Verejná výzva sa predkladá v súlade s § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo) predkladá zoznam prioritných okruhov na rok 2016 ako zoznam potenciálne podporovaných oblastí vedecko-výskumného riešenia závažných medicínskych problémov v zdravotnom stave slovenskej populácie zohľadňujúc princípy etiky a morálky, ochrany pacienta a jeho zdravia, potrebu preventívneho zamerania zdravotníctva a kvalitu života pacientov, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto verejnej výzvy. Zoznam prioritných okruhov vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva je vypracovaný v súlade so súčasnými trendmi a poznatkami v oblasti zdravotníckeho výskumu a vývoja, so stratégiami a zámermi ministerstva a odporúčaniami Európskej komisie.

1) Komplexné právne predpisy upravujúce poskytovanie dotácií.

Zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „výnos“), ktorý je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. júla 2015, ročník 63, čiastka 6-7; tvorí prílohu č. 2 tejto verejnej výzvy.

2) Schválený rozpočet na dotácie z kapitoly ministerstva na príslušný rok a nasledujúce dva roky.

Rozpočet na dotácie na rok 2016

485 634,08 €

Rozpočet na dotácie na rok 2017

860 000,00 €

Rozpočet na dotácie na rok 2018

860 000,00 €

3) Termín, do ktorého možno predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie

Ministerstvo prijíma žiadosti o dotácie, ktorých zameranie bude v súlade s prioritnými okruhmi a podporovanými oblasťami vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na rok 2016 (viď príloha č. 1) v termíne do 15. 9. 2016. Žiadosti bude posudzovať individuálne v súlade s týmto materiálom a poskytovať do výšky schváleného finančného limitu.

4) Spôsob predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladajú v písomnej forme v jednom origináli a jednej kópii a takisto v elektronickej forme na CD nosiči, podpísané štatutárnym orgánom žiadateľa na adresu ministerstva. Kompletná dokumentácia žiadosti, ktorú predkladá žiadateľ pozostáva zo:

 • žiadosti na poskytnutie dotácie, projektového formuláru, životopisu zodpovedného riešiteľa a zástupcu zodpovedného riešiteľa a projektovými tabuľkami č. 1-7 (príloha č. 3),

 • príloh žiadosti ( v zmysle §3 ods.5 zákona ).

Kópia žiadosti o poskytnutie dotácie sa predkladá bez identifikácie žiadateľa v podobe, ktorá neumožňuje jeho priamu identifikáciu (v žiadosti o poskytnutie dotácie, projektovom formulári, životopise a projektovými tabuľkami nesmú byť viditeľné identifikačné znaky žiadateľa, jeho adresa, podpis a pečiatka).
Originál žiadosti o poskytnutie dotácie, vrátane príloh spolu s kópiu žiadosti vrátane príloh je potrebné predložiť zviazané hrebeňovou väzbou.
Miesto doručenia kompletných žiadostí v požadovanej podobe je podateľňa ministerstva (miestnosť na prízemí v budove ministerstva, Limbová 2, Bratislava, vpravo od recepcie).
V prípade osobného doručenia alebo doručenia kuriérskou službou podateľňa označí obálku/balík odtlačkom svojej pečiatky s vyznačením dátumu a času prijatia. V takomto prípade budú obálky/balík akceptované len do 15 hodiny dňa uzávierky.

V prípade ak je žiadosť zasielaná poštou, za termín doručenia sa považuje údaj na poštovej pečiatke, ktorý môže byť najneskôr 15. 9. 2016. Takáto žiadosť však musí byť doručená poštou do podateľne ministerstva najneskôr do 22. 9. 2016. Obálky/balíky s pečiatkou do termínu 15. 9. 2016 (vrátane), ale doručené a zaregistrované podateľňou ministerstva po termíne 22. 9. 2016 nebudú hodnotené vôbec a budú vrátené organizácii, ktorá žiadosť odoslala.

Kompletná žiadosť (v písomnej verzii v slovenskom jazyku, aj v požadovanej elektronickej verzii) musí byť doručená spolu v jednom ucelenom zalepenom obale. Môže byť doručená iba poštou, kuriérom alebo osobne a musí byť adresovaná na:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Sekcia financovania
Odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu
Limbová 2
837 52 Bratislava 37

 

Žiadosti zaslané elektronickou poštou alebo faxom nebudú akceptované. Žiadosť musí byť doručená v zalepenom a nepoškodenom obale, ktorý bude zrozumiteľne označený slovami:

„Žiadosť – výskum a vývoj 2016, NEOTVÁRAŤ“.

5) Podmienky poskytovania dotácií

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá ma osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva podľa osobitného predpisu najmenej po dobu troch rokov.

Z celkových nákladov na riešenie projektu možno poskytnúť dotáciu najviac do výšky 70 % nákladov na projekt, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 30 % z iných zdrojov.

Dotáciu nemožno poskytnúť na:
a) úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b) refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti podľa § 3 ods. 4 zákona, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto verejnej výzvy.

Prílohou k žiadosti o poskytnutie dotácie je:

 1. popis projektu, na ktorý sa požaduje dotácia, najmä zámer, ciele a vecná náplň,

 2. doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba,

 3. výpis z obchodného registra alebo obdobného registra, ak ide o právnickú osobu, ktorá sa zapisuje do takéhoto registra, nie starší ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti,

 4. výpis zo živnostenského registra alebo obdobného registra, ak ide o žiadateľa, ktorým je samostatne zárobkovo činná osoba zapísaná v živnostenskom registri alebo v obdobnom registri osvedčujúcom oprávnenie na vykonávanie činnosti,

 5. potvrdenie o zabezpečení financovania projektu z iných zdrojov,

 6. osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj alebo doklad o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva podľa osobitného predpisu,

 7. doklad preukazujúci, že žiadateľ výskumno-vývojovo činnosť vykonáva najmenej po dobu troch rokov,

 8. doklad preukazujúci oprávnenie člena štatutárneho orgánu konať za žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba,

 9. čestné vyhlásenie, že na projekt neboli získané žiadne iné finančné prostriedky okrem tých, ktoré sú preukázané doloženými potvrdeniami o financovaní podľa písmena e),

 10. čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

 11. potvrdenie miestne príslušného správcu dane, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky,

 12. potvrdenie príslušného konkurzného súdu, nie staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi nie je vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

 13. čestné vyhlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedený výkon rozhodnutia,

 14. potvrdenie príslušného inšpektorátu práce, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,

 15. potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Prílohy k žiadosti podľa písm. l) a m) tejto verejnej výzvy a podľa § 8a ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. sa nevzťahujú na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy podľa § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.

Prílohy k žiadosti musia byť predložené vo forme originálu alebo úradne overenej kópie nie staršej ako tri mesiace ku dňu predloženia žiadosti.

Pre splnenie podmienky podľa písm. o) je akceptovateľný pri nedoplatkoch poistného aj dohodnutý riadne plnený splátkový kalendár.

6) Základný cieľ projektu

Cieľom verejnej výzvy je zabezpečiť transparentnosť pri poskytovaní dotácií ministerstva prihláseným žiadateľom, ktorí sa budú v súlade s prioritnými okruhmi vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na rok 2016 podielať na riešení vedecko-výskumných oblastí závažných medicínskych problémov v zdravotnom stave slovenskej populácie zohľadňujúce princípy etiky a morálky, ochrany pacienta a jeho zdravia, potrebu preventívneho zamerania zdravotníctva a kvalitu života pacientov.

7) Dĺžka projektu

Dĺžka predloženého projektu môže byť maximálne 36 za sebou idúcich mesiacov. Obdobie na ktoré je poskytnutá dotácia zo strany poskytovateľa začína dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy a končí dátumom uvedeným v projekte, najneskôr však dňom 31. 12. 2018, s výnimkou prostriedkov poskytnutých po 1. októbri 2018, na ktorých použitie sa vzťahuje ustanovenie § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 523/2004 Z. z.“).

8) Formulár žiadosti v elektronickej podobe

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 tejto verejnej výzvy.

9) Disponibilný objem zdrojov na danú výzvu

Objem finančných prostriedkov alokovaných pre poskytnutie dotácie na podporu výskumu a vývoja v rozpočtom roku 2016 je 485 634,08 €.

10) Najvyššia a najnižšia výška jednej dotácie

Najvyššia výška finančných prostriedkov na realizáciu jedného úspešného vedecko-výskumného projektu je 20 000,00 € na 1. rok realizácie projektu a 33 000,00 € na 2. a 3. rok realizácie projektu.
Najnižšia výška finančných prostriedkov na realizácie jedného úspešného vedecko-výskumného projektu je 10 000,00 € / rok.

11) spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí

Formálne hodnotenie registrovaných žiadostí o poskytnutie dotácií vykonáva ministerstvo (Sekcia financovania, Odbor verejných výdavkov a hospodárenia rezortu).
Formálne hodnotenie projektov pozostáva z vyhodnotenia nasledovných kritérií:

 • vyplnenie žiadosti na požadovanom formulári

 • kompletnosť a úplnosť žiadosti vrátane príloh

 • predloženie žiadosti v stanovenom termíne

 • predloženie žiadosti v požadovanom počte písomných a elektronických verzií v lehote do termínu uzávierky

 • dodržanie predpísaného spôsobu doručenia

 • dodržanie všetkých náležitostí verejnej výzvy na poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu kapitoly ministerstva na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva.

Každá žiadosť o poskytnutie dotácie musí byť podaná v súlade so zákonom.
Žiadateľ, ktorého žiadosť nespĺňa kritériá formálnej kontroly je o tejto skutočnosti písomne informovaný a je vyzvaný na odstránenie formálnych nedostatkov formou doručenia prepracovanej žiadosti najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomného oznámenia. V prípade ak žiadateľ nedoplní chýbajúce dokumenty alebo neodstráni iné formálne nedostatky žiadosti v stanovenej lehote, žiadosť bude vyradená z ďalšieho hodnotenia, o čom bude informovaný do 15 kalendárnych dní odo dňa rozhodnutia o vyradení.

12) Termín postupu vyhodnocovania žiadostí

Termín na vyhodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácií je do 30. 11. 2016.

13) Zloženie Vedeckej rady ministerstva

Žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona vyhodnocuje Vedecká rada ministerstva (ďalej len „rada“) zriadená ministerstvom. Zloženie a rozhodovanie rady upravuje Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto verejnej výzvy.

14) Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie

Ministerstvo poskytuje dotácie na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorej vzor tvorí prílohu č. 4 tejto verejnej výzvy. Finančné prostriedky sa poukazujú bankovým prevodom spolu s rozpisovým listom, v ktorom sa oznamuje výška, účel použitia a ostatné zákonné podmienky čerpania dotácie.

15) Všetky schválené žiadosti vrátane dátumu ich schválenia, účelu a výšky žiadanej a poskytnutej dotácie a identifikácia konečného prijímateľa dotácie

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie bude uverejnený po ich schválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva.

16) Všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti

Zoznam neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie a dôvod ich neschválenia bude uverejnený po ich neschválení ministrom zdravotníctva na webovom sídle ministerstva.

17) Často kladené otázky súvisiace s dotáciami

Často kladené otázky sú uvedené v prílohe č. 5 tejto verejnej výzvy.

18) Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie sú ustanovené v prílohe č. 1 výnosu a sú uvedené v prílohe č. 2 tejto verejnej výzvy.

19) Oprávnené náklady na riešenie projektu

Zoznam oprávnených nákladov na riešenie projektu je uvedený v prílohe č. 6 tejto verejnej výzvy.


Prílohy k verejnej výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva pre rok 2016

verejna-vyzva-na-vyskum-a-vyvoj-pre-rok-2016.zip 

Kompletný materiál s prílohami

 
Príloha č. 1

Zoznam prioritných okruhov a podporovaných oblastí vedecko-výskumnej problematiky slovenského zdravotníctva na rok 2016

Príloha č. 2

1) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2015, ktorým sa ustanovujú kritériá a postup na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

2) Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Príloha č. 3

1) Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva

2) Projektový formulár

3) Životopis – zodpovedný riešiteľ

4) Životopis – zástupca zodpovedného riešiteľa

5) Tabuľka č. 1 – podrobný rozpočet projektu

6) Tabuľka č. 2 – bežné výdavky – mzdové a ostatné osobné náklady

7) Tabuľka č. 3 – bežné výdavky – cestovné náhrady

8) Tabuľka č. 4 – bežné výdavky - spotrebný materiál

9) Tabuľka č. 5 – bežné výdavky - služby

10) Tabuľka č. 6 – kapitálové náklady

11) Tabuľka č. 7 – pracovné náklady

Príloha č. 4

Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Príloha č. 5

Často kladené otázky súvisiace s dotáciou

Príloha č. 6

Oprávnené náklady na riešenie projektu