​​Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 107/2016


Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície
: Petícia za urýchlené zriadenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Banskej Štiavnici

Text:
 Žiadosť za urýchlené zriadenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Banskej Štiavnici

Je kvórová:
Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu:
2930

Dátum doručenia:
  04.05.2016

Dátum vybavenia:
09.06.2016

Spôsob vybavenia:
§ 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Zdôvodnenie vybavenia:


MZ SR po prijatí posúdilo predmetnú petíciu z hľadiska materiálnych a formálnych náležitostí petície určených príslušnými ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o petičnom práve“) a zistilo, že podanie označené ako Petícia za urýchlené zriadenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Banskej Štiavnicije petíciou podľa zákona o petičnom práve, nakoľko v zmysleustanovenia § 1 ods. 1 zákona o petičnom práve „Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci“. Občania, priatelia a návštevníci Banskej Štiavnice, ktorí podporili predmetnú petíciu, žiadajú MZ SR o skoršie zriadenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Banskej Štiavnici,  aj keď sú si vedomí avizovaného zriadenia ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Banskej Štiavnici od 1. septembra 2016.

Predmetná petícia mala charakter žiadosti o urýchlené zriadenie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Banskej Štiavnici v skoršom termíne ako k 01.09.2016. MZ SR bolo vecne príslušné predmetnú petíciu vybaviť podľa § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve. V zmysle tohto ustanovenia zákona o petičnom práve MZ SR ako orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa odseku 5. Petícii, ktorá mala charakter žiadosti, bolo v zmysle platnej legislatívy zo strany Záchrannej zdravotnej služby Bratislava, ako aj MZ SR vyhovené k 01.07.2016 a odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.