Služobný úrad: Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Miesto výkonu štátnej služby: Ferienčíkova 20, 811 08 Bratislava
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 3
Odbor štátnej služby: Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky európskych spoločenstiev
Organizačný útvar: Sekcia európskych programov a projektov, Odbor implementácie projektov, Oddelenie implementácie investičných projektov

Hlavné úlohy
:
Koncepčné a metodické činnosti v oblasti implementácie investičných projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR.
Príprava podkladov do strategických, koncepčných, legislatívnych, metodických a programových dokumentov s cieľom zabezpečiť efektívne a transparentné využívanie fondov EÚ v oblasti zdravotníctva; komplexné zabezpečovanie prác súvisiacich s implementáciou
a monitorovaním projektov štrukturálnych operácií  relevantných operačných programov MZ SR spolufinancovaných z prostriedkov EÚ na pozícii projektový manažér; príprava podkladov k aktualizácii interných manuálov v rámci realizácie finančného riadenia relevantných operačných programov MZ SR; zúčastňuje sa prípravy manuálov a systémov riadenia  pre nové programové obdobie 2007-2013 a ďalších dokumentov (napr. výzva na predkladanie žiadostí o NFP, príručky pre žiadateľa, príručky pre prijímateľa a pod.); zabezpečuje projektový manažment projektov ŠF relevantných operačných programov MZ SR; zabezpečuje komunikáciu so všetkými zúčastnenými subjektmi na realizácii projektu; pripravuje podklady na zasadnutia vnútroštátnych aj medzištátnych orgánov zainteresovaných na realizácii programu; vypracúva návrh zmluvy medzi MZ SR a Prijímateľom (návrh dodatkov, návrh odstúpenia od zmluvy), monitoruje jej dodržiavanie; kontroluje, odsúhlasuje resp. zamieta žiadosti o platbu na svojej úrovni; monitoruje dodržiavanie fyzického pokroku pri realizácii projektu vrátane kontroly na mieste; vypracováva stanoviská pre monitorovacie správy predložené prijímateľom; zadáva údaje do ITMS, eviduje a spracováva informácie súvisiace s nezrovnalosťami, vypracúva potrebné správy o zistených nezrovnalostiach; participuje na odborných aktivitách, zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov a pravidiel stanovených SR a EÚ; zúčastňuje sa na príprave koncepčných materiálov odboru, príprave stanovísk k medzirezortným pripomienkovým konaniam, podkladovým informáciám a ostatných materiálov v rámci svojej zodpovednosti.
Vedie výkazníctvo a zabezpečuje uchovávanie dokladov v súlade s právnymi predpismi.

Počítačové znalosti
: Internet, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Ďalšie požiadavky: znalosť anglického jazyka, ďalší jazyk vítaný; znalosť európskej a slovenskej legislatívy, implementácie projektov a finančnej kontroly. Organizačné schopnosti a komunikatívnosť.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Ponúkaný plat: podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe ...

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • kópia dokladu o ovládaní cudzieho jazyka (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad), príp. čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie/písomné potvrdenie o vykonávaní štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie o výbere:
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky V/6/2014 a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu: Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbová 2, 837 52 Bratislava, najneskôr do 10.03.2014.
Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu eva.gajdosova@health.gov.sk, ale je nutné ich následne doručiť aj písomne v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktná osoba
: Mgr. Eva Gajdošová Ondeková, Osobný úrad, tel. 02/593 73 325