Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 5/2018


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície:  PETÍCIA za pozastavenie odpredaja areálu Starej nemocnice v Nových Zámkoch a ponúknutie tohto areálu na odkúpenie mestu Nové Zámky adresovaná Ministerstvu zdravotníctva SR, Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch

Text: „My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, Vás žiadame o pozastavenie predaja areálu Starej nemocnice v Nových Zámkoch a o ponúknutie tohto areálu na odkúpenie mestu Nové Zámky, keďže v minulosti to boli hlavne Novozámčania, ktorí sa skladali na jej výstavbu a pre nás Novozámčanov má Stará nemocnica aj iný hlbší význam. Sme za zachovanie pôvodného určenia tohto areálu, ktorý od počiatku slúžil širokej verejnosti a preto sme toho názoru, že mesto Nové Zámky by malo tento areál odkúpiť a využívať ho pre potreby svojich obyvateľov a obyvateľov z okolia tak, ako to chcel jej zakladateľ F. Kapisztóry, po ktorom je aj pomenovaná ulica, kde s areál Starej nemocnice nachádza“.

Je kvórová:    Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 471
Dátum doručenia:  31.10.2018
Dátum vybavenia: 29.11.2018
Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/190 Zb. o petičnom práve v znení neskorších  predpisov – nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 31.10.2018 bol Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doručený list zo dňa 29.10.2018 adresovaný ministerke zdravotníctva SR v predmete označený ako  „Podanie PETÍCIE“, podpísaný JUDr. Ing. Ivanom Katonom, PhD., LL.M., označeným ako člen petičného výboru a osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci, ktorého prílohou bolo podanie označené ako „PETÍCIA za pozastavenie odpredaja areálu Starej nemocnice v Nových Zámkoch a ponúknutie tohto areálu na odkúpenie mestu Nové Zámky adresovaná Ministerstvu zdravotníctva SR, Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch“ s počtom 33 petičných hárkov v originálnom vyhotovení. Uvedené podanie bolo doručené MZ SR dňa 9.11.2018 aj z Ministerstva financií Slovenskej republiky listom zo dňa 07.11.2018 v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o petičnom práve“). Taktiež Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky postúpila predmetné podanie MZ SR listom zo dňa 12.11.2018 doručeným MZ SR dňa 13.11.2018.

Útvar kontroly a sťažností (ďalej len „ÚKaS“) ako organizačný útvar vecne príslušný na vybavovanie sťažností, petícií a podaní vo vecnej pôsobnosti MZ SR dokumentáciu prijal a po posúdení obsahu podania označeného ako „PETÍCIA za pozastavenie odpredaja areálu Starej nemocnice v Nových Zámkoch a ponúknutie tohto areálu na odkúpenie mestu Nové Zámky adresovaná Ministerstvu zdravotníctva SR, Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch“ ako aj materiálnych a formálnych náležitostí v kontexte ustanovení § 3 ods. 3, § 4 ods. 2 a § 5 ods. 1 zákona o petičnom práve zaevidoval predmetné podanie v Osobitnej správe registratúry vedenej na ÚKaS ako petíciu pod sp. zn. Pet 5/2018, ktorá má charakter žiadosti. MZ SR ako vecne príslušný orgán verejnej moci je povinné vybaviť predmetnú petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5 cit. zákona, t.j. do 30 pracovných dní od doručenia petície.

Pre potreby zistenia skutkového stavu veci ÚKaS požiadal o súčinnosť Úrad pre riadenie podriadených organizácií formou predloženia písomného stanoviska k petitu petície, nakoľko  problematika súvisela s nakladaním s majetkom štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“).

Vychádzajúc s písomného stanoviska Úradu pre riadenie podriadených organizácií ako aj z ustanovení zákona č. 278/1993 Z. z. vo vzťahu k petitu petície zohľadňujúc platnú legislatívu MZ SR v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve zaslalo zástupcovi písomnú odpoveď úradným listom ministerky zdravotníctva, v ktorom sa uvádzajú nasledovné skutočnosti.

V zmysle platnej právnej úpravy zákona č. 278/1993 Z. z. MZ SR nie je oprávnené zasahovať do procesu nakladania s uvedeným majetkom štátu, nakoľko jeho správcom je v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky. Správca majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. koná pri nakladaní s majetkom štátu samostatne a vykonáva všetky právne úkony pri správe tohto majetku. V zmysle Rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Nové Zámky (ďalej len „FNsP Nové Zámky“) č. Z07196-2017-OZZAP zo dňa 06.03.2017 „štatutárny orgán je kolektívnym orgánom (ďalej aj "rada riaditeľov"). Štatutárny orgán riadi činnosť organizácie a koná v jej mene, rozhoduje o všetkých záležitostiach organizácie, pokiaľ nie sú touto zriaďovateľskou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov organizácie. Podpisovanie za organizáciu upravuje článok IV, tohto rozhodnutia o zmene zriaďovacej listiny. Štatutárny orgán je zodpovedný za riadenie organizácie.“ FNsP Nové Zámky predložila MZ SR spisovú dokumentáciu k prevodu vlastníctva areálu Starej nemocnice, spolu so žiadosťou o udelenie súhlasu k prevodu pozemkov a stavieb vedených na LV č. 1010, k.ú. Nové Zámky. Po jej posúdení zo strany MZ SR v zmysle Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k vykonávaniu správy majetku štátu a nakladaniu s majetkom štátu č. Z51873-2014-OZZAP zo dňa 28.11.2014 bola táto v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 278/1993 Z. z. predložená Ministerstvu financií Slovenskej republiky k udeleniu súhlasu so zmluvou a nadobudnutiu platnosti zmluvy. Vzhľadom na skutočnosť, že MZ SR nie je správcom uvedeného majetku štátu, môže len predpokladať, že tak Mesto Nové Zámky ako aj jeho obyvatelia, mali a vzhľadom na obsah platnej právnej úpravy pri nakladaní s majetkom štátu mohli mať vedomosť o záujme FNsP Nové Zámky previesť vlastníctvo areálu Starej nemocnice na Kapisztóryho ulici v Nových Zámkoch. MZ SR však nie je zrejmé, z akých dôvodov Mesto Nové Zámky neprejavilo záujem a neoslovilo správcu majetku štátu s ponukou na odkúpenie tohto majetku v zmysle platnej právnej úpravy. Na základe vyššie uvedených skutočností MZ SR zastáva názor, že v zmysle platnej právnej úpravy zákona č. 278/1993 Z. z. nie je MZ SR oprávnené zasahovať do procesu nakladania s uvedeným majetkom štátu, nakoľko jeho správcom je v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. FNsP Nové Zámky.

Za účelom odstránenia pochybností MZ SR uvádza, že správcovia majetku štátu nemajú zákonnú povinnosť informovať uchádzačov o zámere odpredaja majetku štátu a tento ponúkajú zákonom stanoveným spôsobom. Z uvedeného dôvodu podľa názoru MZ SR nebol daný dôvod, aby FNsP Nové Zámky v uvedenej veci postupovala iným ako zákonom stanoveným spôsobom. Ponuka pre správcov majetku štátu, ako aj vyhlásenie elektronickej aukcie bolo podľa informácií, ktoré sú MZ SR známe, zverejnené v registri osobitných ponukových konaní na portáli Ministerstva financií Slovenskej republiky www.ropk.sk, verejne dostupné všetkým záujemcom o predmetný prebytočný nehnuteľný majetok a teda aj Mestu Nové Zámky, ktoré malo možnosť uplatniť svoju ponuku na odkúpenie tohto areálu.

Na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov MZ SR nemalo zákonné možnosti vyhovieť petícii, ktorá mala charakter žiadosti o pozastavenie odpredaja areálu Starej nemocnice v Nových Zámkoch a ponúknutie tohto areálu na odkúpenie mestu Nové Zámky.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.