Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 3/2018

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície: Petícia za zachovanie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste

Text: „Petícia za zachovanie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste“

Je kvórová: Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 9 795

Dátum doručenia: 23.04.2018

Dátum vybavenia: 13.06.2018

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/190 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov – nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

MZ SR dňa 23.04.2018 prijalo podanie zo dňa 16.04.2018 označené ako „Sprievodný list a odôvodnenie petície za zachovanie RLP v Kysuckom Novom Meste“ (ďalej len „podanie“), K tomuto podaniu bolo v prílohách priložených 478 podpisových hárkov v originálnom vyhotovení v písomnej podobe s označením „Petícia za zachovanie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Kysuckom Novom Meste“ a zoznam 1118 osôb, ktoré podporili petíciu elektronickou formou.

Útvar kontroly a sťažností posúdením obsahu podania ako aj podpisových hárkov z hľadiska materiálnych a formálnych náležitostí určených príslušnými ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) zistil, že podanie je petíciou podľa zákona o petičnom práve, nakoľko v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o petičnom práve „Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci“, avšak táto petícia obsahovala určité nedostatky v zmysle zákona o petičnom práve a preto bola osoba určená na zastupovanie s orgánom verejnej moci písomne vyzvaná v zmysle § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve na odstránenie zistených nedostatkov petície v určenej lehote. Nedostatky petície boli odstránené v určenej lehote a doručené MZ SR dňa 17.05.2018.

Nakoľko petícia má charakter žiadosti, je MZ SR ako orgán príslušný na jej vybavenie povinné vybaviť petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa ods.5 cit. zákona.

Posúdením obsahu písomných stanovísk ako aj predložených súvisiacich dokladov vecne príslušných organizačných útvarov MZ SR a Operačného strediska ZZS SR vo vzťahu k petitu petície zohľadňujúc platnú legislatívu MZ SR v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve MZ SR zaslalo zástupcovi písomnú odpoveď úradným listom ministerky zdravotníctva, z ktorého vyberáme.

MZ SR opierajúc sa o výsledky Analýzy dopadov transformácie na činnosť ambulancie záchrannej zdravotnej služby so sídlom v Kysuckom Novom Meste zo dňa 14.05.2018 za obdobie od 01.02.2018 do 30.04.2018 ( ďalej len „analýza“), ktorú vypracovalo v zmysle § 3 ods. 3. písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. Operačné stredisko ZZS SR, má za to, že zmena typu ambulancie posádky Kysucké Nové Mesto z typu RLP na RZP prispela k:

  • efektívnejšiemu využívaniu lekárov v podmienkach záchrannej zdravotnej služby ( ďalej len „ZZS“), nakoľko lekári z posádky RLP Kysucké Nové Mesto by mohli byť využívaní na tých staniciach ZZS, kde si zásahy posádky skutočne prítomnosť lekára vyžadujú,

  • zefektívneniu vynakladania zdrojov z verejného zdravotníctva, pričom úspora nákladov verejného zdravotného poistenia v prípade zmeny typu ambulancie z RLP na RZP predstavuje pri súčasných cenách za poskytovanie ZZS spolu 854 856,- EUR na jedno licenčné obdobie,

  • zvýšeniu dostupnosti poskytovania ZZS pri nezmenenej kvalite poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zásahovom území.

Z uvedených dôvodov považuje MZ SR ako aj Operačné stredisko ZZS SR za preukázateľné, že táto zmena spĺňala a nateraz spĺňa všetky požiadavky na zabezpečenie dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v zásahovom území a prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť je zabezpečená v plnom rozsahu a adekvátne v súlade so zákonom 579/2004 Z. z. ambulanciami ZZS v danom regióne.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že postup MZ SR v súvislosti so žiadosťou spoločnosti Falck, Záchranná a. s. o zmenu ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Kysuckom Novom Meste na ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci v Kysuckom Novom Meste k 01.02.2018 bol legitímny, zákonný a vecne správny. V súčasnosti po vyhodnotení troch mesiacov fungovania transformovanej ambulancie RZP v Kysuckom Novom Meste MZ SR nevidí zákonný dôvod vyhovieť petícii, ktorá má charakter žiadosti o zachovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Kysuckom Novom Meste. MZ SR v spolupráci s Operačným strediskom ZZS SR bude dopady transformácie na činnosť ambulancie záchrannej zdravotnej služby so sídlom v Kysuckom Novom Meste naďalej monitorovať a v prípade preukázania reálnej a podloženej potreby zmeny, bude MZ SR postupovať v zmysle platnej legislatívy.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.