Výzva na predkladanie žiadostí o zapojenie sa národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej MZ SR)  podľa §  26 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu s názvom „Posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti“.  

 

Hlavným cieľom národného projektu je podpora dostupnosti a posilnenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti. MZ SR ako Prijímateľ bude implementovať projekt v spolupráci s  agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilnými hospicmi,  prostredníctvom aktivity s názvom „Podpora odborných kapacít v zariadeniach (ADOS, MOHO)“, ktorým budú poskytnuté finančné prostriedky na stabilizáciu a  vytvorenie  personálnych kapacít zdravotníckeho personálu a pomáhajúcich profesií.

 

  1. Výzva + prílohy
  2. Žiadosť + prílohy
  3. Sprievodca + prílohy