Oznámenie výsledku vybavenia petície

Pet 2/2020


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície
„Petícia STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku“

Text: „V záujme ochrany zdravia obyvateľov SR naliehavo vyzývame Slovenskú republiku – vládu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo pre investície a regionálny rozvoj, Národnú radu SR, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a pani prezidentku Slovenskej republiky:

  1. prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF – EMP, kým nezávislé vedecké inštitúcie nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia spôsobené RF – EMP nie sú škodlivé pre občanov SR, a to najmä na dojčatá, deti a tehotné ženy, rovnako pre životné prostredie
  2. uprednostňovať a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení
  3. žiadame informovať občanov SR, najmä lekárov a učiteľov, o zdravotných rizikách spôsobených RF – EMP“.

Je kvórová:    Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: vyše 14 000, ktoré podporili petíciu v elektronickej podobe

Dátum doručenia: 10.06.2020

Dátum vybavenia: 16.07.2020

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov – nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:
Do podateľne Ministerstva zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“) bola dňa 10.06.2020 doručená so sprievodným listom zo dňa 10.06.2020 podpísaným zástupcom petičného výboru petícia vedená v elektronickej forme označená ako „Petícia STOP budovaniu 5G sietí na Slovensku“ spolu s vytlačenými petičnými hárkami v počte 402 ks so zoznamom vyše 14 000 osôb, ktoré elektronicky podporili predmetnú petíciu a osobitným listom zo dňa 9.6.2020 adresovaným MZ SR so žiadosťou o prijatie. Útvar kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) ako organizačný útvar vecne príslušný na vybavovanie sťažností a petícií vo vecnej pôsobnosti MZ SR doručenú petíciu vrátane jej príloh prijal a po posúdení jej obsahu ako aj formálnych náležitostí v kontexte ustanovení zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) zistil, že podanie spĺňa obligatórne náležitosti ustanovení zákona o petičnom práve a zaevidoval petíciu v Osobitnej správe registratúry pod sp. zn. Pet 2/2020, ktorá má charakter žiadosti. Zástupca v petícii žiada viacero oslovených štátnych inštitúcií o prijatie opatrení definovaných v petícii v bodoch č. 1, č. 2 a č. 3.Nakoľko ÚKDaS po posúdení obsahu týchto bodov mal za to, že MZ SR nie je vecne príslušné konať v merite všetkých požadovaných bodov, osobitným listom postúpil v zmysle § 5 ods. 3, tretia veta zákona o petičnom práve petíciu v časti bodu č. 2 a z časti bodu č.1 Ministerstvu dopravy a výstavby SR. ÚKDaS túto skutočnosť v zmysle platnej legislatívy oznámil aj zástupcovi listom adresovaným mu na vedomie, ktorý podľa doručenky prevzal dňa 17.06.2020.

            ÚKDaS po posúdení obsahu petície zistil, že petícia má charakter žiadosti a MZ SR ako vecne príslušný orgán verejnej moci je povinné vybaviť predmetnú petíciu v bode č. 3 a v časti bodu č. 1 v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5, t. j. do 30 pracovných dní od doručenia petície v spojení s § 5d ods. 1 , resp. ods. 4 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého: „Ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Orgán verejnej moci nie je povinný prerokovať petíciu, ak jej obsahu vyhovie v plnom rozsahu“.

            V súlade s § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve sa uskutočnilo na MZ SR dňa 7.7.2020 u štátneho tajomníka II spoločné stretnutie s vedúcimi zamestnancami MZ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zástupcom spolu s troma členmi petičného výboru. Nakoľko petícia bola podaná na viacero ústredných orgánov štátnej správy a MZ SR považuje problematiku petície za prierezovú, boli predkladatelia petície na pracovnom stretnutí na MZ SR dňa 7.7.2020 vyzvaní, aby upresnili a špecifikovali svoje požiadavky uvádzané v petícii vo vzťahu k rezortu zdravotníctva. Predkladatelia petície na pracovnom stretnutí na MZ SR ústne predostreli svoje požiadavky, ktoré sú pre nich prioritnými témami pre odstránenie negatívnych dopadov budovania 5G sietí na Slovensku na zdravie obyvateľov a po skončení rokovania členka petičného výboru prostredníctvom podateľne predložila písomné pripomienky k spúšťaniu 5G sietí na Slovensku. Následne zástupca doručil MZ SR elektronicky dokument, v ktorom bližšie špecifikoval požiadavky bodu č. 3 petície vo vzťahu k rezortu zdravotníctva.

            K požiadavkám zástupcu a členov petičného výboru vo vzťahu k rezortu zdravotníctva MZ SR uvádza, že do pracovných skupín, ktoré sa danou problematikou zaoberajú, MZ SR navrhne prizvať expertov aj zo strany občianskych iniciatív, resp. petičného výboru ("Stop budovaniu 5G sietí na Slovensku"), zároveň sa bude podieľať na osvete a edukácii najmä detí a zdravotníkov ohľadom bezpečného používania zariadení s elektromagnetickým žiarením. MZ SR bude metódou kritického hodnotenia sledovať dostupné vedecké publikácie k tejto téme. MZ SR podporuje výskumný projekt na monitorovanie vplyvu 5G sietí na zdravotný stav obyvateľstva a odporučí Ministerstvu dopravy a výstavby SR, aby zohľadnilo vzdialenosť budovania 5G sietí od škôl a detských ihrísk.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.