Európsky sociálny fondZamestnanosť a sociálna inklúziaMinisterstvo zdravotníctva SR

Podpora zdravotníckym zariadeniam

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky realizuje národný projekt „Podpora zdravotníckym zariadeniam“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia na území Trnavského samosprávneho kraja, Nitrianskeho samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Žilinského samosprávneho kraja, Banskobystrického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja. Projektové aktivity sa začali v apríli 2010 a budú ukončené v apríli 2013. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je 2 658 800  EUR. Cieľom projektu je prostredníctvom školiacich aktivít zameraných na rozvoj ľudských zdrojov a pro-klientský prístup v štátnych zdravotníckych zariadeniach zvýšiť kvalitu poskytovaných zdravotných služieb občanom. Špecifickým cieľom je realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na  investície do skvalitnenia kapacít  ľudských  zdrojov v zdravotníckom  sektore. Hlavné aktivity projektu sú zamerané na vzdelávanie a vytvorenie podmienok pre vzdelávanie, a to Aktivita 1 - Dlhodobé manažérske vzdelávanie pre vrcholový a vyšší stredný zdravotnícky manažment, Aktivita 2 - Komunikačné štandardy – Tvorba, implementácia a meranie, Aktivita 3 - Zriadenie dvoch centier praktickej prípravy pre zdravotníckych manažérov a iných zdravotníckych pracovníkov a Aktivita 4 - Školiaci modul: Možnosti čerpania finančných prostriedkov zdravotníckych zariadení z mimorozpočtových zdrojov. Cieľovými skupinami projektu sú zamestnanci zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v členení na manažérov vyššej a vyššej strednej úrovne zdravotníckych zariadení a zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom (napr.: lekári, sestry, pôrodné asistentky  a zdravotnícki pracovníci  v ďalších zdravotníckych povolaniach, ktorí prichádzajú do kontaktu s pacientom). Ministerstvo zdravotníctva SR nemá v rámci projektu partnerov.

Predmetná zákazka sa týka aktivity č.2  „Komunikačné štandardy – Tvorba, implementácia a meranie“
Podrobnosti na: http://www.e-vestnik.sk/EVestnik/Vsetky_vydania#EVestnik/Detail/25088