Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí majú záujem o zapojenie sa do Európskych referenčných sietí pre zriedkavé choroby

V súlade s článkom 12 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24 / EÚ z 9. 3. 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti bola uverejnená druhá výzva pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len poskytovateľ) na podanie žiadostí o zapojenie sa do jednotlivých Európskych referenčných sietí pre zriedkavé choroby (ďalej len ERN; https://ec.europa.eu/health/ern/networks_en; https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ ern / docs / call2019_faq_en.pdf).

Aktuálna výzva je uvedená tu:
https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_call_membership_en.

Upozorňujeme, že na uvedenej webovej stránke sú uvedené okrem iného aj tri základné dokumenty, ktoré popisujú potrebné odborné a infraštruktúrne predpoklady a samotný proces podania žiadosti o účasť poskytovateľa v ERN (všetko v angličtine):

 1. "ERN Assessment manual for applicants: description and procedures" - návod pre žiadateľa:
  (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/call2019_assesmanual_en.pdf)
 2. ERN Assessment manual for applicants: operational criteria for the assessment of Healthcare Providers (návod pre podanie a metodika vyhodnotenie žiadosti):
  (Https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/call2019_opcriteria_en.pdf)
 3. Specific criteria ", definujúce špecifické kritériá účasť v jednotlivých ERN:
  (https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/specificcriteria_en.xlsx).

 

Pripájame aj link, pod ktorým sú uvedené o. i. často kladené otázky záujemcov o vstup do ERN.
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/20191014_news_en.pdf

 Pre podanie žiadosti na zapojenie poskytovateľov do ERN je nutné vystavenie potvrdenia Ministerstva zdravotníctva (ďalej len "ministerstvo") o tom, že poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky - "Letter of          Endorsement". Z tohto dôvodu ministerstvo zasiela pre záujemcov ako prílohu č. 1 Dotazník pre záujemcov o zapojenie sa do Európskej referenčnej siete („ERN“) pre zriedkavé choroby (ďalej len „dotazník“), ktorý v skrátenej verzii hodnotí odbornú a infraštruktúrnu pripravenosť žiadateľa). Vystavený Letter of endorsement je následne nutné priložiť k žiadosti vyplnenej poskytovateľom a zaslať poskytovateľom elektronicky do Európskej komisie najneskôr do 30. novembra 2019.

K vydaniu Letter of Endorsement zo strany ministerstva je nutné, aby poskytovateľ:

 1. riadne vyplnil zaslaný dotazník spolu s podpisom a pečiatkou štatutárneho zástupcu,
 2. doložil písomnú (stačí elektronickú) komunikáciu s koordinátorom príslušnej ERN, že je o záujme poskytovateľa o vstup do ERN informovaný a teda komunikácia medzi koordinátorom danej ERN a poskytovateľom (žiadateľom o vstup do siete) už prebieha.
  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ern/docs/call2019_contacts_en.pdf

Dokumenty a) - b) je nutné zaslať v elektronickej podobe na adresu
monika.hurna@health.gov.sk najneskôr do 20. 11. 2019 a paralelne aj v písomnej podobe na adresu: MUDr. Monika Hurná, Ministerstvo zdravotníctva SR, sekcia zdravia, Limbová 2, 837 52, Bratislava 37.  Po úspešnom vyhodnotení vyplneného dotazníka komisiou MZ SR pre zriedkavé choroby Vám elektronicky a následne i poštou bude zaslaný Letter of Endorsement.

V tejto súvislosti ministerstvo upozorňuje na skutočnosť, že v druhej výzve sa zo strany Európskej komisie a jej Koordinačnej skupiny ERN jedná o špecifickú výzvu primárne zameranú na:

 1. doplnenie národnej účasti členských krajín EÚ v sieťach, ktoré doteraz neboli zo strany jednotlivých krajín dostatočne pokryté,
 2. doplnenie existujúcej národnej účasti v jednotlivých ERN o nedostatočne zastúpená ojedinelé ochorenia (pozri. skupina "Expansion diseases" na webovej stránke MZČR).

  Ministerstvo upozorňuje žiadateľa, že vyššie uvedené požiadavky existujúcej výzvy bude externá audítorská firma Európskej komisie pri hodnotení všetkých žiadostí brať do úvahy ako jedno z hlavných hodnotiacich kritérií.

Veríme, že sa nám spoločným úsilím podarí dosiahnuť, aby sa Slovenská republika po niekoľkoročnom snažení stala plnohodnotným členom Európskych referenčných sietí, ktoré v podstatnej miere prispievajú k zvýšeniu kvality poskytovania tuzemskej a cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pacientom so zriedkavými chorobami ako aj k vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov v tejto medicínskej oblasti na najvyššej odbornej úrovni.

Kontaktné osoby:

MUDr. Monika Hurná, email: monika.hurna@health.gov.sk, tel. č.: 02/59373417

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD., praca.foltanova@gmail.com, tel. č.: 02/50117364