Dátum aktualizácie: 27.11.2014
Dátum aktualizácie: 9.1.2015 - doplnenie o odhad vplyvov

Limity-SZM-201501.rtf

Limity-SZM-201501.rtf

Skratky-SZM-201501.rtf

Skratky-SZM-201501.rtf

Zoznam_SZM_201501.xls

Zoznam_SZM_201501.xls

Odhad_vplyvov_SZM.rtf

Odhad_vplyvov_SZM.rtf