Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 4/2019


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície:  
Petícia za zdravý Ružomberok adresovaná Ministerstvu zdravotníctva SR ako aj viacerým subjektom

Text: „My, dole podpísaní obyvatelia Ružomberka a okolitých obcí v regióne Dolného Liptova dlhodobo vnímame pri opakovaných neštandardných situáciách obťažujúce zápachy, smrady a iné škodliviny šíriace sa z prevádzok Mondi SCP, a. s. v pre nás neakceptovateľnej miere. Týmto žiadame o bezodkladné vyriešenie našej zúfalej situácie prostredníctvom spoločného postupu kompetentných orgánov v tejto veci. Jedná sa najmä o Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenskú inšpekciu životného prostredia Žilina, štatutárne orgány samospráv – poslancov, primátora a starostov obcí Dolného Liptova“.

Je kvórová:   
Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
vyše 10 000 ( z toho 1 345 osôb, ktoré podporili petíciu elektronickou formou a cca 9 000 podpisov na 476 podpisových hárkoch)

Dátum doručenia:
17.09.2019

Dátum vybavenia: 12.12.2019

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších  predpisov – nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 17.09.2019 bol Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doručený list zo dňa 17.9.2019 označený ako „Petícia Za zdravý Ružomberok - podanie“ podpísaný nasledovnými osobami a to: Patrik Lupták, OZ Za zdravý Ružomberok, MUDr. Eva Svozilová, podpredseda OZ OODL, Ing. Anna Šanobová, OZ ZDRAVÝ DOMOV a Mgr. Monika Dubská, OZ Žijeme tu spoločne, adresovaný MZ SR, spolu s troma prílohami a to: 1. podanie označené ako „Petícia za zdravý Ružomberok“ spolu s podpisovými hárkami v listinnej podobe v kópiách, 2. štatistika úmrtnosti, 3. spoločné vyhlásenie zástupcov Občianskych iniciatív, Občianskych združení a zástupcov primátora mesta prijaté na stretnutí dňa 27.8.2019 v kópii. Prílohu listu bol aj zoznam 1345 osôb, ktoré podporili petíciu v elektronickej podobe.Útvar kontroly a sťažností (ďalej len „ÚKaS“) ako organizačný útvar vecne príslušný na vybavovanie sťažností a petícií vo vecnej pôsobnosti MZ SR dokumentáciu prijal a zistil nasledovné skutočnosti. Listom označeným ako „Petícia Za zdravý Ružomberok - podanie“ Občianske združenie ZA ZDRAVÝ RUŽOMBEROK spolu s ďalšími občianskymi združeniami uvádzanými v záhlaví tohto listu oznamujú, že podávajú na MZ SR petíciu v súlade s § 5d zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov s požiadavkami v nej uvedenými, ktorých zabezpečenie je údajne v kompetencii MZ SR a ním riadených orgánov a organizácií, najmä Úradu verejného zdravotníctva v Bratislave a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Liptovskom Mikuláši. V predmetnom liste pisatelia žiadajú o ústne prejednanie petície.

ÚKaS po posúdení obsahu podania označeného ako „Petícia za zdravý Ružomberok“ spolu s podpisovými hárkami v počte 476 v listinnej podobe v kópiách, ako aj materiálnych a formálnych náležitostí v kontexte ustanovení § 3 ods. 3, § 4a ods. 6, § 5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) zaevidoval predmetné podanie v Osobitnej správe registratúry vedenej na ÚKaS ako petíciu pod sp. zn. Pet 4/2019, avšak zistil, že petícia ako aj podpisové hárky neobsahujú požadované obligatórne náležitosti petície v zmysle ustanovení § 3 ods. 3, § 4a ods. 6 a § 5 ods. 1 zákona o petičnom práve. ÚKaS v zmysle § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve osobitným listom vyzval podávateľa petície o odstránenie nedostatkov petície v určenej lehote. Patrik Lupták, OZ Za zdravý Ružomberok ako osoba určená na zastupovanie s orgánom verejnej moci (ďalej len „zástupca“) odstránil v určenej lehote nedostatky petície listom doručeným MZ SR dňa 30.10.2019.

ÚKaS po posúdení obsahu petície zistil, že petícia má charakter žiadosti a v časti týkajúcej sa z vecnej príslušnosti požiadaviek na MZ SR ako aj na Úrad verejného zdravotníctva SR, je MZ SR ako vecne príslušný orgán verejnej moci povinné vybaviť predmetnú petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom, v zmysle ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5, t. j. do 30 pracovných dní od odstránenia nedostatkov petície podľa odseku 4 v spojení s § 5d ods. 1 , resp. ods. 4 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak petíciu podporí aspoň 10 000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom.

V súlade s § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve sa uskutočnilo na MZ SR dňa 3.12.2019 u štátneho tajomníka II spoločné stretnutie s vedúcimi zamestnancami MZ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR za prítomnosti Hlavného hygienika SR so zástupcom, ktorý sa na stretnutie dostavil s dvoma predstaviteľmi občianskych združení, ktoré predkladali predmetnú petíciu. Nakoľko predkladatelia v petícií uvádzali, že petícia bola podaná aj na viacero ústredných orgánov štátnej správy a MZ SR považuje problematiku petície za prierezovú, boli predkladatelia petície na pracovnom stretnutí na MZ SR dňa 3.12.2019 vyzvaní, aby upresnili a špecifikovali svoje požiadavky uvádzané všeobecne v bode 1 predmetnej petície, citujeme: „Prijatie takých bezodkladných opatrení zo strany štátnej správy, samosprávy, ako aj pôvodcu smradov a zápachov Mondi SCP, a. s., ktoré odstránia nevyhovujúci a opakujúci sa stav šírenia obťažujúcich zápachov, smradov a ďalších škodlivín vypúšťaných do ovzdušia alebo vôd z prevádzok Mondi SCP, a. s. v Ružomberku a Hrboltovej“ vo vzťahu k rezortu zdravotníctva.

Predkladatelia petície na pracovnom stretnutí na MZ SR predostreli svoje požiadavky, ktoré sú pre nich prioritnými témami pre odstránenie negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie obyvateľov mesta Ružomberok, najmä zo strany spoločnosti Mondi SCP, a. s. K predostretým požiadavkám MZ SR uviedlo, že citlivo vníma všetky negatívne dopady na verejné zdravie, či sa to už týka faktorov zo životného alebo pracovného prostredia, avšak považuje problematiku za prierezovú. V danej veci MZ SR upozornilo, že nie všetky predostreté požiadavky predkladateľov petície spadajú v zmysle platnej legislatívy do vecnej pôsobnosti MZ SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, nakoľko problematika patrí aj do vecnej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR ako aj Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Témou spoločného rokovania bolo aj písomné stanovisko Hlavného hygienika SR adresované listom zo dňa 12.8.2019 primátorovi mesta Ružomberok, za ktorým MZ SR stojí. MZ SR vníma problém predostretý v petícii ako prierezový, pričom rezort zdravotníctva je v pozícii, kedy upozorňuje na negatívne dôsledky priemyslu na zdravie, avšak upozorňuje aj na kumuláciu faktorov prostredia a nevníma problém so znečistením len od jedného producenta emisií. MZ SR bude naďalej podporovať všetky snahy a aktivity pre znižovanie, resp. odstraňovanie všetkých negatívnych vplyvov resp. dopadov na verejné zdravie. Predpokladáme lepším monitoringom zainteresovaných tlak na producenta imisií, aby nedochádzalo k ich navyšovaniu a aby sa následne stanovili limity pre túto oblasť, ktoré sa nesmú prekračovať. Rezort zdravotníctva sa pokúsi prostredníctvom úradov verejného zdravotníctva všetkými dostupnými prostriedkami pozitívne ovplyvňovať zdravotnú situáciu v regióne a pristúpiť aj k biomomitoringu obyvateľov mesta Ružomberok, hneď ako sa na túto aktivitu vytvoria podmienky, ako odborné a prístrojové, tak aj finančné. Zároveň vnímame ako podstatný fakt, že je potrebné dôsledne monitorovať zdravotný stav obyvateľstva aj na regionálnej úrovni a v spolupráci s mestami a samosprávami vytvárať regionálne, resp. mestské politiky zdravia s prioritami a návrhmi opatrení pre daný región.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.