Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo na svojom webovom sídle novú výzvu: „Nová sieť nemocníc - zlepšenie kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti - doplnenie prístrojového vybavenia nemocníc“. Týka sa zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti a je financovaná vo výške 53 839 571 eur bez DPH. Jej cieľom je investovať do prístrojového vybavenia nemocníc, čím sa zefektívni, zmodernizuje a zvýši kvalita poskytovanej ústavnej zdravotnej starostlivosti garantovaná optimalizáciou siete nemocníc.

Žiadosti môžu oprávnení žiadatelia zasielať do 28. novembra 2023, a to elektronicky, poštou alebo ju môžu priamo odovzdať v podateľni ministerstva zdravotníctva v Bratislave – a to najneskôr v deň uzávierky. V prípade doručenia poštou alebo kuriérom bude relevantný dátum podania na poštovú prepravu, ktorý nesmie byť neskorší ako deň uzávierky výzvy.

Všetky podrobnosti týkajúce sa podania žiadosti nájdu žiadatelia na webe rezortu v sekcii PLÁN OBNOVY: www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti  alebo na e-mailovej adrese: planobnovy@health.gov.sk .
Finančné prostriedky sa na účely tejto výzvy poskytujú poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti. Jeden poskytovateľ môže predložiť aj viac žiadostí pre každé zdravotnícke zariadenie samostatne. Žiadateľ môže požiadať o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na viac prístrojov, avšak  na každý prístroj je potrebné zaslať osobitnú žiadosť. 

Za jeden investičný projekt sa považuje jedno verejné obstarávanie v týchto oblastiach zdravotnej techniky:
1. Počítačová tomografia (CT)
2. Magnetická rezonancia (MR)
3. Diagnostický ultrasonograf (USG)
4. Robotické operačné zariadenie
5. RTG angiografický systém
6. Robotická rehabilitačná technika
O aké prístroje v rámci jednotlivých oblastí zdravotnej techniky ide, konkretizuje Príloha č. 11 – Pravidlá oprávnenosti projektov: https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/482087114898321408 .

Obdobie oprávnenosti výdavkov celkovo je stanovené na obdobie od 1. februára 2020 najneskôr do 31. mája 2026. Z prostriedkov mechanizmu je možné financovať len také opatrenia, ktorých implementácia (s ktorou vznikajú výdavky) sa začala až 1. februára 2020 alebo neskôr, a tieto opatrenia tvoria neoddeliteľnú súčasť investícií a reforiem obsiahnutých v pláne obnovy. Niektoré prípravné činnosti, napr. príprava projektovej dokumentácie, verejné obstarávanie, posúdenie vplyvov na životné prostredie, stavebné povolenia a pod., mohli byť realizované aj pred týmto termínom. Realizácia aktivít uvedených v žiadosti musí byť ukončená najneskôr do dátumu: 31. december 2025.

Oprávnenými žiadateľmi podľa tejto podmienky PPM nie sú žiadatelia, ktorí sú prijímateľmi finančných prostriedkov  vo „Výzve na financovanie veľkých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti“ alebo vo „Výzve na financovanie malých investičných projektov na podporu výstavby a rekonštrukcie nemocníc za účelom zlepšenia kvality a efektívnosti ústavnej zdravotnej starostlivosti.“

logo POO MZ SR.jpg