Miesto výkonu štátnej služby: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Druh štátnej služby: dočasná
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Legislatíva
Organizačný útvar: Odbor legislatívny

Hlavné úlohy
:
Tvorba zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a aproximácie práva v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.
Analýza existujúcich právnych predpisov, príprava návrhov legislatívnych zámerov, návrhov zákonov, návrhov legislatívnych znení zákonov ako aj ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov; pripomienok v rámci medzirezortného a vnútrorezortného pripomienkového konania k všeobecne záväzným právnym predpisom.
Vypracovávanie stanovísk k odborným usmerneniam útvarov MZ SR; zúčastňovanie sa na prerokovávaní návrhov právnych predpisov vo LRV SR, vo Vláde SR a v NR SR; zabezpečovanie publikácie a registrácie všeobecne záväzných právnych predpisov.

Požadované vzdelanie:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – právo
Osobnostné predpoklady a zručnosti: výhodou je prax v oblasti legislatívy a znalosť cudzieho jazyka
Počítačové znalosti: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 o štátnej službe ...

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výbere:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky V/5/2013 a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do 27.04.2013.
Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu eva.gajdosova@health.gov.sk, ale je nutné ich následne doručiť aj písome v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Kontaktná osoba: Mgr. Eva Gajdošová Ondeková, Osobný úrad, tel. 02/593 73 325