Európska komisia zverejnila výzvu na nábor nových expertov v oblasti zdravia na webovom sídle:
http://ec.europa.eu/health/expert_panel/experts/database/index_en.htm