Súbor na stiahnutie​
Komplet-material.docxSprávne poplatky - kompletný materiál.docx

 

Vyberanie správnych poplatkov

Správne poplatky  (ďalej „poplatky“) sa platia za  úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí,  štátnych archívov a DataCentra (ďalej len „správny orgán“) podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon č. 145/1995 Z. z.“). MZ SR sú v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. správnymi orgánmi.
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v  sadzobníku  správnych  poplatkov,  ktorý  tvorí  prílohu  zákona č. 145/1995 Z. z. a je súčasťou tohto zákona. 
 Poplatky sa platia:

 • v hotovosti, a to do 300 eur vrátane,
 • poštovým poukazom,
 • platobnou kartou, 
 • prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, 
 • prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu.

Spôsoby úhrady správnych poplatkov:

I. Poplatníci podávajúci žiadosť o úkon vyžadujúci úhradu správneho poplatku poštou alebo osobne môžu platiť správne poplatky:

a) Potvrdením o úhrade správneho poplatku zakúpeným:

 • na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej  pošty (príloha č.2)
 • na vybrané služby prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk. (platba platobnou kartou)

b) úhradou platobného predpisu na zaplatenie správneho poplatku (ďalej „predpis“ príloha č. 1),

 • vytvoreného po osobnom podaní žiadosti -  poplatník uhradí   predpis, ktorý obdrží   od MZ SR.,
 • na základe výzvy - ak pri podaní žiadosti poštou, správny poplatok nebol zaplatený;  MZ SR zašle poplatníkovi predpis spolu s výzvou.  

Predpis, ktorý vytvorí  MZ SR, obsahuje platobné inštrukcie potrebné k úhrade správneho poplatku. Predpis môže poplatník uhradiť:
1. zaplatením poplatku prostredníctvom QR kódu pre platbu správneho poplatku:

 • na ktoromkoľvek kiosku iného správneho orgánu jeho načítaním,
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk
 • prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok

2. bankovým prevodom, 
3. poštovým poukazom pre úhradu na pobočkách Slovenskej pošty.

II. Poplatníci komunikujúci elektronicky pri podaní žiadosti o úkon vyžadujúci zaplatenie správneho poplatku prostredníctvom portálu MZ SR môžu platiť správne poplatky:

  • prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na účet Slovenskej pošty, pričom úhrada poplatku sa uskutoční na zberný účet prevádzkovateľa systému Slovenskej  pošty, ktorý je zverejnený na portáli MZ SR,
  • č. účtu: SK60 6500 0020 7300 2054 5796, BIC:POBNSKBA

b) Potvrdením o úhrade správneho poplatku - Potvrdenie o úhrade správneho poplatku si môže poplatník od 1. apríla 2016 zakúpiť na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. 
c) úhradou správneho poplatku na základe výzvy - v prípade nezaplatenia správneho poplatku pri podaní žiadosti elektronicky, MZ SR vyzve poplatníka k zaplateniu správneho poplatku. Súčasťou výzvy na zaplatenie správneho poplatku bude aj  vytvorený predpis, obsahujúci platobné inštrukcie potrebné k úhrade.

Predpis môže poplatník uhradiť:
1. zaplatením poplatku prostredníctvom QR kódu pre platbu správneho poplatku:

 • na ktoromkoľvek kiosku iného správneho orgánu jeho načítaním,
 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk
 • prostredníctvom Mobilnej aplikácie eKolok, ktorá je k dispozícii pod názvom eKolok

2. bankovým prevodom, 
3. poštovým poukazom pre úhradu na pobočkách Slovenskej pošty.

 III. Poplatníci môžu uhradiť správny poplatok aj prostredníctvom aplikácie eKolok:
Od 21.11.2017 bola v platobnom systéme eKolok sprístupnená Mobilná aplikácia eKolok (MASP) a webová aplikácia - Virtuálny kiosk (VK) pre všetky krajiny EÚ, t. j. pre poplatníkov, ktorí majú IP adresy z týchto krajín. V ďalšom období bude postupne rozširovaný prístup ďalších krajín do týchto aplikácií,  zohľadňujúc bezpečnosť.

Mobilná aplikácia eKolok (MASP) a webová aplikácia - Virtuálny kiosk (VK) pre všetky krajiny EÚ.

Príručky pre webovú aplikáciu eKolok a mobilnú aplikáciu sú prístupné na internetovej stránke Slovenskej pošty, a.s..
Informácie ohľadne eKolku sú dostupné na adresách:
www.posta.sk

 • Na webe Slovenskej pošty, a. s., sa v  časti Služby štátu/Platobný systém eKolok https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok  nachádzajú všetky základné informácie o platobnom systéme eKolok určené pre občanov, a sú tam publikované nasledovné informácie:

a) Spôsob úhrady správnych/súdnych poplatkov
b) Veľkoodber eKolkov
c) Vrátenie správnych/súdnych poplatkov a vyplatenie výdavku
d) Obchodné podmienky eKolku pre poplatníkov
e) Príručka mobilnej aplikácie eKolok
f) Príručka webovej aplikácie eKolok
g) Zoznam pôšt, na ktorých sa predávajú eKolky
h) Číselník služieb so správnymi a súdnymi poplatkami

https://m.ekolky.gov.sk (s odkazom na virtuálny kiosk - možnosť bezhotovostnej platby)

 • Poplatník si po registrácii môže zakúpiť Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) na vybrané služby, alebo uhradiť platobný predpis vo voľbe Úhrada vydaného predpisu, platobnou alebo poštovou kartou

Platobny_predpis_MZSR_zvor.pdfPlatobny_predpis_MZSR_zvor.pdf

eKolok_posta.pdfeKolok_posta.pdf

eKolok_virtualny_kiosk.pdfeKolok_virtualny_kiosk.pdf

Poplatky za úkony a konania  MZ SR vyplývajúce zo sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. – Katalóg (agenda) služieb:

MZSR_ciselnik_sluzieb_pre_eKolok.xlsMZSR_ciselnik_sluzieb_pre_eKolok.xls