Súbor na stiahnutie​
VV-2018-komplet.rtfVerejná výzva 2018 - Kompletný materiál 
 

    Verejná výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na podporu protidrogových aktivít pre rok 2018 (ďalej len „výzva“) sa zverejňuje podľa § 5 ods. 8 písm. c) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

1. Právne predpisy, upravujúce poskytovanie dotácií
Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk, v súlade s  Národnou protidrogovou stratégiou Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 – 2020.

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý je dostupný na www.slov-lex.sk.


2. Schválený rozpočet na dotácie z kapitoly ministerstva na príslušný rok a nasledujúce dva roky.

Rozpočet na rok 2018

520 000,00 €

Rozpočet na rok 2019

520 000,00 €

Rozpočet na rok 2020

520 000,00 €


3. Postup pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie

Výzvu zo štátneho rozpočtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na financovanie protidrogových aktivít zverejní Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky na webovej stránke  www.health.gov.sk (v časti Projekty a výzvy – Protidrogová politika – Dotačná podpora) umiestnenú v ľavej časti webovej stránky).

Výzva obsahuje:

 • termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie,
 • spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie,
 • základný cieľ projektu,
 • formulár žiadosti v elektronickej podobe,
 • disponibilný objem zdrojov na výzvu,
 • najvyššiu a najnižšiu výšku jednej dotácie,
 • spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí,
 • termín postupu vyhodnocovania žiadostí,
 • zloženie komisie,
 • návrh zmluvy o poskytnutí dotácie.

4. Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie je do 15. mája 2018. 

5. Spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie
a)
Žiadateľ predkladá kompletnú dokumentáciu v listinnej podobe, v slovenskom jazyku a to jedenkrát originál žiadosti, podpísaný štatutárnym zástupcom žiadateľa, spolu so všetkými povinnými prílohami, a jedenkrát kópia žiadosti bez identifikácie žiadateľa, bez povinných príloh a jedenkrát zálohované na CD nosiči (scan ani PDF formát nie sú prípustné). Kópia bez identifikácie sa predkladá v podobe, ktorá neumožňuje priamu identifikáciu žiadateľa (v žiadosti, popise a štruktúrovanom rozpočte nesmú byť viditeľné identifikačné znaky žiadateľa, adresa, podpis a pečiatka). Originál žiadosti vrátane príloh ako aj kópia žiadosti bez príloh majú byť zviazané jednotlivo hrebeňovou väzbou, aby nebolo možné vkladať alebo vyberať jednotlivé časti dokumentácie. Za hrebeňovú väzbu sa nebudú považovať zakladače (šanóny)  s euroobalmi alebo inou väzbou. Strany musia byť očíslované.

b)
Žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s predpísanými prílohami žiadateľ predkladá poštou alebo osobne. Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie začína plynúť dňom zverejnenia výzvy a končí sa dňom uvedeným vo výzve na ukončenie predkladania žiadostí. Ak žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie poštou, rozhoduje dátum uvedený na poštovej podacej pečiatke na obálke žiadosti. Ak žiadateľ  predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie osobne rozhoduje dátum uvedený na pečiatke podateľne ministerstva na obálke žiadosti.
Obálky alebo balíky doručené a zaregistrované podateľňou ministerstva zdravotníctva po termíne nebudú hodnotené vôbec a budú na požiadanie vrátené organizácii, ktorá žiadosť o poskytnutie dotácie odoslala (podateľňa ministerstva prijíma poštu každý pracovný deň od 8.00-15.00 h, prízemie, č. dverí 5).
Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane jej príloh musí byť doručená spolu v jednej zalepenej obálke, ktorá bude zrozumiteľne a viditeľne označená slovami:


Verejná výzva – podpora protidrogových aktivít 2018, NEOTVÁRAŤ.“

a adresovaná na:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Odbor koordinácie protidrogovej stratégie a monitorovania drog
Limbová 2
837 52 Bratislava

Obsah obálky

 1. žiadosť o dotáciu – 1x originál s identifikáciou žiadateľa (žiadosť, popis, štruktúrovaný rozpočet ) spolu s povinnými prílohami,
 2. žiadosť o dotáciu – 1x kópia bez identifikácie žiadateľa (žiadosti, popisu, štruktúrovaného rozpočtu) a bez ostatných povinných príloh,
 3. CD nosič (žiadosť, popis projektu, štruktúrovaný rozpočet s identifikáciou žiadateľa aj bez identifikácie žiadateľa).

c)
V prípade dôležitých oznamov zo strany žiadateľa, týkajúcich sa zmien v jeho predloženej žiadosti počas hodnotiaceho procesu sa môže komunikácia realizovať výlučne elektronickou poštou. Žiadateľ vo svojej korešpondencii musí uviesť pridelené registračné číslo projektu a adresuje ju na e-mailovú adresu: dotaciePPA@health.gov.sk.

6. Základný cieľ projektu
Cieľom poskytovania dotácií je finančná podpora aktivít deklarovaných v Národnej protidrogovej stratégii Slovenskej republiky na obdobie rokov 2013 - 2020, podpora programov, aktivít, inovatívnych prístupov a tiež snaha zachovať kontinuitu realizovaných aktivít a iniciatív v protidrogovej oblasti, ktoré majú obsiahnuť oblasť prevencie drogových závislostí, oblasť liečby drogových závislostí a oblasť resocializácie drogovo závislých osôb.

Prioritne určené oblasti pre rok 2018:

 1. Preventívne programy so zameraním na dlhodobú a systematickú prácu s deťmi a mládežou (peer aktivisti, športové podujatia, kultúrne podujatia, súťaže).
 2. Programy a aktivity zamerané na odborne garantovanú liečbu, harm-reduction, a resocializáciu.
 3. Odborné stretnutia pracovníkov pôsobiacich v drogovej problematike (organizovanie cielených podujatí, odborných fór a diskusií k drogovej problematike).
 4. Šírenie protidrogovej osvety masovokomunikačnými technológiami.

7. Formulár žiadosti  v elektronickej podobe
Vzor formulárov v elektronickej podobe pre podanie žiadosti:

 1. Žiadosť o poskytnutie dotácie (nepodnikateľ) – príloha č. 2 tejto výzvy,
 2. Žiadosť o poskytnutie dotácie  (podnikateľ) – príloha č. 3 tejto výzvy,
 3. Žiadosť o poskytnutie dotácie (právnická osoba) – príloha č. 4 tejto výzvy,
 4. Popis k projektu – príloha č. 5 tejto výzvy,
 5. Štruktúrovaný rozpočet k žiadosti -  príloha č. 6 tejto výzvy.

8. Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu
Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácií na podporu protidrogových aktivít v programe 0790203 – Ochrana zdravia v rozpočtovom roku 2018 je  520 000,00 EUR.

9. Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie
Najvyššia výška je 50.000,00 EUR.
Najnižšia výška je  2.000,00 EUR.

10. Podmienky poskytnutia dotácie
Dotáciu podľa § 2 ods. 1 písm. l) zákona o dotáciách možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická alebo fyzická osoba.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na financovanie projektu, na ktorý sa dotácia požaduje zabezpečené krytie nákladov z iných zdrojov najmenej vo výške 5% z celkového rozpočtu projektu.

Kompletná žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorú žiadateľ predkladá, pozostáva z povinných náležitostí a to:

 1. žiadosť o poskytnutie dotácie - uverejnená v prílohe č. 2 až 4 tejto výzvy,
 2. povinné prílohy (podľa zákona o dotáciách a zákona o rozpočtových pravidlách):
 1. popis k projektu, na ktorý sa dotácia požaduje – (príloha č. 5 tejto výzvy),
 2. štruktúrovaný rozpočet projektu (príloha č. 6 tejto výzvy),
 3. originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,
 4. originál alebo úradne overená kópia potvrdenia miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,
 5. originál alebo úradne overená kópia potvrdenia príslušného konkurzného súdu, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 6. originál čestného vyhlásenia žiadateľa, že voči  žiadateľovi nie je vedený výkon rozhodnutia, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,
 7. originál alebo úradne overená kópia potvrdenia inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 8. originál alebo úradne overená kópia potvrdenia Sociálnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 9. originál alebo úradne overená kópia potvrdenia každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., a UNION zdravotná poisťovňa, a.s.,) - potvrdenia musia byť zo všetkých zdravotných poisťovní, bez ohľadu na to, či žiadateľ má alebo nemá zamestnancov,
 10. originál alebo úradne overená kópia výpisu z registra trestov, že žiadateľ    – ak sa jedná o právnickú osobu - nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie v zmysle § 17 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin (zákon o dotáciách),
 11. originál alebo úradne overená kópia dokladu, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 12. úradne overená kópia dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu (napr. stanovy organizácie, štatút organizácie, zriaďovateľská listina, nadačná listina, štatút mesta, zakladateľská zmluva, zakladacia listina, spoločenská zmluva a pod.),
 13. originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného registra alebo obdobného registra, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu (register občianskych združení, nadácií, neinvestičných fondov vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, register neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb vedie miestne príslušný obvodný úrad v sídle kraja), 
 14. originál alebo úradne overená kópia výpisu zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu,
 15. originál výpisu z registra trestov, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti o dotáciu, ak je žiadateľom fyzická osoba, 
 16. doklad o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov (vlastné zdroje sa preukazujú originálom alebo úradne overenou kópiou výpisu z účtu, kde minimálny zostatok bude vo výške požadovaných 5% z celkových nákladov na projekt a iné zdroje sa preukazujú napr. písomným záväzkom/prísľubom tretej strany - iný sponzor, mesto, obec, že poskytne na konkrétny projekt a konkrétnu aktivitu z neho, konkrétnu finančnú čiastku).

Prílohy k žiadosti podľa tejto výzvy a podľa  bodu 10, ods. II. písm. e) a f) tejto výzvy sa nevzťahujú na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy.

Prílohy k žiadosti podľa tejto výzvy a podľa bodu 10,  ods. II. písm. e), h) a i) tejto výzvy preukazuje len žiadateľ, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ.

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi:

 1. na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
 2. na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 3. ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin proti majetku alebo za iný úmyselný trestný čin,
 4. na splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek,
 5. na úhradu výdavkov vlastnej prevádzky, krytie straty z vlastnej činnosti tretích osôb podľa zmluvy.

Oprávnený žiadateľ môže predložiť na základe vyhlásenej výzvy a v uvedenom programe v príslušnom kalendárnom roku len jednu žiadosť o poskytnutie dotácie, a nesmie spájať viac nesúvisiacich aktivít.

11. Spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí
Každá žiadosť musí byť podaná v súlade s touto výzvou.
Žiadosti vyplnené na inom alebo modifikovanom formulári ako je predpísaný, prípadne nekompletné žiadosti, budú posúdené ako dočasne nespĺňajúce kritériá  formálneho hodnotenia. 
Žiadateľ bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom, a bude vyzvaný na doručenie prepracovanej resp. doplnenej žiadosti do 5 kalendárnych dní, odo dňa doručenia e-mailu. Lehota na doplnenie žiadosti začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni  doručenia e-mailu. V prípade, ak žiadateľ nedoručí v stanovenej lehote prepracovanú žiadosť, resp. nedoplní chýbajúce dokumenty v žiadosti v stanovenej lehote, žiadosť bude vyradená z ďalšieho hodnotenia, o čom bude písomne informovaný.


Dôvody odmietnutia žiadosti:

 • žiadosť o poskytnutie dotácie bola podaná po termíne predkladania žiadostí uvedenom vo výzve,
 • projektové aktivity nenapĺňajú základný cieľ  a prioritne určené oblasti pre rok 2018,
 • žiadosť o poskytnutie dotácie podal neoprávnený subjekt,
 • projekt alebo jeho časť bude realizovaný v inom ako v príslušnom rozpočtovom roku, na ktorý sa dotácia požaduje,
 • žiadosť o poskytnutie dotácie má formálne nedostatky i po uplynutí lehoty na ich odstránenie podľa bodu 11 tejto výzvy.

12. Termín postupu vyhodnocovania žiadostí
Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie je najneskôr do 30. júna 2018.

13. Zloženie komisie
Výberovým a hodnotiacim orgánom je Komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zriadená Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorej zloženie a činnosť upravuje Štatút uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 29. júna 2012, čiastke 17-19, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy a  Dodatok č. 1/2015 k  Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19. júna 2015, čiastke 4-5, ktorý tvorí prílohu č. 1A tejto výzvy a Dodatok č. 2/2015 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 13. augusta 2015, čiastke 8-9, ktorý tvorí prílohu č. 1B. Kritériá na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie sú uvedené  v prílohe č. 1C tejto výzvy.


14. Zoznam schválených žiadostí a dôvod ich schválenia
Zoznam schválených žiadostí vrátane dátumu ich schválenia, účelu a výšky žiadanej a poskytnutej dotácie a identifikácie konečného prijímateľa dotácie bude zverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva  –  v časti Projekty a výzvy – Protidrogová politika – Vyhodnotenie žiadosti o dotácie, umiestnenú v ľavej časti webovej stránky.

15. Zoznam neschválených žiadostí a dôvod ich neschválenia
Zoznam neschválených žiadostí vrátane dátumu a dôvodu ich neschválenia bude zverejnený po ich neschválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva zdravotníctva –  v časti Projekty a výzvy – Protidrogová politika – Vyhodnotenie žiadosti o dotácie,  umiestnenú v ľavej časti webovej stránky.

16. Vzor návrhu zmluvy o poskytnutí dotácie je uverejnený v prílohe č. 7 tejto výzvy
Vzorová zmluva spravidla obsahuje:

 1. identifikačné údaje zmluvných strán,
 2. účel a predmet zmluvy na ktorý sa dotácia požaduje,
 3. vymedzenie času na ktorý sa zmluva uzatvára,
 4. výšku poskytovanej dotácie,
 5. číslo a názov  bežného účtu osobitne zriadeného pre poskytnutú dotáciu,
 6. práva a povinnosti prijímateľa dotácie (lehota vrátenia nepoužitých finančných prostriedkov a čísla účtov, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú),
 7. podmienky zúčtovania dotácie a lehotu odvodu výnosu z dotácie,
 8. sankcie za porušenie finančnej disciplíny,
 9. dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy.

17. Často kladené otázky súvisiace s dotáciami sú uverejnené v prílohe č. 8
Často kladené otázky budú zverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.

18. Podmienky vyúčtovania dotácie
Aktivity projektu musia byť uskutočnené v priebehu rozpočtového roka 2018. Konečný termín použitia dotácie je najneskôr 31. december 2018. Za oprávnené výdavky môžu byť považované len výdavky, ktoré vznikli počas realizácie projektových aktivít.

 

Prílohy a súbory na stiahnutie​
VV-2018.rtfVerejná výzva 2018 (text hore)
Priloha1.rtfPríloha č. 1 - Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie.rtf
Priloha1A.rtfPríloha č. 1A - Dodatok č. 1 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva SR na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie.rtf
Priloha1B.rtfPríloha č. 1B - Dodatok č. 2 k Štatútu Komisie Ministerstva zdravotníctva SR na vyhodnocovanie žiadosti o poskytnutie dotácie.rtf
Priloha1C.rtfPríloha č. 1C - Kritéria a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. b) až l) zákona.rtf
Priloha2.rtfPríloha č. 2 - Vzor-Žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - nepodnikateľ.rtf
Priloha3.rtfPríloha č. 3 - Vzor-Žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ.rtf
Priloha4.rtfPríloha č. 4 - Vzor-Žiadosť o poskytnutie dotácie, ktorým je právnická osoba.rtf
Priloha5.rtfPríloha č. 5 - Popis projektu.rtf
Priloha6.xlsPríloha č. 6 - Štruktúrovaný rozpočet.xls
Priloha7.rtfPríloha č. 7 - Návrh - Zmluva o poskytnutí dotácieriloha7.rtf
Priloha8.rtfPríloha č. 8 - Často kladené otázky.rtf