Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 2/2021


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

Petícia za vyhlásenie ďalšieho verejného záujmu na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID-19

Text: „Petíciou žiadame, aby výzva nebola určená výlučne pre mestá nad 5000 obyvateľov, s obmedzením, že jeden poskytovateľ môže maž iba 1 MOM v meste alebo v mestskej časti“.

Je kvórová:   
Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
100, ktoré podporili petíciu v elektronickej podobe

Dátum doručenia:
24.02.2021

Dátum vybavenia:
01.04.2021

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov – nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

           
Dňa 24.02.2021 bolo Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej aj ako „MZ SR“ alebo „ministerstvo zdravotníctva“) doručené postúpením z Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len „ÚV SR“) listom zo dňa 22.02.2021 z dôvodu vecnej príslušnosti na vybavenie v listinnej podobe podanie zo dňa 16.02.2021 označené ako „Petícia za vyhlásenie ďalšieho verejného záujmu na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID 19“ adresované ÚV SR. Toto podanie bolo podpísané osobou určenou na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy (ďalej len „zástupca“) a v prílohe bol priložený dokument obsahujúci meno, priezvisko, adresu pobytu, obec pobytu a e-mailovú adresu 100 osôb, ktoré uvedené podanie podporili na bližšie neuvedenom elektronickom portáli, na ktorom bolo toto podanie zverejnené.

Útvar kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) ako organizačný útvar MZ SR v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení vecne príslušný na vybavovanie petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) podanie zo dňa 16.02.2021 označené ako „Petícia za vyhlásenie ďalšieho verejného záujmu na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest na diagnostiku infekčného respiračného ochorenia COVID 19“ prijal a po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí požadovaných zákonom o petičnom práve zistil, že podanie je petíciou podľa cit. zákona, ktorú ÚKDaS zaevidoval v Osobitnej správe registratúry ako petíciu pod sp. zn. Pet 2/2021.

Podávatelia petície spôsobom opísaným v tejto petícii žiadajú zabezpečiť vyhlásenie ďalšieho verejného návrhu na uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri zriaďovaní a prevádzkovaní mobilných odberových miest a aby výzva nebola určená výlučne pre mestá nad 5000 obyvateľov. Vzhľadom na skutočnosti, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR je povinné vybaviť petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého: „(6) Ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5“.

Problematiku, ktorá je petitom petície a to zriaďovanie mobilných odberových miest (ďalej len „MOM“) a uzatváranie zmlúv s MZ SR vecne posúdili organizačné útvary MZ SR a to Krízové koordinačné centrum a Odbor právny. MZ SR predložilo zástupcovi v zákonom stanovenej lehote nasledovnú odpoveď s odôvodnením.

MZ SR malo otvorenú výzvu na prevádzku MOM po dobu dvoch týždňov, vďaka ktorej vytvorilo 746 odberných miest a 25 odberných miest bolo otvorených príkazom, dokopy s minimálnou testovacou kapacitou (t.j. 250 odberov, 6 dní v týždni) takmer 1,2 milióna testov týždenne. Mnohé odberné miesta však testujú vysoko nad tento minimálny rámec, nakoľko sú motivovaní dodatočnými financiami. Z uvedeného máme za to, že MZ SR vytvorilo dostatočné kapacity pre občanov Slovenskej republiky, ktorí potrebovali prístup k antigénovým testom na účely chodenia do práce či za účelom podnikania a občanom, ktorí cítili príznaky a potrebovali sa otestovať. Nie je však možné, aby MZ SR operatívne vyhlasovalo výzvy pre regióny zaradené v IV. stupni varovania (tzv. čierne okresy), ktoré potrebujú vyššiu kapacitu odberov, nakoľko táto situácia sa mení každý týždeň.

Podmienky výzvy boli z dôvodov:

  • „v ktoromkoľvek meste alebo v ktorejkoľvek mestskej časti, ktorá má viac ako 5 000 obyvateľov“, pri meste s menším počtom obyvateľov by podľa nášho názoru nebola splnená efektivita vynaloženia finančných prostriedkov vzhľadom k vyťaženosti daných MOM a
  • „jeden poskytovateľ nemôže zriadiť viac ako jedno MOM lokalizované v jednom a tom istom meste alebo mestskej časti“, cieľom bolo vyhnúť sa zneužívaniu finančných prostriedkov jedným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti motivovať ich k rozšíreniu geolokácie MOM.

Dodávame, že okrem MOM zriadených ministerstvom zdravotníctva testujú nemocnice svojich zamestnancov a pacientov, školy svojich zamestnancov a deti alebo rodičov (podľa veku dieťaťa) prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a firmy nad 250 zamestnancov majú tiež nárok na testovanie prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Aj tieto odbery navyšujú celkovú kapacitu odberov, ktoré sú finančne podporované štátom a odľahčujú samosprávy. Záverom je tiež nevyhnutné zdôrazniť, že MOM je zdravotnícke zariadenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 578/2004 Z. z.“ ), pričom podmienkou na jeho zriadenie (a teda na zabezpečenie testovacích kapacít) nie je nevyhnutne vyhlásenie výzvy MZ SR. Zriadiť MOM môže fyzická alebo právnická osoba, ak splní zákonom stanovené podmienky v zmysle § 12 ods. 18 zákona č. 578/2004 Z. z.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi ministerstvo považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.