Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce
Bratislava
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Druh štátnej služby: Dočasná štátna služba (počas MD a RD)
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Riadenie štátnej služby
Organizačný útvar: Osobný úrad

Hlavné úlohy:
Špecializovaná činnosť v oblasti uplatňovania právnych vzťahov zamestnancov spočívajúca v analytickej a syntetickej činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Komplexné spracovávanie agendy uplatňovania právnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich na Ministerstve zdravotníctva SR štátnu službu (najmä: tvorba služobných zmlúv vrátane ich príloh, písomných oznámení a potvrdení súvisiacich s pridelenou agendou); tvorba služobných predpisov v oblasti pridelenej agendy; participovanie na tvorbe interných predpisov MZ SR; vypracovávanie stanovísk a pripomienok k materiálom v oblasti štátnej služby; plnenie ďalších služobných úloh pri uplatňovaní právnych vzťahov štátnych zamestnancov na MZ SR.
Vykonávanie priebežnej kontroly prvotných dokladov štátnych zamestnancov so skutočnou likvidáciou platov; plnenie zákonnej oznamovacej povinnosti (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne); vypracovávanie štatistických výkazov o pracovníkoch a mzdách za oblasť štátnych zamestnancov; zabezpečovanie priebežnej aktualizácie údajov (Human, Golem, webová stránka MZ SR ...); vypracovávanie rôznych podkladov (najmä analýzy, stanoviská, prehľady a pod.) potrebných pre rozhodovanie v oblasti ľudských zdrojov MZ SR.

Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:
  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Informácie o výberovom konaní
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 20. decembra 2012. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa

Znalosti
Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý

Osobnostné predpoklady a zručnosti
Znalosť v oblasti personalistiky a zákona o štátnej službe vítaná.
Znalosť práce so systémom HUMAN vítaná

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, Bratislava

Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Štátna správa

Adresa
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk