​​

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa – štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie Univerzitná nemocnica Martin sa uskutočnilo dňa 2. júla 2024 na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač, ktorý sa v stanovenom termíne prihlásil do výberového konania a zároveň splnil predpoklady a požiadavky zriaďovateľa.

Záverečné hodnotenie výberového konania sa uskutočnilo dňa 2. júla 2024, v rámci ktorého výberová komisia zhodnotila výsledky uchádzača výberového konania (projekt stratégie rozvoja organizácie a odpovede uchádzača na otázky jednotlivých členov výberovej komisie) pridelením bodov na individuálnych hodnotiacich hárkoch a na základe sumárneho súčtu bodov určila výsledok výberového konania nasledovne:

 

Uchádzač

Projekt
stratégie
rozvoja
organizácie

Pohovor
členov
výberovej
komisie s
uchádzačom

Sumárny súčet
bodov
(min. 120 bodov,
max. 200 bodov)

Poradie

Hodnotiaci
hárok

MUDr. Peter Durný, PhD., MPH

125

40

165

1.

Hodnotiaci hárok MUDr. Peter Durný, PhD., MPH .pdf 

 

Zloženie výberovej komisie:

predseda Mgr. Juraj Petrovič, PhD.
členovia MUDr. Miroslav Louda
Mgr. Dominika Juck, PhD.
Ing. Peter Kalenčík, MSc.
Ing. Matej Ovčiarka