Dátum zverejnenia: 23. marca 2012
Dátum aktualizácie: 28. augusta 2012 (Výzva na predkladanie žiadostí... v ods. 4 písm. a) termín postupu vyhodnocovania Termín na vyhodnotenie žiadostí je 31. október 2012)
Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na rok 2012 Vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotacie-na-rok-2012.rtf
 
Zoznam príloh k výzve 2012 Prilohy-k-Vyzve-2012.rtf
 
Príloha č. 1 Zoznam podporovaných oblastí na rok 2012 Zoznam-podporovanych-oblasti-na-rok-2012.rtf
 
Príloha č. 2 Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Statut-Vedeckej-rady-MZSR.pdf
Dodatok k štatútu Vedeckej rady MZSR Dodatok-k-statutu-Vedeckej-rady-MZSR.pdf
 
Príloha č. 3 1) Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva Ziadost-o-poskytnutie-dotacie.rtf
2) Projektový formulár Projektovy-formular.rtf
3) Životopis – zodpovedný riešiteľ Zivotopis-zodpovedny-riesitel.rtf
4) Životopis – zástupca zodpovedného riešiteľa Zivotopis-zastupca-zodpovedneho-riesitela.rtf
5) Tabuľka č. 1 – podrobný rozpočet projektu Tabulka-1-podrobny-rozpocet-projektu.xls
6) Tabuľka č. 2 – osobné náklady Tabulka-2-osobne-naklady.xls
7) Tabuľka č. 3 – cestovné náklady Tabulka-3-cestovne-naklady.xls
8) Tabuľka č. 4 – spotrebný materiál Tabulka-4-spotrebny material.xls
9) Tabuľka č. 5 - služby Tabulka-5-sluzby.xls
10) Tabuľka č. 6 – kapitálové náklady Tabulka-6-kapitalove-vydavky.xls
11) Tabuľka č. 7 – pracovné náklady Tabulka-7-pracovne-naklady.xls
 
Príloha č. 4 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov-Ministerstva-zdravotnictva-SR.rtf
 
Kompletný materiál na stiahnutie vyzva-veda-2012.zip