Vláda SR schválila 30. júna 2004 uznesením č. 644 zoznam rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií navrhnutých na premenu na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Do zoznamu boli zahrnuté:

Záchranná služba Košice
a 18. augusta 2004 vláda SR uznesením č. 808 doplnila tento zoznam o
Dom zdravotníkov, Cukrová ul., Bratislava.

Lehota na podanie transformačného návrhu vypracovaného v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 13/2002 Z. z. je 15 dní od zverejnenia informácie v Obchodnom vestníku.

S transformačným projektom sa možno oboznámiť na riaditeľstve jednotlivých zdravotníckych zariadení.