Ministerstvo zdravotníctva SR
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce
Limbová 2, 837 52 Bratislava
Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Druh štátnej služby: Stála
Počet obsadzovaných miest: 1
Odbor štátnej služby: Financie
Organizačný útvar: Sekcia financovania; Odbor poisťovníctva a makroekonomiky zdravotníctva
Hlavné úlohy: Koncepčná a metodická činnosť koordinovania systémov sociálneho zabezpečenia medzištátneho systému nariadenia Rady EÚ s vnútornými väzbami a s dôsledkami za rozhodnutia s celoštátnym alebo medzinárodným dosahom na úrovni ministerstva.
Koncepčná činnosť pri tvorbe opatrení so zodpovednosťou za rozhodnutia; zabezpečenie výkonu nariadenia Rady a EP č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenia Rady a EP č. 987/2009, ktorým sa vykonáva nariadenie 883/2004 v rezorte zdravotníctva ; koordinovanie medzištátneho systému nariadenia Rady a EP č. 883/2004 a nariadenia Rady a EP č. 987/2009; zastupovanie Slovenskej republiky v pracovnej skupine pre sociálne otázky zriadenej pri Rade a zúčastňovanie sa na príprave návrhov nariadení v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia pre migrujúcich pracovníkov; zastupovanie Slovenskej republiky v Audítorskej rade Administratívnej komisie pre sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov EÚ; zastupovanie Slovenskej republiky v Poradnom výbore EÚ; koncepčná, a metodická činnosť z oblasti makroekonomiky zdravotníctva (zdravotného poistenia a poskytovania zdravotnej starostlivosti) a príprava podkladov pre všeobecne záväzné právne predpisy.
Príprava materiálu „Výpočet priemerných nákladov na vecné plnenie zdravotného poistenia“ vrátane Nóty SR; podieľanie sa na zabezpečení výkonu a plnenia úloh súvisiacich s Nariadením (ES) a Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia; Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009; Nariadením Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 v rezorte zdravotníctva; organizačné zabezpečovanie pracovných rokovaní subjektov v procese tvorby štatistických podkladov pre účely MZ SR , OECD, WHO atď..
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe...
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberu/výberového konania,
 • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie o trvalom pobyte na území SR,
 • čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie štátnej služby,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predložených údajov,
 • diplom alebo vysvedčenie o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení, doklad o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka, ak predpokladom na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta je aj ovládanie cudzieho jazyka,
 • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informácie o výberovom konaní
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva SR, Osobný úrad, Limbova 2, P.O. BOX 52, 837 52 Bratislava, najneskôr do 24. júna 2011. Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne poslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
Znalosti
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - aktívne

Počítačové znalosti - používateľ:

Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Inzerujúca spoločnosť
Stručná charakteristika spoločnosti
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Štátna správa
Adresa
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 325
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk