Oznámenie výsledku vybavenia petície
Pet 1/2018

Vybavovateľ petície: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov petície: Petícia za zachovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Tornali

Text: „My, dole podpísaní občania SR, obyvatelia Tornale a okolia, regiónov Turiec a Slaná na Gemeri, podľa Čl. 27 Ústavy SR, ako aj podľa petičného zákona č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, žiadame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby zachovalo ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Tornali a zmenilo svoje rozhodnutie, na základe ktorého bola vykonaná transformácia ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktorú prevádzkovala spoločnosť Falck Záchranná a. s.“

Je kvórová: Nie

Počet osôb podporujúcich petíciu: 12 196

Dátum doručenia: 12.04.2018

Dátum vybavenia: 13.06.2018

Spôsob vybavenia: § 5 ods. 6 zákona č. 85/190 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov – nevyhodnotená

Zdôvodnenie vybavenia:

MZ SR dňa 12.04.2018 prijalo podanie zo dňa 12.04.2018 označené ako „Petícia za zachovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Tornali“ vrátane jeho 597 podpisových hárkov s 11 080 podpismi v originálnom vyhotovení a zoznam 1116 osôb podporujúcich petíciu, ktorí podpísali petíciu elektronickou formou. MZ SR posúdením obsahu podania ako aj jeho materiálnych a formálnych náležitostí určených príslušnými ustanoveniami zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“) zistilo, že podanie je petíciou podľa zákona o petičnom práve, nakoľko v zmysle ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o petičnom práve „Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci“.

Útvar kontroly a sťažností posúdením obsahu petície zistil, že petícia má charakter žiadosti, aby MZ SR zachovalo ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci (RLP) v Tornali a zmenilo svoje rozhodnutie, na základe ktorého bola vykonaná transformácia ambulancie rýchlej lekárskej pomoci (RLP) na ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), ktorú prevádzkovala spoločnosť Falck Záchranná, a.s. Keďže predmetnú petíciu podporilo viac ako 10 000 osôb, vyplývala pre MZ SR ako orgán verejnej moci s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky povinnosť v zmysle § 5d ods. 1 zákona o petičnom práve prerokovať predmetnú petíciu so zástupcom ako aj petičným výborom. Prerokovanie petície sa uskutočnilo na MZ SR dňa 5.6.2018. Nakoľko petícia má charakter žiadosti, je MZ SR ako orgán príslušný na jej vybavenie povinné vybaviť petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve, v zmysle ktorého orgán verejnej moci príslušný na vybavenie petície obsahujúcej žiadosť alebo návrh posúdi jej obsah a zašle písomnú odpoveď spolu s odôvodnením zástupcovi v lehote podľa ods.5 cit. zákona.

Posúdením obsahu písomných stanovísk ako aj predložených súvisiacich dokladov vecne príslušných organizačných útvarov MZ SR a Operačného strediska ZZS SR vo vzťahu k petitu petície zohľadňujúc platnú legislatívu MZ SR v zmysle § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve zaslalo zástupcovi písomnú odpoveď úradným listom ministerky zdravotníctva, z ktorého vyberáme.

MZ SR opierajúc sa o výsledky Analýzy dopadov transformácie na činnosť ambulancie záchrannej zdravotnej služby so sídlom v Tornali zo dňa 23.05.2018 za obdobie od 01.02.2018 do 30.04.2018 ( ďalej len „analýza“), ktorú vypracovalo v zmysle § 3 ods. 3. písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. Operačné stredisko ZZS SR, má za to, že zmena typu ambulancie posádky Tornaľa z typu RLP na RZP prispela k:

  • efektívnejšiemu využívaniu lekárov v podmienkach záchrannej zdravotnej služby ( ďalej len „ZZS“), nakoľko lekári z posádky RLP Tornaľa by mohli byť využívaní na tých staniciach ZZS, kde si zásahy posádky skutočne prítomnosť lekára vyžadujú,

  • zefektívneniu vynakladania zdrojov z verejného zdravotníctva, pričom úspora nákladov verejného zdravotného poistenia v prípade zmeny typu ambulancie z RLP na RZP predstavuje pri súčasných cenách za poskytovanie ZZS spolu 854 856,- EUR na jedno licenčné obdobie,

  • zvýšeniu dostupnosti poskytovania ZZS pri nezmenenej kvalite poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v zásahovom území.

Z uvedených dôvodov považuje MZ SR ako aj Operačné stredisko ZZS SR za preukázateľné, že táto zmena spĺňala a nateraz spĺňa všetky požiadavky na zabezpečenie dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti v zásahovom území a prednemocničná neodkladná zdravotná starostlivosť je zabezpečená v plnom rozsahu a adekvátne v súlade so zákonom 579/2004 Z. z. ambulanciami ZZS v danom regióne. Zároveň Operačné stredisko ZZS SR v predloženej analýze uviedlo, že počas monitorovacieho obdobia od 1.2.2018 do 30.04.2018 vykazovala ambulancia ZZS Tornaľa 1 efektívnejšiu činnosť ako ambulancia typu RZP.

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že postup MZ SR v súvislosti so žiadosťou spoločnosti Falck, Záchranná a. s. o zmenu ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Tornali na ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci v Tornali 1 k 01.02.2018 bol legitímny, zákonný a vecne správny. V súčasnosti po vyhodnotení troch mesiacov fungovania transformovanej ambulancie RZP v Tornali 1 MZ SR nevidí zákonný dôvod vyhovieť petícii, ktorá má charakter žiadosti o zachovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci v Tornali a žiadosti o zmenu vydaného rozhodnutia MZ SR, na základe ktorého bola vykonaná transformácia ambulancie RLP na ambulanciu RZP v Tornali 1 pre spoločnosť Falck, Záchranná, a. s. MZ SR v spolupráci s Operačným strediskom ZZS SR bude dopady transformácie na činnosť ambulancie záchrannej zdravotnej služby so sídlom v Tornali 1 naďalej monitorovať a v prípade preukázania reálnej a podloženej potreby zmeny, bude MZ SR postupovať v zmysle platnej legislatívy.

Odoslaním písomnej odpovede zástupcovi MZ SR považuje petíciu v súlade s § 5 ods. 6 zákona o petičnom práve za vybavenú.