Dátum aktualizácie: 30.9.2014
Dátum aktualizácie: 17.10.2014 - doplnený odhad vplyvov

Limity-SZM-201410.rtf

Limity-SZM-201410.rtf

Skratky-SZM-201410.rtf

Skratky-SZM-201410.rtf

Zoznam_SZM_201410.xls

Zoznam_SZM_201410.xls

Odhad_vplyvov_SZM.rtf

Odhad_vplyvov_SZM.rtf