Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 1/2022

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície

„Petícia za zachovanie akútnej nemocnice v okrese Vranov nad Topľou“
„Vážení občania, z dôvodu pripravovanej optimalizácie siete nemocníc v rámci Slovenskej republiky, žiadame Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o zachovanie AKÚTNEJ NEMOCNICE v okrese Vranov nad Topľou s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na úrovni regionálnej nemocnice“

Je kvórová:    Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
32 985 

Dátum doručenia:
20.10.2021

Dátum vybavenia:
13.01.2022

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  - nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 20.10.2021 bola do podateľne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doručená petícia s názvom „Petícia za zachovanie akútnej nemocnice v okrese Vranov nad Topľou“, ktorú sprievodným listom zo dňa 20.10.2021 predložil predseda petičného výboru a osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“). V liste zo dňa 20.10.2021 bolo uvedené, že predmetnú petíciu podporilo 32 985 osôb na podpisových hárkoch v listinnej podobe.

Kancelária ministra zdravotníctva postúpila doručenú dokumentáciu z vecnej príslušnosti v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení na vybavenie Útvaru kontroly, dozoru a sťažností (ďalej len „ÚKDaS“) v spolupráci so Sekciou reformnej agendy.

ÚKDaS ako organizačný útvar MZ SR v zmysle Organizačného poriadku MZ SR v platnom znení vecne príslušný na vybavovanie petícií v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších (ďalej len „zákon o petičnom práve“) aj v súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi MZ SR sprievodný list spolu s prílohami prijal. ÚKDaS po posúdení materiálnych a formálnych náležitostí doručenej dokumentácie požadovaných zákonom o petičnom práve zistil, že podanie označené ako „Petícia za zachovanie akútnej nemocnice v okrese Vranov nad Topľou“ spolu s podpisovými hárkami podpísanými 32 985 osobami, ktoré podporili predmetnú petíciu, je petíciou podľa cit. zákona, ktorú zaevidoval v Osobitnej správe registratúry v roku 2021 ako petíciu pod sp. zn. Pet 10/2021, ktorá bola v roku 2022 prečíslovaná na Pet 1/2022.

Vzhľadom na skutočnosť, že petícia má charakter žiadosti, MZ SR je  povinné vybaviť doručenú petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak z obsahu petície vyplýva, že petíciu nemožno vybaviť podľa odseku 5, orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. V zmysle § 5 ods. 5 zákona o petičnom práve vo zvlášť zložitých prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Súčasne vzhľadom na skutočnosť, že petíciu podporilo svojimi podpismi viac ako 10 000 osôb, je MZ SR povinné postupovať pri jej vybavovaní aj v zmysle ustanovenia § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti MZ SR ako orgán verejnej moci vecne príslušný na vybavenie predmetnej petície osobitným listom zo dňa 10.11.2021 v súlade s ustanoveniami § 5 v spojení s § 5d zákona o petičnom práve oznámilo zástupcovi, že podanú petíciu vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní od jej doručenia. V zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve zástupcovia MZ SR prerokovali predmetnú petíciu so zástupcom a členmi petičného výboru on-line formou dňa 5.01.2022.

Na úvod si dovoľujeme uviesť, že sme začiatkom leta 2021, po ukončení prvej fázy analýz, zahájili komunikáciu s nemocnicami ohľadom pripravovanej Optimálnej siete nemocníc. Absolvovali sme s nemocnicami rokovania, s cieľom vypočuť si špecifiká jednotlivých nemocníc a regiónov. Zistené poznatky sme následne zohľadnili vo výsledkoch analýz súčasnej siete nemocníc a plánujeme ich zohľadniť pri modelovaní optimálnej siete. Takéto stretnutie sme absolvovali aj so zástupcami nemocnice vo Vranove nad Topľou.

Petíciu občanov regiónu v okolí Vranova nad Topľou berieme s plnou vážnosťou, podnetmi uvedenými v petícii a podnetmi, ktoré zazneli počas rokovania sa budeme zaoberať a všetky spomenuté faktory budeme brať do úvahy pri tvorbe optimálnej siete nemocníc a kategorizácie ústavnej starostlivosti.

Zároveň by sme chceli poukázať na fakt, že v zákone o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol dňa 14.12.2021 schválený poslancami Národnej rady SR je stanovené, že samotná optimálna sieť nemocníc sa bude vyhotovovať až na konci roku 2022. Najskôr musia byť jasne definované podmienky kategorizácie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Z týchto dôvodov nie je možné zaujať stanovisko ku konkrétnym nemocniciam a ich postaveniu v sieti.

Našim cieľom je zvýšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti na celom území Slovenska, no zároveň chceme podporiť to, čo už funguje kvalitne.
Našim cieľom je podporiť a zachovať oddelenia, ktoré zabezpečujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť a zároveň je v danom regióne dopyt po danej zdravotnej starostlivosti. 

Počas nasledujúceho roka, pred tým, ako bude optimálna sieť nemocníc sfinalizovaná, plánujeme komunikáciu so zástupcami jednotlivých nemocníc a teda aj so zástupcami nemocnice vo Vranove nad Topľou zintenzívniť a spoločne detailne rozobrať vstupné dáta, spektrum výkonov, problémy regiónov, atď.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu za vybavenú v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve.