Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 3/2019


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície:  
PETÍCIA za riešenie každodenných problémov ľudí s autizmom adresovaná Ministerstvu zdravotníctva SR ako aj viacerým subjektom

Text: „My, dole podpísaní občania v zmysle  petičného práva požadujeme, aby sa vláda SR, resp. jej príslušné zodpovedné rezorty a inštitúcie, vrátane samosprávy, bezodkladne začali zaoberať riešením každodenných problémov ľudí s autizmom, s ktorými sa títo ľudia a ich rodiny stretávajú vo všetkých životných cykloch, od narodenia cez školský vek, v dospelosti, ale aj v starobe. Aj na základe odbornej diskusie a záverov z konferencie uskutočnenej dňa 9.4.2019 v NR SR s názvom: Ignorovaní, diskriminovaní a prehliadaní: Autisti a ich rodiny, žiadame najmä o riešenie a prijatie nasledovných legislatívnych a iných opatrení v týchto oblastiach a zároveň požadujeme, aby tieto rezorty úzko a aktívne spolupracovali a aj finančne sa podieľali na riešení problémov tejto cieľovej skupiny“.

Je kvórová:    Nie
Počet osôb podporujúcich petíciu: 12 470 ( z toho 1 719 podpisov na podpisových hárkoch a 10 751 osôb, ktoré podporilo petíciu elektronickou formou)
Dátum doručenia: 28.06.2019
Dátum vybavenia: 21.10.2019
Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov – nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

Dňa 28.06.2019 bolo Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZ SR“) doručené podanie zo dňa 25.6.2019 v predmete označené ako „PETÍCIA za riešenie každodenných problémov ľudí s autizmom“, podpísané Mgr. Štefanom Pogánym ako predsedom petičného výboru a súčasne ako osobou určenou na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci ( ďalej len „zástupca“). Petíciu podporilo a podpísalo viac ako 10 000 ľudí a to v priložených 108 podpisových hárkov s 1 719 podpismi vo fotokópiách a 10 751 osôb, ktorí podpísali petíciu elektronickou formou.

Útvar kontroly a sťažností (ďalej len „ÚKaS“) MZ SR ako organizačný útvar vecne príslušný na vybavovanie sťažností, petícií a podaní vo vecnej pôsobnosti MZ SR preskúmaním predmetného podania z hľadiska materiálnych a formálnych náležitostí petície určených príslušnými ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o petičnom práve“) zistil, že podanie označené ako „PETÍCIA za riešenie každodenných problémov ľudí s autizmom“ je petíciou podľa zákona o petičnom práve, nakoľko v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o petičnom práve „Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci“. Následne ÚKaS zaevidoval podanie v Osobitnej správe registratúry MZ SR ako petíciu pod sp. zn. Pet 3/2019.

ÚKaS po posúdení obsahu petície zistil, že petícia, ktorú podporilo viac ako 10 000 ľudí má charakter žiadosti a v časti zdravotníctvo podpísané osoby žiadajú MZ SR o riešenie problémov ľudí s autizmom uvádzaných v bodoch 1 a 2 tejto petície nasledovne:

  1. Bezodkladne zabezpečiť dostupnú včasnú diagnostiku s uplatňovaním štandardných diagnostických postupov a všetkých druhov terapií (ABA terapia, kognitívno-behaviorálna terapia, podporné terapie) pokrytú z verejných zdrojov zdravotných poisťovní. Vyškoliť dostatočný počet certifikovaných diagnostikov a terapeutov, ktorý by pokryl všetky deti s PAS, čakajúce na diagnostiku aj viac ako 6 mesiacov.
  2. Zabezpečiť systém koordinovanej starostlivosti o ľudí s autizmom prepojením lekárov, klinických psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, logopédov, sociálnych pracovníkov, ktorý vytvorí predpoklad pre osobný prístup k jednotlivcovi s autizmom od detstva až po dospelosť.

Na základe uvedených skutočností je MZ SR ako vecne príslušný orgán verejnej moci povinné vybaviť predmetnú petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5 v spojení s § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého ak petíciu podporí aspoň 10 0000 osôb, prerokuje ju príslušný orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky so zástupcom a petičným výborom. Aj vzhľadom na komplexnosť a rozsiahlosť problematiky, pri riešení ktorej je žiaduca okrem diskusie s odborníkmi MZ SR aj medzirezortná spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a taktiež Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, MZ SR listom zo dňa 24.07.2019 v súlade s § 5 v spojení s § 5d zákona o petičnom práve oznámilo zástupcovi, že petíciu vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní od jej doručenia.

V súlade s § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve zástupcovia MZ SR prerokovali dňa 26.09.2019 na MZ SR petíciu so zástupcom a petičným výborom a k predloženým požiadavkám v bodoch 1 a 2 tejto petície a MZ SR odoslalo zástupcovi listom zo dňa 04.10.2019 Oznámenie výsledku vybavenia petície, z ktorého vyberáme.

Hlavnou úlohou odboru štandardných preventívnych diagnostických a terapeutických postupov (ďalej len „ŠPDTP“) v rámci MZ SR je koordinácia a realizácia projektu pod názvom „Tvorba nových a inovovaných štandardných klinických postupov a ich zavedenie do medicínskej praxe“. Tieto postupy sú v procese implementácie, ktorý zahŕňa legislatívne úpravy, prípravu materiálno-technického vybavenia, riešenie otázky ľudských zdrojov, vzdelávanie odborníkov. Ide o významný posun, pretože práve ŠDTP koncentrujú najdôležitejšie a najnovšie vedecké poznatky do konkrétneho klinického problému, optimalizujú rozhodnutie lekára a odporúčajú adekvátnu účinnú liečbu.

Od 1. februára 2019 je v používaní ŠPDTP pre lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast (ďalej len „pediater“) - Hodnotenie S-PMV štandardizovaným spôsobom. V rámci tohto štandardného postupu, ktorý používajú pediatri dochádza k včasnému záchytu detí s potenciálnou poruchou autistického spektra. Štandard je doplnený aj medzinárodne platným dotazníkom M-CHAT, ktorý sa používa práve na včasný záchyt tohto ochorenia.

Definitívnu diagnózu poruchy autistického spektra môže však stanoviť len lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria (ďalej len „detský psychiater“). Klinickí logopédi, v ambulantnej praxi poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom s diagnózou autizmus - prevažne detského veku, na vysokej profesionálnej úrovni, dodržiavajúc Etický kódex zdravotníckeho pracovníka. Autizmus je jednou z diagnóz, pre ktorú boli v klinickej logopédii rozpracované, v rámci evidence based medicine, Stručné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré obsahujú skompletizované poznatky , návrhy a možnosti realizačného výstupu.

Na Slovensku je aktuálne viac ako 650 lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, z toho približne 45 lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria.

K zvýšeniu počtu lekárov so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria (ďalej len „psychiater“) a v odbore detská psychiatria môže prispieť aj možnosť započítania časti ukončeného špecializačného štúdia ustanovená v nariadení vlády č. 296/2010, ktorá dáva psychiatrom možnosť dosiahnuť za určitých podmienok špecializáciu v odbore detská psychiatria už v priebehu 2,5 roka. Započítanie časti štúdia sa môže uskutočniť aj z odboru detská psychiatria do odboru psychiatria.

Zaradenie odboru detská psychiatria do tzv. rezidentského programu t. j. financovaného špecializačného štúdia v tomto odbore z prostriedkov štátneho rozpočtu - Odbor detská psychiatria je plánovaný na zaradenie do tzv. rezidentského programu od 1. októbra 2019.

MZ SR na uvedených zámeroch pracuje aj v zmysle Národného programu duševného zdravia. Ide o programový dokument vytvorený na princípe systémového prístupu k zabezpečeniu starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku. Popisuje rámcové opatrenia v 10-tich kľúčových oblastiach, ktorých cieľom je zlepšenie duševného zdravia slovenskej populácie. Uvedenie týchto opatrení do praxe si žiada prípravu podrobného plánu realizácie Národného programu duševného zdravia v spolupráci s ostatnými rezortmi, s určením časového harmonogramu, zodpovednosti a spôsobu financovania navrhovaných opatrení.

Nástrojom na poskytnutie dotácie rezortu zdravotníctva je verejná výzva k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie MZ SR v oblasti „Podpora duševného zdravia“, ktorá je vyhlásená pravidelne v ročných intervaloch. Iniciuje sa v súlade s ustanovením zákona č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZ SR v znení neskorších predpisov, na základe ktorého možno na príslušný rozpočtový rok poskytovať dotácie v oblasti zdravotníctva aj na účely „vzdelávania odbornej a laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane zdravia“. V rámci realizácie prioritne určených oblastí pre rok 2019 rozpracovaných na podmienky rezortu zdravotníctva sa jednalo o podporu zachovania duševného zdravia, psychohygieny, zdravého životného štýlu, rozvoj komunitnej starostlivosti o duševne chorých - programy zamerané na podporu všetkých vekových skupín, s akcentáciou na podporu zachovania duševného zdravia detí a adolescentov a integráciu duševne chorých do komunity.

Akákoľvek snaha v súvislosti s podnecovaním spolupráce v uvedenej problematike je zo strany MZ SR vítaná a uvedené bude predostreté aj na nadchádzajúcom pracovnom stretnutí odborníkov pre špecializačné odbory psychiatria a detská psychiatria.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.