Štátny ústav pre kontrolu liečiv listom zo dňa 16. 12. 2016 informoval Ministerstvo zdravotníctva SR, že dňa 26. 10. 2016 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv zo dňa 26.08.2016 č. 2607/2016/620 o pozastavení platnosti osobitného povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 prílohy I nariadenia (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog, reg. Č.: ZAO-UL-394/2007SK zo dňa 14. 12. 2007, v znení zmeny č. ZAO-UL-394/2007SK zo dňa 19.05.2008  na dobu 6 mesiacov, t. j. do 25.04. 2017 pre držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti spoločnosti APIS BULL s. r. o., Nádražná 23, 901 01 Malacky, miesto výkonu činnosti: verejná lekáreň LEKÁREŇ PRI STANICI, Nádražná 23, 901 01 Malacky, IČO: 36 796 565.
 
Z uvedeného vyplýva, že do verejnej lekárne LEKÁREŇ PRI STANICI, Nádražná 23, 901 01 Malacky, IČO: 36 796 565 v zmysle § 3. ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov počas platnosti pozastavenia osobitného povolenia na zaobchádzanie s určenými látkami kategórie 1 prílohy I nariadenia (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog, reg. Č.: ZAO-UL-394/2007SK zo dňa 14. 12. 2007, v znení zmeny č. ZAO-UL-394/2007SK zo dňa 19.05.2008  nemožno dodávať lieky s obsahom drogových prekurzorov.