Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 2/2018

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície: PETÍCIA za obnovenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Levoči

Text: „PETÍCIA za obnovenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Levoči“

Je kvórová: Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 4 682

Dátum doručenia: 11.04.2018

Dátum vybavenia: 13.06.2018

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/190 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov – nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

MZ SR dňa 11.04.2018 prijalo list č.j. 16355/sek/2018 zo dňa 4.4.2018 podpísaný zástupkyňou primátora mesta Levoča adresovaný ministerke zdravotníctva, ktorého prílohou bolo nedatované podanie označené ako „PETÍCIA za obnovenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Levoči“ (ďalej len „podanie“). K tomuto podaniu bolo v prílohách priložených 230 podpisovaných hárkov v originálnom vyhotovení v písomnej forme.

Útvar kontroly a sťažností (ďalej len „ÚKaS“) posúdením obsahu podania ako aj podpisových hárkov z hľadiska materiálnych a formálnych náležitostí určených príslušnými ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) zistil, že podanie je petíciou podľa zákona o petičnom práve, nakoľko v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o petičnom práve „Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci“, avšak táto petícia obsahovala určité nedostatky v zmysle zákona o petičnom práve a preto bola osoba určená na zastupovanie s orgánom verejnej moci písomne vyzvaná v zmysle § 5 ods. 4 zákona o petičnom práve na odstránenie zistených nedostatkov petície v určenej lehote. Nedostatky petície boli odstránené v určenej lehote a doručené MZ SR dňa 02.05.2018.

ÚKaS posúdením obsahu predloženej petície zistil, že petíciu možno rozdeliť do dvoch častí a to:

  • Časť 1) žiadosť o obnovenie ambulancie RLP so sídlom v Levoči, odvolávajúc sa na prísľub MZ SR o vyhodnotení dôsledkov rozhodnutia zmeny ambulancie RLP na ambulanciu RZP počas nasledujúcich troch mesiacov,

  • Časť 2) žiadosť o preskúmanie rozhodnutia MZ SR č. S02766-2018-ONAPP-1 zo dňa 22.01.2018 a jeho následné zrušenie v časti, v ktorej dochádza k zmene typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby so sídlom v meste Levoča z ambulancie RLP na ambulanciu RZP.

Nakoľko petícia má charakter žiadosti, je MZ SR ako orgán príslušný na jej vybavenie povinné vybaviť petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa ods.5 cit. zákona.

Posúdením obsahu písomných stanovísk ako aj predložených súvisiacich dokladov vecne príslušných organizačných útvarov MZ SR a Operačného strediska ZZS SR vo vzťahu k petitu petície zohľadňujúc platnú legislatívu MZ SR v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve MZ SR zaslalo zástupcovi písomnú odpoveď úradným listom ministerky zdravotníctva, z ktorého vyberáme.

K časti 1)

MZ SR opierajúc sa o výsledky Analýzy dopadov transformácie na činnosť ambulancie záchrannej zdravotnej služby so sídlom v Levoči zo dňa 23.05.2018 za obdobie od 01.02.2018 do 30.04.2018 ( ďalej len „analýza“), ktorú vypracovalo v zmysle § 3 ods. 3. písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. Operačné stredisko ZZS SR, má za to, že zmena typu ambulancie posádky Levoča z typu RLP na RZP prispela k:

  • efektívnejšiemu využívaniu lekárov v podmienkach záchrannej zdravotnej služby ( ďalej len „ZZS“), nakoľko lekári z posádky RLP Levoča by mohli byť využívaní na tých staniciach ZZS, kde si zásahy posádky skutočne prítomnosť lekára vyžadujú,

  • zefektívneniu vynakladania zdrojov z verejného zdravotníctva, pričom úspora nákladov verejného zdravotného poistenia v prípade zmeny typu ambulancie z RLP na RZP predstavuje pri súčasných cenách za poskytovanie ZZS spolu 854 856,- EUR na jedno licenčné obdobie,

  • zvýšeniu dostupnosti poskytovania ZZS pri nezmenenej kvalite poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zásahovom území.

Z uvedených dôvodov považuje MZ SR ako aj Operačné stredisko ZZS SR za preukázateľné, že táto zmena spĺňala a nateraz spĺňa všetky požiadavky na zabezpečenie dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v zásahovom území a prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť je zabezpečená v plnom rozsahu a adekvátne v súlade so zákonom 579/2004 Z. z. ambulanciami ZZS v danom regióne.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že postup MZ SR v súvislosti so žiadosťou spoločnosti Falck, Záchranná a. s. o zmenu ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Levoči na ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci v Levoči k 01.02.2018 bol legitímny, zákonný a vecne správny. V súčasnosti po vyhodnotení troch mesiacov fungovania transformovanej ambulancie RZP v Levoči MZ SR nevidí zákonný dôvod vyhovieť petícii, ktorá má charakter žiadosti za obnovenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Levoči. MZ SR k danej veci uvádza, že v spolupráci s Operačným strediskom ZZS SR bude dopady transformácie na činnosť ambulancie záchrannej zdravotnej služby so sídlom v Levoči naďalej monitorovať a v prípade preukázania reálnej a podloženej potreby zmeny, bude MZ SR postupovať v zmysle platnej legislatívy.

K časti 2)

K časti petície, ktorá má charakter žiadosti o preskúmanie rozhodnutia MZ SR č. S02766-2018-ONAPP-1 zo dňa 22.01.2018 a jeho následné zrušenie v časti, v ktorej dochádza k zmene typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby so sídlom v meste Levoča z ambulancie RLP na ambulanciu RZP MZ SR uvádza, že s podnetom v danej veci sa Mesto Levoča obrátilo na MZ SR a odpoveď bola z Odboru právneho MZ SR zaslaná na adresu Mesto Levoča listom sp. zn. S04893-2018-ONAPP-5 zo dňa 14.05.2018, z ktorého citujeme: „.... ministerstvo uvádza, že nezistilo dôvody na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania podľa § 65 ods. 1 správneho poriadku. Rozhodnutie ministerstva vychádza zo správneho posúdenia veci a tým, že žiadateľ splnil podmienky v zmysle § 17d v spojení s § 12, § 13 zákona o poskytovateľoch, žiadosti vyhovelo a rozhodlo o zmene povolenia tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia ministerstva“.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.