Ministerstvo zdravotníctva SR
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce:
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Zdravotníctvo
Organizačný útvar: Sekcia zdravia; Odbor zdravotnej starostlivosti

Hlavné úlohy:
Koncepčná a metodická činnosť na úrovni ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti prevencie a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Analytická, koncepčná a metodická činnosť na úrovni ústredného orgánu štátnej správy zameraná na tvorbu a realizáciu rozvoja v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti v patológii, geriatrii, neurológii a primárneho kontaktu.
Vypracovávanie vecných podkladov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Ponúkaný plat (brutto) - podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
Druh pracovného pomeru - plný úväzok

Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberu/výberového konania,
  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • čestné vyhlásenie o občianstve podľa § 3 zákona č. 400/2009,
  • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
  • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informácie o výberovom konaní
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 28. júla 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Požadované vzdelanie - vysokoškolské II. stupňa
Zameranie, odbor: lekárska fakulta

Počítačové znalosti - používateľ:
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Internet (e-mail, www) - pokročilý

Pozícia nie je vhodná pre absolventa.

Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail:katarina.visnovska@health.gov.sk