Vážení zástupcovia nemocníc,

bola spustená Výzva na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Prostredníctvom výzvy z plánu obnovy a odolnosti chce rezort podporiť veľké investičné projekty nad 5 miliónov eur. Radi by sme sa preto pripomenuli so sumárom informácií, ktoré pevne veríme, pomôžu pri príprave žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.  

Komu je výzva určená?

Zapojiť sa do výzvy budú môcť nemocnice/poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorých predpokladaná kategorizácia v roku 2026 je na I. a II. úrovni .

Je zohľadňovaný regionálny princíp?
Pre spravodlivé nastavenie výzvy je zohľadňovaný regionálny princíp podľa krajov. Bližšie informácie nájdete vo výzve.

Je potrebné najprv žiadať o stanovisko ZIA?
V záujme bezproblémovej implementácie je potrebné, aby projekt posúdila ZIA ešte pred podaním kompletnej žiadosti.

Aké kritéria bude ZIA posudzovať?
Posudzuje sa časová realizovateľnosť projektu. Pre posúdenie je nevyhnutné podať Žiadosť o stanovisko, ktorá obsahuje detailný harmonogram rozpracovaný na jednotlivé týždne. Toto kritérium je nevyhnutné splniť ešte pred podaním samotnej Žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu. 

Kam a kedy zasielať žiadosti o stanovisko?
Žiadosť o stanovisko je možné predkladať najneskôr 20 pracovných dní pred uzatvorením výzvy.  Žiadosti o stanovisko sa predkladajú písomne na adresu:

Zdravotnícka implementačná agentúra
Limbová 2
837 52 Bratislava

Na obálke je nevyhnutné uviesť názov  a adresu záujemcu, názov projektu a nápisy: „Žiadosť  o stanovisko – ZIA“ a „Neotvárať“

Koľko možno podať žiadostí o stanovisko.
V rámci výzvy nie je obmedzený počet podaných žiadostí od jedného žiadateľa. No jedna žiadosť sa môže týkať len jedného projektu na výstavbu alebo rekonštrukciu budovy. Ak plánujete výstavbu novej budovy, a zároveň rekonštrukcie druhej, je potrebné podať dve žiadosti.

Je potrebné predložiť rozvojový plán nemocnice Inštitútu zdravotných analýz?
Nezmenila sa ani požiadavka predložiť rozvojový plán (v minulosti označovaný aj ako reštrukturalizačný plán) na posúdenie IZA.

Čo má obsahovať rozvojový plán nemocnice?
Vzor plánu je súčasťou schválenej metodiky, nájdete ho aj v prílohe výzvy alebo na webstránke ministerstva zdravotníctva. Tento vzor je pre hladké posúdenie potrebné dodržať.

Kam je potrebné zaslať rozvojový plán nemocnice?
Rozvojový plán je možné predkladať najneskôr 20 pracovných dní pred uzatvorením výzvy.  
Plán je potrebné predložiť mailom na adresu:
iza@health.gov.sk a matej.misik@health.gov.sk

Plán je taktiež potrebné zaslať na adresu:
Inštitút zdravotných analýz
Limbová 2
837 52 Bratislava

Na obálke je nevyhnutné uviesť názov a adresu záujemcu, názov projektu a nápisy: „Žiadosť o stanovisko – IZA“ a „Neotvárať“.

 

Sprievodné dokumenty
Výzva – Nová sieť nemocníc (Výzva v .pdf formáte)
Informácie k posúdeniu ex-ante kritérií (komprimované súbory v .zip formáte)
Rozvojový plán nemocnice POO (komprimované súbory v .zip formáte)

Logá "Plán obnovy a odolnosti"