Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2,
837 52 Bratislava 37

podľa ustanovení § 14 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby.

Predmet výberového konania:

Pozemná ambulancia záchrannej zdravotnej služby – ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci

Sídlo stanice ambulancie záchrannej zdravotnej služby

Počet ambulancií

Banská Bystrica1
Čerín1
Donovaly1
Šturec1
Čertovica1
Drábsko1
Heľpa1
Horný Tisovník1
Hriňová1
Hontianske Nemce1
Senohrad1
Lovinobaňa1
Lučenec1
Kokava nad Rimavicou1
Poltár1
Muránska Huta1
Ratková1
Tornaľa1
Hnúšťa1
Hostice1
Rimavská Seč1
Tisovec1
Veľký Blh1
Slovenské Ďarmoty1
Veľký Krtíš1
Vinica1
Zvolen1
Bratislava – Staré Mesto1
Bratislava – Ružinov1
Bratislava – Dúbravka2
Bratislava – Karlova Ves2
Bratislava – Petržalka 2
Stupava1
Rovinka1
Nálepkovo1
Kecerovce1
Medzev1
Moldava nad Bodvou1
Slanec1
Košice – Staré Mesto1
Košice – Dargovských hrdinov1
Košice – Nad jazerom1
Michalovce1
Oborín1
Lipovník1
Štítnik1
Spišská Nová Ves1
Sečovce1
Slovenské Nové Mesto1
Hurbanovo1
Kolárovo1
Komárno1
Patince – kúpele1
Búč1
Vrbová nad Váhom1
Bohunice1
Ipeľský Sokolec1
Levice2
Šahy1
Plášťovce1
Želiezovce1
Dolné Lefantovce1
Nitra3
Vráble1
Gbelce1
Kolta1
Komjatice1
Podhájska1
Šaľa1
Topoľčany1
Veľké Ripňany1
Bardejov1
Malcov1
Nižná Polianka1
Humenné1
Papín1
Spišský Štvrtok1
Oľka1
Poprad2
Svit1
Štrba1
Vernár1
Prešov3
Lipany1
Ubľa1
Ulič1
Stará Turá1
Horná Mariková1
Papradno1
Považská Bystrica1
Handlová1
Nitrianske Pravno1
Nitrianske Rudno1
Valaská Belá1
Beluša1
Lysá pod Makytou1
Trenčín2
Šamorín1
Zlaté Klasy1
Trstice1
Piešťany1
Moravský Svätý Ján1
Senica1
Šaštín – Stráže1
Brodské1
Dolné Orešany1
Trnava2
Čadca1
Makov1
Nová Bystrica1
Kraľovany1
Oravský Podzámok1
Demänovská Dolina1
Liptovský Hrádok1
Liptovský Mikuláš1
Martin2
Oravská Polhora1
Oravské Veselé1
Zákamenné1
Bešeňová1
Liptovská Osada1
Ružomberok1
Podbiel1
Zuberec1
Strečno1
Terchová1
Žilina3

Požiadavky pre podávanie žiadostí obsahuje „Výberové konanie na vydanie povolenia - podmienky", ktoré je možné si vyžiadať písomne alebo prostredníctvom internetu na e-mailovej adrese veduca.uradu@health.gov.sk. V žiadosti o povolenie na prevádzkovanie ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby musia byť uvedené tie sídla staníc ambulancie pozemnej záchrannej zdravotnej služby, pre ktoré účastník výberového konania žiada o povolenie na prevádzkovanie.

Vyžiadanie podmienok výberového konania

od 1. novembra 2005

Lehota na podanie žiadostí

do 31. decembra 2005

Termín výberového konania

do 31. marca 2006.

Žiadosť spolu s príslušnými dokladmi do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie pozemnej ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa podáva v písomnej forme, v slovenskom jazyku, v dvoch vyhotoveniach vložených do jednej obálky. Žiadosti musia byť verifikované podpisom a pečiatkou žiadateľa o povolenie. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu a musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie na vydanie povolenia - NEOTVÁRAT", s uvedením adresy odosielateľa, čísla a názvu organizácie, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, titul.

Obálky so žiadosťami, ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zaradené do výberového konania. Žiadosti možno doručiť doporučene poštou. Osobné doručovanie na adresu vyhlasovateľa je neprípustné, takto doručené žiadosti budú z výberového konania vylúčené.
Vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza uchádzačom žiadne náklady spojené s účasťou v tomto výberovom konaní.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo:
1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia najlepšieho účastníka.
2. Zmeniť podmienky výberového konania tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, ako je vyhlásené toto výberové konanie.
3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné, aj samostatne pre jednotlivé sídla.
Podaním žiadosti o vydanie povolenia účastník výberového konania prejavuje súhlas s podmienkami výberového konania.