Riaditeľ odboru (Ref. č.: VK/1/2011)

Ministerstvo zdravotníctva SR
Informácie o pracovnom mieste
Miesto práce
Limbová 2, 837 52 Bratislava

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste
Počet obsadzovaných miest: 1
Organizačný útvar: Odbor hospodárskej správy

Hlavné úlohy: Koncepčná a analytická činnosť a príprava podkladov na rozhodovanie o ekonomických otázkach spadajúcich do rozsahu kompetencie ústredného orgánu štátnej správy alebo zamestnávateľa na celoštátnej úrovni.
Koncepčné a koordinačné zabezpečovanie súťažných podkladov s rozhodujúcim vplyvom na výsledok procesu verejného obstarávania zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti.
Zabezpečovanie správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, nepriemyselného hospodárstva a pomocných služieb.
Zodpovedá za činnosť odboru hospodárskej správy a plní úlohy vyplývajúce z pôsobnosti odboru.
Ponúkaný plat (brutto)
podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní pri výkone...
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Zoznam požadovaných dokladov:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
  • kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania (diplom, vysvedčenie alebo iný rovnocenný doklad),
  • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
  • profesijný štruktúrovaný životopis,
  • písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberu podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Informácie o výberovom konaní
Žiadosti s uvedeným referenčným číslom ponuky a s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Osobný úrad, Limbová č. 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava najneskôr do 9. februára 2011 (vrátane). Žiadosti je možné zaslať aj mailom na adresu katarina.visnovska@health.gov.sk, ale je nutné ich následne zaslať aj poštou v zákonom stanovenej lehote. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa
Znalosti
Počítačové znalosti - používateľ:
Internet (e-mail, www) - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Word - pokročilý
Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky
Odborné znalosti:
- 5 rokov odbornej praxe v oblasti ekonomických a prevádzkových činností
- znalosť špecifík manažmentu a všeobecne záväzných právnych predpisov
- skúsenosti so stredným manažmentom

Schopnosti:
- manažérske schopnosti
- komunikačné a prezentačné schopnosti
- zodpovedný a profesionálny prístup k práci

Po úspešnom absolvovaní výberového konania sa bude vyžadovať previerka v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stupeň utajenia V - vyhradené).

Inzerujúca spoločnosť
Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová 2, 837 52 Bratislava
Hlavná oblasť pôsobenia spoločnosti
Štátna správa
Adresa
Ministerstvo zdravotníctva SR
Limbová 2
837 52 Bratislava
http://www.health.gov.sk/

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Višňovská
Tel.: 02 593 73 366
E-mail: katarina.visnovska@health.gov.sk