Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 1/2023


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

Petícia za zachovanie nemocnice Liptovský Mikuláš a za jej kategorizáciu v II. úrovni v rámci optimalizácie siete nemocníc

Text
:
„My, obyvatelia regiónu Liptov a občania Slovenskej republiky žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
1. Zachovať nemocnicu Liptovský Mikuláš s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci optimalizácie siete nemocníc v kategórii II. úrovne.
2. Novelizovať Zákon 540/2021, predĺžiť lehotu do 31.12.2023 paragrafu 45 odsek 7 predloženia zoznamu kategorizácie nemocníc, a to z dôvodov schválenia Zákona 540/2021 bez spracovania kvalitnej analýzy ekonomických a sociálnych dopadov pripravovanej optimalizácie siete nemocníc na rozvoj regiónov, s prihliadnutím na menej dostupné regióny.
3. Zásadne nesúhlasíme so zaradením našej liptovskej nemocnice do 1. úrovne z týchto dôvodov......“.

Je kvórová:   
Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
14 639 osôb na 312 ks podpisových hárkoch v listinnej podobe a 517 ks hárkoch v elektronickej podobe

Dátum doručenia:
21.12.2022

Dátum vybavenia:
31.01.2023

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 21.12.2022 bolo do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doručené podanie v predmete označené ako Petícia za zachovanie nemocnice Liptovský Mikuláš a za jej kategorizáciu v II. úrovni v rámci optimalizácie siete nemocníc“, ktoré so sprievodným listom zo dňa 16.12.2022 s identickým znením predložila za petičný výbor jeho predsedníčka a súčasne aj ako osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“). V liste zo dňa 16.12.2022 bolo uvedené, že predmetná petícia je zaslaná s prílohami a to 312 ks podpisových hárkov v listinnej forme a 517 ks hárkov v elektronickej forme a petíciu podporilo vyše 14 000 osôb. Kancelária ministra zdravotníctva postúpila dokumentáciu na ďalšie konanie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) v spolupráci s Inštitútom zdravotných analýz.

ÚKDaS ako organizačný útvar MZ SR v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení vecne príslušný na vybavovanie petícií v zmysle zákona o petičnom práve aj v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MZ SR sprievodný list spolu s prílohami prijal. ÚKDaS po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí doručenej dokumentácie požadovaných zákonom o petičnom práve zistil, že podanie označené ako  „Petícia za zachovanie nemocnice Liptovský Mikuláš a za jej kategorizáciu v II. úrovni v rámci optimalizácie siete nemocníc“, s 829 kusmi podpisových hárkov v listinnej aj elektronickej forme so zoznamom vyše 14 000 osôb, ktoré podporili predmetnú petíciu, je petíciou podľa cit. zákona, ktorú ÚKDaS zaevidoval v Osobitnej správe registratúry v roku 2022 ako petíciu pod sp. zn. Pet 9/2022, ktorá bola v roku 2023 prečíslovaná na Pet 1/2023.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia mala charakter žiadosti, bolo MZ SR bolo povinné vybaviť petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. Zohľadňujúc aj skutočnosť, že petíciu podporilo viac ako 10 000 osôb, bolo MZ SR povinné postupovať pri jej vybavovaní aj v zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak petíciu podporí viac ako 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celú územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. V zmysle uvedeného ustanovenia zákona o petičnom práve zamestnanci MZ SR prerokovali dňa 19.01.2023 na MZ SR predmetnú petíciu so zástupcom a ďalšími dvoma sprevádzajúcimi osobami.

V súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve MZ SR predložilo zástupcovi písomné oznámenie výsledku vybavenia petície, v ktorom bolo uvedené.

Petičný výbor v petícii žiada:

  1. Zachovať nemocnicu Liptovský Mikuláš s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rámci optimalizácie siete nemocníc v kategórií II. úrovne.

MZ SR postupovalo v zmysle § 45 ods. 7 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „zákon č. 540/2021 Z. z.“), rozhodlo o podmienenom zaradení nemocníc do siete a vydalo prvý zoznam kategorizovaných nemocníc. Ide o prvú čiastkovú fázu kategorizácie nemocníc – čo znamená, že ide o zaradenie nemocníc do základnej úrovne a išlo o určenie povinných programov pre jednotlivé nemocnice. Druhá fáza sa bude týkať doplnkových programov, ktoré nemocnica môže poskytovať nad rámec povinných programov. MZ SR vydá rozhodnutia o poskytovaní doplnkových programov a zverejní zoznam doplnkových programov do konca marca 2023. Rozhodnutiam o doplnkových programoch jednotlivých nemocníc bude predchádzať vyhodnotenie a diskusia s nemocnicami. Doplnkové programy schvaľuje MZ SR, zazmluvnenie nepovinných programov je na dohode poisťovne a nemocnice.

Detail k vyhodnoteniu nemocníc a k zaradeniu nemocnice v Liptovskom Mikuláši do I. úrovne:
MZ SR pri tvorbe siete kategorizovaných nemocníc postupovalo podľa § 10 ods. 2 zákona č. 540/2021 Z. z. a MZ SR podmienene zaradí nemocnice do siete ak sú splnené

  1. podmienky pre tvorbu siete, ktorými sú geografická dostupnosť ústavnej starostlivosti, počet poistencov v spádovom území nemocnice
  2. predpoklady na poskytovanie povinných programov v rámci programového profilu, ktorými sú:
    • - prevádzkovateľ nemocnice má povolenie na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice,
    • - prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne personálne zabezpečenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať,
    • - prevádzkovateľ nemocnice má špeciálne materiálno-technické vybavenie prislúchajúce k programovému profilu, ktorý bude nemocnica vykonávať.

Z pohľadu plnení jednotlivých kritérií v nemocnici v Liptovskom Mikuláši dnes neexistujú všetky povinné programy II. úrovne. Konkrétne chýba Program hematológie a transfuziológie, Program pediatrickej endokrinológie, diabetológie a vrodených chýb metabolizmu, Program pediatrickej imunológie a alergológie. To znamená, že v týchto programoch nedosahujú v medicínskych službách spadajúcich do danej úrovne programu ani 20 % prípadov priemeru nemocníc II. úrovne. Vyhodnocované boli roky 2019 aj 2021, aby boli v maximálnej možnej miere zohľadnené výkyvy v čase spôsobené COVIDom. Nemocnica vo viacerých programoch nedosahuje ani minimálne plnenie limitov pre vybrané medicínske služby. Konkrétne sa to týka  Gynekologického programu, Muskuloskeletálneho programu, Neurologického programu a Neonatologického programu. Nemocnica v Liptovskom Mikuláši má taktiež nedostatky v minimálnych personálnych požiadavkách na programy. Lekári s nasledujúcimi špecializáciami chýbajú v portfóliu danej nemocnice: pneumoftizeológ, endokrinológ, diabetológ, klinický logopéd, pediatrický endokrinológ, pediatrický nefrológ, lekár FBLR. V požiadavkách neonatologického programu sú dvaja atestovaní neonatológovia, nemocnica má aktuálne zamestnaného lekára v špecializácii neonatológia na úväzok 0,7. Muskuloskeletálny program je postavený na jednom lekárovi zo špecializácie ortopédia, program II. úrovne má povinnosť poskytovať 60 medicínskych služieb, ktoré nemajú stanovené limity, tzn., jedná sa o akútnu starostlivosť, ktorú musí nemocnica poskytovať bez čakania. Pre chod programu je potrebné zabezpečenie štedrejšou personálnou dotáciou. Samotná nemocnica o sebe vyhlásila, že kompletne plní menej ako polovicu povinných programov II. úrovne: „Z 34 povinných programov spĺňa naša nemocnica momentálne 14 programov a z doplnkových 4 programy,“ tvrdí liptovská nemocnica (zdroj: https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/12/v-zilinskom-kraji-sa-bojuje-o-liptovsku-nemocnicu-reforma-ma-zmenit-jej-kategoriu/).

Čo sa týka dostupnosti, plnenie podmienok dostupnosti pre sieť nemocníc II. úrovne je v Žilinskom kraji porovnateľné ako v prípade celoslovenskej siete. Za celú sieť má 93 % obyvateľov nemocnicu II. úrovne dostupnú do 30 min. od svojho bydliska, v Žilinskom kraji je to 92 %. V rámci Slovenska má 0,6 % obyvateľov nemocnicu II. úroveň v dojazdovom čase presahujúcom 45 min.. V Žilinskom kraji je efektívna dostupnosť podľa dopravného modelu najbližšej nemocnice II. úrovne pod 45 min pre všetkých obyvateľov. Priemerný dojazdový čas za celú sieť je 13,30 min.. V Žilinskom kraji je priemerný čas 12,48 min.

Podľa § 2 ods. 12 zákona č. 540/2021 Z. z. sa geografickou dostupnosťou rozumie vzdialenosť z miesta prechodného pobytu poistenca, a ak ho poistenec nemá, tak z miesta jeho trvalého pobytu, do najbližšej nemocnice príslušnej úrovne vyjadrená časom dojazdu. Časom dojazdu sa na účely tohto zákona rozumie čas v minútach zaokrúhlený na dve desatinné miesta, ktorý zodpovedá efektívnej dostupnosti miesta poskytovania ústavnej starostlivosti minimálne pre 90 % populácie v spádovom území motorovým vozidlom rýchlosťou jazdy, ktorá je primeraná typu pozemnej komunikácie a je v súlade s osobitnými predpismi. Vzhľadom na vyššie uvedené MZ SR rozhodlo o zaradení nemocnice do I. úrovne.

Petíciu občanov regiónu v okolí Liptovského Mikuláša berieme s plnou vážnosťou, podnetmi uvedenými v petícii a podnetmi, ktoré zazneli počas rokovania sa zaoberáme. Zároveň aktívne komunikujeme s vedením nemocnice v Liptovskom Mikuláši. Cieľom MZ SR je zvýšiť kvalitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom celého Slovenska. Nemocnica I. úrovne a teda aj nemocnica v Liptovskom Mikuláši má možnosť poskytovať programy zo škály 32-och doplnkových programov a 18-tich nepovinných programov. Nemocnica deklarovala záujem o poskytovanie 22-och programov. Všetky tieto programy, napríklad psychiatrický program, program urgentnej medicíny, neurologický alebo pôrodnícky program, atď., je možné poskytovať na prvej úrovni, či už formou doplnkového alebo nepovinného programu.

Zákon č. 540/2021 Z. z. ponecháva nemocniciam I. úrovne najväčšiu flexibilitu v poskytovaní starostlivosti v šírke a spektre podľa potrieb regiónu, v ktorom pôsobia a ambícií vedenia nemocnice. Nemocnica sa tak môže profilovať v konkrétnych špecializáciách nad rámec rozsiahlej ambulantnej starostlivosti či jednodňovej zdravotnej starostlivosti. MZ SR plánuje v priebehu februára alebo marca stretnutie na pôde nemocnice v Liptovskom Mikuláši, ktorého predmetom bude diskusia o doplnkových programoch. MZ SR pri schvaľovaní doplnkových programoch zohľadní aj viaceré ďalšie faktory ako geografiu daného kraja, turizmus, organizáciu športových podujatí a pracovný priemysel, ktorý je v regióne Liptovského Mikuláša. Zároveň MZ SR zohľadní prítomnosť strednej zdravotnej školy, aby nebola ohrozená výučba. Po diskusii s nemocnicou MZ SR do konca marca 2023 zverejní zoznam doplnkových programov, ktoré bude poskytovať nemocnica v Liptovskom Mikuláši.

Petičný výbor v petícii žiada:

  1. Novelizovať Zákon 540/2021, predĺžiť lehotu do 31.12.2023 paragrafu 45 odsek 7 predloženia zoznamu kategorizácie nemocníc, a to z dôvodov schválenia Zákona 540/2021 bez spracovania kvalitnej analýzy ekonomických a sociálnych dopadov pripravovanej optimalizácie siete nemocníc na rozvoj regiónov, s prihliadnutím na menej dostupné regióny.

MZ SR k uvedenej požiadavke uvádza, že novela paragrafu 45 odseku 7 zákona č. 540/2021 Z. z. nie je možná z dôvodu uplynutia platnosti daného prechodného ustanovenia. MZ SR vydalo v zmysle daného prechodného ustanovenia zoznam kategorizovaných nemocníc v termíne určenom zákonom, do 31.12.2022. Zároveň si dovoľujeme upriamiť pozornosť aj na míľniky z Plánu obnovy a odolnosti, na ktoré sa viaže uvoľnenie finančných prostriedkov pre Slovenskú republiku. Posunutie lehoty na predloženie zoznamu nemocníc by ohrozilo splnenie míľnika č. 105 z Plánu obnovy a odolnosti - 40% reprofilizovaných nemocníc v rámci novej siete nemocníc do konca roka 2025.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.