Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 11/2023

 

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície
„Petícia za udelenie doplnkového Pôrodníckeho programu II úrovne a doplnkového Neonatologického programu II. úrovne Nemocnici Snina, s.r.o.“,

Je kvórová:    Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 13 031

Dátum doručenia: 20.09.2023

Dátum vybavenia: 31.10.2023

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:
Dňa 20.09.2023 bola do podateľne MZ SR doručená petícia s názvom „Petícia za udelenie doplnkového Pôrodníckeho programu II úrovne a doplnkového Neonatologického programu II. úrovne Nemocnici Snina, s.r.o.“, ktorú sprievodným listom zo dňa 19.09.2023 predložila predsedníčka petičného výboru a súčasne osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“). V sprievodnom liste bolo uvedené, že petíciu podpísalo celkom 13 031 osôb, z toho 10 374 osôb na 745 ks podpisových hárkoch v listinnej podobe a 2657 osôb podporilo petíciu online formou.

MZ SR sprievodný list zástupcu spolu s prílohami prijalo a po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí doručenej dokumentácie požadovaných zákonom o petičnom práve zistilo, že podanie označené ako  „Petícia za udelenie doplnkového Pôrodníckeho programu II úrovne a doplnkového Neonatologického programu II. úrovne Nemocnici Snina, s.r.o.“ na podpisových hárkoch v listinnej aj elektronickej podobe so zoznamom 13 031 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu, je petíciou podľa cit. zákona, ktorú MZ SR zaevidovalo v Osobitnej správe registratúry ako petíciu pod sp. zn. Pet 11/2023, ktorá má charakter žiadosti.

Vzhľadom na skutočnosti, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na jej vybavenie je povinné vybaviť predmetnú petíciu  podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého, akz obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa § 5 ods.5 zákona o petičnom práve, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve. V zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom.

V zmysle vyššie uvedených ustanovení zákona o petičnom práve MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie petície predložilo zástupcovi nasledovnú odpoveď.

Ministerstvo zdravotníctva SR v decembri 2022 pri určovaní siete nemocníc postupovalo v zmysle § 45 ods. 7 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, rozhodlo o podmienenom zaradení nemocníc do siete nemocníc a vydalo prvý zoznam kategorizovaných nemocníc.

Vyhláška č. 316/2022  Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti ustanovuje podmienky, ktoré musí každá nemocnica splniť na to, aby mohla poskytovať určitý program. Tieto podmienky zahŕňajú špeciálne materiálno-technické vybavenie, špeciálne personálne zabezpečenie, ako aj minimálne počty výkonov a ďalšie podmienky, ktoré musia nemocnice spĺňať. Všetky vyhláškou stanovené podmienky boli definované odborníkmi z medicínskej oblasti a sú dôležité z dôvodu bezpečnosti pacienta.

V pôrodníckom programe je dôležitou podmienkou splnenie stanoveného minimálneho počtu pôrodov na jednu nemocnicu za rok. Daný limit je 800 pôrodov ročne. Nemocnica v Snine v roku 2019 poskytla 291 pôrodov a v roku 2021 poskytla 300 pôrodov. Tento trend sa opakoval aj v roku 2022, v ktorom nemocnica poskytla iba 265 pôrodov. To znamená, že nemocnica nesplnila podmienky stanovené odborníkmi, a z toho dôvodu jej nebolo možné prideliť Pôrodnícky program vo forme doplnkového programu.

Kvalitnú a bezpečnú starostlivosť tak pre pacientku, ako aj pre novorodenca má zabezpečiť povinnosť nemocnice zabezpečiť nepretržitú prítomnosť anesteziológia (t. j. 24/7), neonatologickú starostlivosť, jednotku intenzívnej starostlivosti pre novorodencov (JISN).

Vzhľadom na vyššie uvedené ministerstvo rozhodlo o neschválení doplnkového Pôrodníckeho programu II úrovne a doplnkového Neonatologického programu II. úrovne Nemocnici Snina, s.r.o. Petíciu občanov mesta Snina berieme s plnou vážnosťou a podnety uvedené v petícii boli prerokované so zástupcom a petičným výborom na MZ SR dňa 19.10.2023.

Odoslaním listu, ktorým MZ SR oznámilo zástupcovi výsledok vybavenia petície s názvom „Petícia za udelenie doplnkového Pôrodníckeho programu II úrovne a doplnkového Neonatologického programu II. úrovne Nemocnici Snina, s.r.o.“, považuje MZ SR petíciu za vybavenú v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.