenia sprievodným listom Úradu vlády SR (ďalej len „ÚV SR”) zo dňa 24.03.2023 označeným ako „Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice - postúpenie petície”. Písomnosti predložil prostredníctvom elektronickej schránky ÚV SR predseda Aliancie za rodinu a súčasne osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci. Petíciu prezentovanú na elektronickom portáli „Podpíšte todoposiaľ podporilo cca 22 000 občanov. Dňa 28.03.2023 boli uvedené dokumenty doručené MZ SR z ÚV SR aj v listinnej podobe.  MZ SR postúpené podanie z ÚV SR označené ako „Petícia: Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!” spolu s podpisovými hárkami v elektronickej podobe prijalo a po posúdení jeho materiálnych a formálnych náležitostí v kontexte ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) podanie zaevidovalo v Osobitnej správe registratúry MZ SR ako petíciu pod sp. zn Pet 3/2023, ktorá má charakter žiadosti.

Z obsahu doručenej petície vyplýva, že minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský pred ukončením výkonu svojej funkcie schválil tzv. „Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0)“, v dôsledku čoho došlo k obnove dočasne pozastavenej platnosti „Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby“ zo dňa 22. 03. 2022, ktoré vyšlo v čiastke 18-20 Vestníka MZ SR zo dňa 06. 04. 2022 (ďalej spolu len „Dokumenty“). Organizátori a podporovatelia predmetnej petície sa domnievajú, že vyššie uvedené Dokumenty MZ SR sú, citujeme: „v jednoznačnom rozpore s našimi najvyššími právnymi normami a to Ústavou Slovenskej republiky, zákonom o rodine a ďalšími zákonmi“, a preto predsedu vlády SR z titulu jeho funkcie žiadajú, aby ich svojím podpisom zrušil.

Keďže doručená petícia má charakter žiadosti o zrušenie požadovaných Dokumentov, MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na jej vybavenie je povinný vybaviť predmetnú petíciu podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého, ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve. V zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom.

V zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o petičnom práve MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie podanej petície predložilo zástupcovi nasledovnú odpoveď.  K jednotlivým bodom petície uvádzame:

„Pán minister Lengvarský podpísal Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby (ďalej len „usmernenie“). Pán minister Lengvarský odvolal z komisie pre prípravu štandardov pravdepodobne nesúhlasiaceho člena komisie a hoci aj potom pretrvávali značné rozpory v odbornej obci, podpísal v posledný deň vo svojej funkcii štandardy, ktoré aktivovali toto usmernenie a sú v jednoznačnom rozpore s našimi najvyššími právnymi normami a to Ústavou Slovenskej republiky, zákonom o rodine a ďalšími zákonmi“.

 • MZ SR neregistruje rozpory odbornej obce, nakoľko ešte pred schválením štandardného postupu sa k jeho odbornému obsahu vyjadrilo niekoľko domácich aj zahraničných odborných spoločností, ako aj hlavní odborníci MZ SR, ktorých sa problematika týka.

„Dlhodobá švédska štúdia (jedna z mála kohortových štúdií) prináša veľmi závažné zistenia, ktoré nepotvrdzujú jednoznačné benefity po zmene pohlavia. Osoby s transsexualizmom majú po zmene pohlavia podstatne vyššie riziko úmrtnosti, samovražedného správania a psychiatrickej morbidity ako bežná populácia“.

 • uvedená švédska štúdia je z roku 2011,
 • autori štandardného postupu čerpali zo zdrojov, ktoré sú uvedené v kapitole literatúry štandardného postupu – ide o krajiny: Česká republika, Nemecko, Rakúsko, USA, Veľká Británia z rokov 2013-2022,
 • existujú mnohé štúdie, ktoré naopak preukazujú, že tranzícia znižuje riziko samovraždy:
  • Anthony N. Almazan and Alex S. Keuroghlian, “Association between Gender-Affirming Surgeries and Mental Health Outcomes,” JAMA Surgery 156, no. 7 (January 2021): p. 611, https://doi.org/10.1001/jamasurg.2021.0952.
  • Greta R. Bauer et al., “Intervenable Factors Associated with Suicide Risk in Transgender Persons: A Respondent Driven Sampling Study inOntario, Canada,” BMC Public Health 15, no. 1 (February 2015), https://doi.org/10.1186/s12889-015-1867-2.
  • Jack L. Turban et al., “Pubertal Suppression for Transgender Youth and Risk of Suicidal Ideation,” Pediatrics 145, no. 2 (January 2020), https://doi.org/10.1542/peds.2019-1725.
  • Anthony N. Almazan and Alex S. Keuroghlian, “Association between Gender-Affirming Surgeries and Mental Health Outcomes,” JAMA Surgery 156, no. 7 (January 2021): p. 611, https://doi.org/10.1001/jamasurg.2021.0952.

„Johns Hopkins University, prvé americké medicínske centrum, ktoré sa pustilo do „operácie na zmenu pohlavia“, pod vedením Dr. McHugha spustilo v 70. rokoch štúdiu porovnávajúcu výsledky transrodových ľudí, ktorí podstúpili operáciu, s výsledkami tých, ktorí ju neurobili. McHugh uviedol: „Väčšina chirurgicky liečených pacientov sa opísala ako „spokojní“ s výsledkami, ale ich následné psycho-sociálne prispôsobenie nebolo o nič lepšie ako u pacientov, ktorí operáciu nepodstúpili. A tak sme v Hopkinsovi prestali robiť operácie na zmenu pohlavia, pretože produkovať „spokojného“, ale stále problémového pacienta sa zdalo byť neadekvátnym dôvodom na chirurgickú amputáciu normálnych orgánov.“

 • S ohľadom na ľudskú dôstojnosť a rešpekt k autonómii osôb s transsexualizmom, ktoré sú ochotné vedome prebrať zodpovednosť za následky tranzície, je etické umožniť dosiahnutie právneho uznania preferovaného rodu bez vynúteného zásahu do telesnej integrity. Právo na slobodný rozvoj osobnej sféry je vyvažované informovaným súhlasom a odborným psychoterapeutickým sprevádzaním, ktoré vylučuje stanovenie nesprávnej diagnózy.

„Usmernenie Ministerstva zdravotníctva a štandardy podpísané bývalým ministrom  Lengvarským napomáhajú popieraniu biologickej reality, a preto ich považujeme za nekompetentné. Bez ohľadu na to, koľko krajín „skočí do studne“ ideologickej propagandy, Slovensko za nimi skočiť nemusí“.

 • ide o čisto medicínsky klinický štandardný postup pre ľudí, ktorí prechádzajú tranzíciou v rámci transsexualizmu. Tvorili ho odborníci, ktorí sa danej problematike venujú. Nejde o vyjadrenie po stránke ideovej či filozoficko-náboženskej. Štandardný postup má čisto medicínsky aspekt.

„Toto už aktivované usmernenie prakticky spôsobí, že už aj na Slovensku budú „legálni muži“  rodiť deti a ak by ste nezasiahli a usmernenie a štandardy nezrušili stali by ste sa aj vy pán premiér spoluzodpovedným za šírenie sociálnej nákazy rodovej dysfórie u mladých ľudí na Slovensku“.

 • v súvislosti s hormonálnou liečbou si dovoľujeme uviesť, že pri GAHT (hormonálna terapia potvrdzujúca pohlavie) u AFAB (žena pri narodení) liečba testosterónom jeho suprafyziologickými dávkami pre cis-ženu a v rozmedzí fyziologických hladín pre cis-muža okrem virilizujúceho vplyvu spôsobuje zastavenie menštruácie, blokovanie v dozrievaní folikulov a ovulácie, indukuje zmeny v histologickej štruktúre ovárií, indukuje pri dlhodobej aplikácii androgénové receptory v ováriách, bráni proliferácii endometria, spôsobuje atrofiu maternice. Vyššie uvedené spôsobuje, že pri užívaní GAHT je pravdepodobnosť otehotnenia takmer nulová a ak k nemu dôjde je veľmi nízka pravdepodobnosť udržania gravidity. Taktiež je dôležité uviesť, že veľmi vysoké percento transrodových mužov podstupuje z vlastnej vôle hysterektómiu (chirurgické odstránenie maternice) pre nekonformnosť s menštruačným krvácaním a preto, že maternica je symbolom ženského rodu.

„Rodová dysfória patrí do rovnakej rodiny duševných porúch ako ostatné dysfórie. Dr. McHugh uviedol: „. . . rodová dysfória – oficiálny psychiatrický termín pre pocit, že ste opačného pohlavia – patrí do rodiny podobne neusporiadaných predpokladov o tele, ako je anorexia nervosa a telesná dysmorfická porucha. Jeho liečba by nemala byť zameraná na telo, ako sú chirurgické zákroky a hormóny, rovnako ako anorektičky obávajúce sa obezity neliečime liposukciou. Liečba by sa mala snažiť napraviť nesprávny, problematický charakter predpokladu a vyriešiť psychosociálne konflikty, ktoré ho vyvolávajú. U mladých ľudí sa to najlepšie robí v rodinnej terapii.“

 • Podľa MKCH 10 je dg. F64.0 charakterizovaná ako túžba žiť a byť akceptovaný ako príslušník opačného pohlavia, zvyčajne sprevádzaná pocitom nepohody z vlastného anatomického pohlavia alebo jeho neprimeranosti a želaním chirurgického a hormonálneho liečenia, ktoré by zladilo telo pacienta s preferovaným pohlavím.
 • Prístup k terapii znamená, že terapia sa snaží hľadať cesty zmiernenia rodovej dysfórie, aby dotknutá osoba dokázala nájsť zmysluplný život vo svojej životnej situácii pri rozvoji svojej rodovej identity.
 • Prijatie Štandardov a obnovenie platnosti Usmernenia MZ SR neporušuje, ale napĺňa princípy medicínskej etiky. Spĺňajú princíp beneficencie, keďže pomáhajú znížiť rodovú dysfóriu a vedú tak k zvýšeniu kvality života a zdravia.

Pokiaľ ide o právne posúdenie petície, uvádzame, že petičné právo je zaručené v čl. 27 ods. 1 Ústavy SR a vzhľadom na to, že toto ústavné právo nie je vymenované medzi tými, ktorých sa v zmysle čl. 51 Ústavy SR možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto vykonávajú, je možné vychádzať z toho, že petičné právo je aplikovateľné priamo z Ústavy SR. Nakoľko je však petičné právo súčasne upravené v zákone o petičnom práve, je pri jeho výkone potrebné riadiť sa aj týmto zákonom. K porušeniu petičného práva ako základného práva môže dôjsť tak v súvislosti s nesplnením predpokladov upravených Ústavou SR, ako aj v príslušných ustanoveniach zákona o petičnom práve.

Poukazujeme na to, že účelom petičného práva nie je zjednávať nápravu vo verejných veciach. Petičné právo slúži na upozornenie orgánov verejnej moci na potreby, záujmy, či nedostatky, ktorým čelia početne zaujímavé skupiny obyvateľstva pre prípad, že si ich orgány verejnej moci samé neuvedomujú. Petícia je teda prostriedkom uplatnenia základného práva, ale zároveň sama osebe predstavuje mimoprávny prejav1

Vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu má každý právo sám alebo s inými obracať sa na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami. Z istého uhla pohľadu možno petičnému právu priradiť tzv. komunikačný charakter, keďže zaručuje možnosť obracať sa na príslušné orgány štátu a predkladať im svoje žiadosti, návrhy či sťažnosti a zároveň na ne očakávať odpoveď.

Petícia predstavuje zvláštny, kvalifikovaný prípad slobody prejavu, ktorý je spojený s povinnosťou orgánu verejnej moci na obsah petície reagovať jej prerokovaním. Ústavný súd v tejto súvislosti uviedol: „Petičné právo tak nadobúda informačný rozmer garantujúci petentovi neformálny komunikačný kanál, ktorým upriami pozornosť orgánu verejnej moci na problémovú vec verejného alebo iného spoločného záujmu. Následne petičné právo vykazuje celkom prirodzene aj realizačný rozmer spočívajúci v povinnosti orgánu verejnej moci petíciu prešetriť, vybaviť ju a výsledok vybavenia oznámiť osobe určenej v petícii na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci. Obsah petičného práva však nesiaha ďalej smerom k druhovo predpísaným spôsobom vybavenia petície či dokonca k jedinému možnému spôsobu jej vybavenia.“ 2

Na základe uvedeného, Ústava SR ani zákon o petičnom práve nespájajú s petíciou povinnosť vyhovieť jej, okrem petície podanej podľa čl. 95 ods. 1 Ústavy SR (petícia na vyhlásenie referenda) a čl. 101 ods. 3 Ústavy SR (petícia, ktorou sa navrhuje kandidát na voľbu prezidenta SR).

Podľa § 1 ods. 4 zákona o petičnom práve: „Petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv.“

Vychádzajúc z čl. 7 ods. 5 Ústavy SR („Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.“), Dohovor má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na rozsah ústavných práv a slobôd, ktoré sa nimi priznávajú.

ESĽP pri výklade článku 8 Dohovoru uviedol, že do sféry súkromia, ktorú je potrebné chrániť, spadá aj rodová identita alebo identifikácia, meno, sexuálna orientácia a sexuálny život jednotlivca. V kontexte prípadov transrodových ľudí uznal právo na rozhodovanie o vlastnej identite, pričom sloboda osoby rozhodnúť o svojej sexuálnej identite predstavuje jednu z najzákladnejších zložiek práva na súkromný a rodinný život. Článkom 8 Dohovoru sa teda v zmysle judikatúry ESĽP garantuje právo transrodových ľudí na osobný rozvoj a na fyzickú a morálnu bezpečnosť.

Podľa článku 40 Ústavy SR „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“ Podľa článku 51 ods. 1 Ústavy SR „Domáhať sa práv uvedených v čl. 35, 36, 37 ods. 4, čl. 38 až 42 a čl. 44 až 46 tejto ústavy sa možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú.“.

Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta.

S poukazom na všetky uvedené skutočnosti, petícia vyzývajúca na zrušenie Dokumentov môže znamenať zásah do práva na rešpektovanie súkromného života zaručeného článkom 8 Dohovoru a do práva na ochranu zdravia zaručeného článkom 40 Ústavy SR v rozpore s  § 1 ods. 4 zákona o petičnom práve. Na základe uvedeného, petícii označenej ako „Petícia: Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!” nie je možné vyhovieť.

Odoslaním listu, ktorým MZ SR oznámilo zástupcovi výsledok vybavenia petície označenej ako „Petícia: Zrušte okamžite usmernenie o zmene pohlavia, pán premiér!” považuje MZ SR petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.

 


1Drgonec, J. Ústava Slovenskej republiky. Teória a prax. 2 prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2019, s. 700
2Nález  Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 4/2016 z 10. mája 2017