Dátumu zverejnenia: 5. apríl 2011

Aktualizácia dátumu účinnosti 11.4.2011

Na základe odporučenia Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke pomôcky zo dňa 7. – 9. 3. 2011 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky bude akceptovať návrhy na zníženie úradne určenej ceny zdravotníckych pomôcok skupiny D, konkrétne podskupiny D10.1.2 Integrovaný inzulínový systém. Cieľom tohto opatrenia je snaha vyhovieť opakovaným požiadavkám pacientov a zabezpečiť im tak dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Výrobca predmetnej zdravotníckej pomôcky môže predložiť žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckych pomôcok v termíne do 31.5.2011.

Akceptované žiadosti budú zapracované do zoznamu zdravotníckych pomôcok s predpokladanou účinnosťou k 1.10.2011.