Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 3/2022

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

„PETÍCIA PROTI ZRUŠENIU NEMOCNIČNÝCH ODDELENÍ V KOMÁRNE“  
My, občania mesta Komárno a celého regiónu vyjadrujeme svojim podpisom Nesúhlas so zrušením nemocničných oddelení v Komárne“

Je kvórová:    Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
18 835 

Dátum doručenia:
19.10.2021

Dátum vybavenia:
13.01.2022

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 19.10.2021 bola do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doručená postúpením listom Úradu vlády SR zo dňa 12.10.2021 petícia s názvom „Petícia proti zrušeniu nemocničných oddelení v Komárne“ Občianskeho združenia Nec Arte Nec Marte Komárom-Komárno, ul. I. Madácha 2792/4, 945 01 Komárno, IČO: 52686230, ktorú sprievodným listom zo dňa 06.10.2021 s prílohami a s označením veci „Odovzdanie petičných hárkov“ zaslala Úradu vlády SR zástupkyňa petičného výboru a súčasne osoba určená na styk s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“). Sprievodný list k petícii spolu so zástupcom podpísali dvaja členovia petičného výboru. Podľa údajov v sprievodnom liste k petícii s názvom „Petícia proti zrušeniu nemocničných oddelení v Komárne“ ju fyzicky podpísalo 13 323 občanov, čo je deklarované priloženým počtom 755 ks hárkov a všetky boli podpísané členmi petičnému výboru. Prílohu ďalej tvorili aj elektronické podpisy v počte 5 512 na celkom 161 listoch, ktoré boli podpísané elektronicky cez petíciu zverejnenú na elektronickom portáli peticie.com, pričom hárky sú tiež podpísané zástupcom petičného výboru. Celkovo teda petíciu podpísalo 18 835 občanov.

Kancelária ministra zdravotníctva postúpila doručenú dokumentáciu z vecnej príslušnosti v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení na vybavenie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) v spolupráci so Sekciou reformnej agendy.

ÚKDaS ako organizačný útvar MZ SR v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení vecne príslušný na vybavovanie petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších (ďalej len „zákon o petičnom práve“) aj v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MZ SR sprievodný list zástupcu spolu s prílohami prijal a po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí doručenej dokumentácie požadovaných zákonom o petičnom práve zistil, že podanie označené ako „Petícia proti zrušeniu nemocničných oddelení v Komárne“ so 755 kusmi petičných hárkov v listinnej podobe a zoznamom 5 512 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu v elektronickej podobe, je petíciou podľa cit. zákona, ktorú zaevidoval v Osobitnej správe registratúry v roku 2021 ako petíciu pod sp. zn. Pet 8/2021, ktorá bola v roku 2022 prečíslovaná na Pet 3/2022.            

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR je  povinné vybaviť doručenú petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Súčasne vzhľadom na skutočnosť, že petíciu podporilo svojimi podpismi viac ako 10 000 osôb, je MZ SR povinné postupovať pri jej vybavovaní aj v zmysle ustanovenia § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie predmetnej petície osobitným listom zo dňa 10.11.2021 v súlade s ustanoveniami § 5 v spojení s § 5d zákona o petičnom práve oznámilo zástupcovi, že podanú petíciu vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní od jej doručenia. V zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve zástupcovia MZ SR prerokovali predmetnú petíciu so zástupcom a členom petičného výboru dňa 5.01.2022 on-line formou.

Na úvod si dovoľujeme uviesť, že sme začiatkom leta 2021, po ukončení prvej fázy analýz, zahájili komunikáciu s nemocnicami ohľadom pripravovanej Optimálnej siete nemocníc. Absolvovali sme s nemocnicami rokovania, s cieľom vypočuť si špecifiká jednotlivých nemocníc a regiónov. Zistené poznatky sme následne zohľadnili vo výsledkoch analýz súčasnej siete nemocníc a plánujeme ich zohľadniť pri modelovaní optimálnej siete. Takéto stretnutie sme absolvovali aj so zástupcami nemocnice v Komárne.

Petíciu občanov regiónu v okolí Komárna berieme s plnou vážnosťou, podnetmi uvedenými v petícii a podnetmi, ktoré zazneli počas rokovania sa budeme zaoberať a všetky spomenuté faktory budeme brať do úvahy pri tvorbe optimálnej siete nemocníc a kategorizácie ústavnej starostlivosti.

Zároveň by sme chceli poukázať na fakt, že v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol dňa 14.12.2021 schválený poslancami Národnej rady SR je stanovené, že samotná optimálna sieť nemocníc sa bude vyhotovovať až na konci roku 2022. Najskôr musia byť jasne definované podmienky kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Z týchto dôvodov nie je možné zaujať stanovisko ku konkrétnym nemocniciam a ich postaveniu v sieti.

Našim cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska, no zároveň chceme podporiť to, čo už funguje kvalitne.
Našim cieľom je podporiť a zachovať oddelenia, ktoré zabezpečujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť a zároveň je v danom regióne dopyt po danej zdravotnej starostlivosti. 

Počas nasledujúceho roka, pred tým, ako bude optimálna sieť nemocníc sfinalizovaná, plánujeme komunikáciu so zástupcami jednotlivých nemocníc a teda aj so zástupcami nemocnice v Komárne zintenzívniť a spoločne detailne rozobrať vstupné dáta, spektrum výkonov, problémy regiónov, atď.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.