Vyhlásenie výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie 74 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby
Stiahnuť súbor(RTF, 136 KB)
Stiahnuť súbor(RTF, 8 KB)


Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2,
837 52 Bratislava 37

podľa ustanovenia § 14 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie
na vydanie povolenia na prevádzkovanie 74 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v:
Sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby /jedna ambulancia /Typ ambulancie
/RZP, RLP, MIJ/
Topoľčany 2RZP
Veľké RipňanyRZP
Stará Turá RZP
HandlováRLP
Nitrianske PravnoRZP
NovákyRLP
Nitrianske RudnoRZP
IlavaRZP
Trenčín 2RLP
Šahy 1RLP
Banská Štiavnica 2RZP
Tornaľa 2RZP
Tornaľa 1RLP
Vinica RZP
Nálepkovo RZP
BudimírRZP
Moldava nad BodvouRLP
TrebišovRZP
Košice Nad JazeromRZP
Jablonov nad TurňouRZP
ŠtítnikRZP
Ipeľský SokolecRZP
Šahy 2RZP
Nižná PoliankaRZP
Humenné 2RZP
Prešov 5RZP
OľkaRZP
Prešov 1RLP
SninaRZP
StakčínRZP
OrlovéRZP
Malé OstraticeRZP
BelušaRZP
Trnava 3RZP
KraľovanyRZP
Oravský PodzámokRZP
VýchodnáRZP
Liptovský Hrádok RLP
Liptovský Mikuláš 2RZP
BešeňováRZP
Liptovská OsadaRZP
Ružomberok 2RZP
ZuberecRZP
StrečnoRZP
Žilina 2RLP
Žilina 3RZP
Žilina 4RZP
Bratislava Petržalka 4RLP
Bratislava Podunajské BiskupiceRZP
Bratislava Ružinov 2RZP
Bratislava Petržalka 2RZP
Bratislava Petržalka 3RZP
Bratislava Petržalka 1RLP
Bratislava Ružinov 1RLP
Bratislava Petržalka 5RZP
Rovinka RLP
Brodské RZP
Prešov 3RZP
Prešov 2RLP
FričovceRZP
Hanušovce nad TopľouRLP
Banská Bystrica 1RLP
Staré HoryRZP
Trnava 1RLP
VrútkyRLP
Nové Zámky 1RLP
Košice Staré Mesto 1RLP
Košice Staré Mesto 2RZP
Trenčín 1RLP
Trebišov RLP
BeladiceRZP
Bystrá RZP
Zemianska OľčaRZP
Kysucké Nové MestoRLPPodrobné požiadavky a kritériá pre podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby obsahujú „Podmienky výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby", ktoré je možné vyzdvihnúť na sekretariáte vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 15,00 hod.. Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa vyhlasuje za každé vyhlásené sídlo pozemnej záchrannej zdravotnej služby zvlášť, teda aj žiadosti musia byť podávané samostatne pre každé vyhlásené sídlo stanice.
Prevzatie podmienok výberového konania : od 12.11.2009
Lehota na podanie žiadostí : do 11.01.2010
Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.
Termín výberového konania ministerstvo zdravotníctva uverejní v denníku Hospodárske noviny, v ktorom je vyhlásené toto výberové konanie. Výberová komisia písomne pozve účastníkov, ktorí splnia podmienky výberového konania, na výberové konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Žiadosti do výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa podávajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v dvoch vyhotoveniach vložených do jednej obálky. Žiadosti musia byť verifikované podpisom a pečiatkou účastníka výberového konania o povolenie. Obálka so žiadosťou musí byť zaistená proti možnému predčasnému otvoreniu, musí obsahovať upozornenie "Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby - NEOTVÁRAT", s uvedením adresy odosielateľa, identifikačného čísla a názvu organizácie, pri fyzickej osobe meno, priezvisko, titul. Obálky so žiadosťami, ktoré prídu po stanovenej lehote, nebudú zaradené do výberového konania. Obálky so žiadosťami, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované údaje, budú z výberového konania vylúčené. Žiadosti sa doručujú doporučene poštou. Osobné doručovanie na adresu vyhlasovateľa je neprípustné, takto doručené žiadosti budú z výberového konania vylúčené.
Vyhlasovateľ výberového konania neuhrádza účastníkom výberového konania žiadne náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
1. Vyhlásené výberové konanie zrušiť a ukončiť bez určenia účastníka, ktorý najlepšie splnil kritériá výberového konania, pre každé vyhlásené sídlo pozemnej záchrannej zdravotnej služby samostatne.
2. Zmenu vo vyhlásenom výberovom konaní oznámiť tak, že zmena bude uverejnená spôsobom, akým je vyhlásené toto výberové konanie.
3. V prípade nevyhovujúcich žiadostí odmietnuť všet­ky žiadosti a výberové konanie ukončiť ako neúspešné, pre každé vyhlásené sídlo samostatne.
Podaním žiadosti účastník výberového konania prejavuje súhlas s podmienkami výberového konania.
oznamuje o p r a v u vo vyhlásenom výberovom konaní na vydanie povolenia na prevádzkovanie 74 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby, ktoré bolo uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 12. novembra 2009 a na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 12. novembra 2009 a to tak, že namiesto bodu „Trnava 2 RLP“ má byť uverejnené „Trnava 1 RLP“.

Dátum opravy: 23.11.2009