Štátny ústav pre kontrolu liečiv listom zo dňa 6. 10. 2016 informoval Ministerstvo zdravotníctva SR, že dňa 26. 9. 2016 nadobudlo účinnosť rozhodnutie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv zo dňa 18. 12. 2015 č. ŠÚKL/7406/2015/620 o zrušení osobitného povolenia Reg. č.: ZAO-UL-299/2008SK zo dňa 14. 11. 2008 v znení zmeny Reg. č.: ZAO-UL-299/2008SK zo dňa 30. 4. 2010 vydané pre verejnú lekáreň LEKÁREŇ RUŽA, Tolstého 13/A, 971 01 Prievidza. Držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni LEKÁREŇ RUŽA, Tolstého 13/A, 971 01 Prievidza je obchodná spoločnosť ZLATÁ RUŹA s r.o. Lúčky 1253/1, 972 01 Bojnice.

Na základe tohto rozhodnutia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv sa nesmú s účinnosťou od 26. 9. 2016 dodávať liečivá, ktoré sú drogovými prekurzormi a lieky s obsahom drogového prekurzora do verejnej lekárne LEKÁREŇ RUŽA, Tolstého 13/A, 971 01 Prievidza.