Štátny radca (Ref. č.: V/3/2011)

Ministerstvo zdravotníctva SR
Informácie o pracovnom mieste

Miesto práce
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Druh štátnej služby: stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Sekcia zdravia ,Odbor zdravotníckeho vzdelávania

Hlavné úlohy: Koncepčné a metodické činnosti na úrovni Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Koncepčná a metodická činnosť v oblasti systému implementácie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých zdravotníckych povolaniach; príprava vecných podkladov k tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov vo vymedzenom úseku; spolupráca na IMI systéme pri vydávaní potvrdení a osvedčení o vzdelaní; vypracovávanie návrhov rozhodnutí a vyjadrovanie sa k žiadostiam cudzincov o uznanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností získanej mimo územia SR s rozlíšením práv pre občanov členských štátov Európskej únie a pre občanov z nečlenských štátov Európskej únie.

Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...

Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu/výberového konania,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení, doklad o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, ak predpokladom na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta je aj ovládanie cudzieho jazyka,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informácie o výberovom konaní
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Osobný úrad, Limbová č. 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava najneskôr do 6. februára 2011 (vrátane). Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne zaslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, odbor:

lekárske alebo nelekárske zdravotnícke odbory
Znalosti
Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Štátna správa
Adresa
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk/

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 366
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk